Αρχική > ΚΕΔ/ΕΠΟ: Ανακοίνωση ορίων ηλικίας και αγωνιστικών δοκιμασιών

ΚΕΔ/ΕΠΟ: Ανακοίνωση ορίων ηλικίας και αγωνιστικών δοκιμασιών

Παρασκευή, 22 Μαΐου 2015 04:02

Από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας ανακοινώνονται, κατόπιν έγκρισης της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ (22/5/2015), οι παρακάτω αποφάσεις επί του Κανονισμού Διαιτησίας ΕΠΟ, έτσι ώστε να συμβάλουν στην αγωνιστική προετοιμασία των διαιτητών και των βοηθών διαιτητών αγώνων όλων των κατηγοριών, που θα ξεκινήσουν κατά το 2o δεκαπενθήμερο του Ιουλίου. Επίσης, ανακοινώνονται τα όρια ηλικίας ανά κατηγορία πρωταθλήματος.

ΑΡΘΡΟ  28
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ – ΒΟΗΘΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 4ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

1. Για την επιλογή διαιτητή του πίνακα 4ης Κατηγορίας απαιτούνται τα παρακάτω προσόντα:
α) Να έχει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού Διαιτησίας.
β) Να είναι τουλάχιστον διαιτητής 5ης Κατηγορίας.
γ) Να μην έχει υπερβεί το 32ο έτος της ηλικίας του κατά την πρώτη επιλογή του.
δ) Να έχει κατά τα δύο (2) προηγούμενα χρόνια τουλάχιστον δεκαπέντε (15) συμμετοχές ως διαιτητής στην κορυφαία κατηγορία της Ένωσής του (5η Κατηγορία).
2. Για την επιλογή βοηθού διαιτητή στον πίνακα 4ης Κατηγορίας απαιτούνται τα παρακάτω προσόντα:
α) Να είναι τουλάχιστον διαιτητής 6ης Κατηγορίας.
β) Να μην έχει υπερβεί το 32ο έτος της ηλικίας του κατά την πρώτη επιλογή του.
γ) Να έχει κατά τα δύο (2) προηγούμενα χρόνια τουλάχιστον δέκα (10) συμμετοχές ως βοηθός διαιτητής, σε αγώνες πρωταθλημάτων στην κορυφαία κατηγορία της ένωσής του (5η Κατηγορία).

ΑΡΘΡΟ  30
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Α’ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Για την επιλογή διαιτητή στον πίνακα 1ης Κατηγορίας απαιτούνται τα παρακάτω τυπικά προσόντα:
α) Να έχει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.
β) Να είναι διαιτητής 1ης Κατηγορίας και να μην έχει συμπληρώσει το 45ο έτος της ηλικίας του.
γ) Να έχει διαιτητεύσει τουλάχιστον δέκα (10) αγώνες σε δύο (2) πλήρεις αγωνιστικές περιόδους Β’ Εθνικής κατηγορίας, με την εξαίρεση των κρινόμενων από την Κ.Ε.Δ. ως ταλαντούχων, για τους οποίους απαιτείται η τελευταία πλήρης αγωνιστική περίοδος με επτά (7) αγώνες.
δ) Να μην έχει υπερβεί το 37ο έτος της ηλικίας του, κατά την πρώτη επιλογή του.

ΑΡΘΡΟ  31
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ – ΒΟΗΘΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Β’ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Για την επιλογή διαιτητή στον πίνακα 2ης Κατηγορίας, απαιτούνται τα παρακάτω τυπικά προσόντα:
α) Να έχει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.
β) Να είναι διαιτητής 1ης ή 2ης Κατηγορίας και να μην έχει συμπληρώσει το 41ο έτος της ηλικίας του.
γ) Να έχει διαιτητεύσει τουλάχιστον δέκα (10) αγώνες σε δύο (2) πλήρεις αγωνιστικές περιόδους Γ’ Εθνικής κατηγορίας με την εξαίρεση των κρινόμενων από την Κ.Ε.Δ. ως ταλαντούχων για τους οποίους απαιτείται η τελευταία πλήρης αγωνιστική περίοδος με επτά (7) αγώνες.
δ) Να μην έχει υπερβεί το 35ο έτος της ηλικίας του, κατά την πρώτη επιλογή του.

ΑΡΘΡΟ  32
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ – ΒΟΗΘΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Γ’ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

1. Για την επιλογή διαιτητή στον πίνακα 3ης Κατηγορίας απαιτούνται τα παρακάτω τυπικά προσόντα:
α) Να έχει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.
β) Να είναι τουλάχιστον διαιτητής 2ης Κατηγορίας και να μην έχει συμπληρώσει το 39ο έτος της ηλικίας του.
γ) Να έχει διαιτητεύσει τουλάχιστον επτά (7) αγώνες Εθνικής Ερασιτεχνικής κατηγορίας (4η κατηγορία) και επιπλέον τουλάχιστον δεκαπέντε (15) συμμετοχές ως διαιτητής, σε αγώνες πρωταθλημάτων στην κορυφαία κατηγορία της ένωσής του (5η Κατηγορία),σε δύο (2) πλήρεις αγωνιστικές περιόδους.
δ) Να μην έχει υπερβεί το 34ο έτος της ηλικίας του, κατά την πρώτη επιλογή του.
2. Για την επιλογή βοηθού διαιτητή στον πίνακα 3ης Κατηγορίας, απαιτούνται τα παρακάτω τυπικά προσόντα:
α) Να έχει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.
β) Να είναι αξιολογημένος διαιτητής ή βοηθός 4ης Κατηγορίας και να μην έχει συμπληρώσει το 38ο έτος της ηλικίας του.
γ) Να μην έχει υπερβεί το 34ο έτος της ηλικίας του, κατά την πρώτη επιλογή του.
δ) Να έχει αγωνισθεί τουλάχιστον σε επτά (7) αγώνες Εθνικής Ερασιτεχνικής κατηγορίας (4η κατηγορία) σε δύο (2) πλήρεις αγωνιστικές περιόδους και επιπλέον τουλάχιστον δεκαπέντε (15) συμμετοχές ως βοηθός διαιτητής, σε αγώνες πρωταθλημάτων στην κορυφαία κατηγορία της ένωσής του (5η Κατηγορία), εντός τριών (3) αγωνιστικών περιόδων.

ΑΡΘΡΟ  33
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 1ης  –  2ης  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

1. Ο ειδικός πίνακας βοηθών διαιτητών 1ης Κατηγορίας περιλαμβάνει βοηθούς διαιτητές που θα αγωνίζονται μόνον ως βοηθοί διαιτητές αυτής της κατηγορίας και θα απαγορεύεται η συμμετοχή τους στους πίνακες διαιτητών Εθνικών Πρωταθλημάτων.
Για την επιλογή του σ’ αυτό τον ειδικό πίνακα, απαιτούνται τα παρακάτω προσόντα:
α) Να είναι βοηθός διαιτητή 1ης Κατηγορίας και να μην έχει συμπληρώσει το 45ο έτος της ηλικίας του.
β) Να μην έχει υπερβεί κατά την πρώτη επιλογή του το 37ο έτος της ηλικίας του.
γ) Να έχει αγωνισθεί σαν βοηθός διαιτητή μία αγωνιστική περίοδο στην Α’ Εθνική ή δύο αγωνιστικές περιόδους στην Β’ Εθνική σε τουλάχιστον δέκα (10) αγώνες.
2. Ο ειδικός πίνακας βοηθών 2ης Κατηγορίας, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του αριθμού των διαιτητών 2ης Κατηγορίας, περιλαμβάνει βοηθούς διαιτητές που θα αγωνίζονται μόνο σαν βοηθοί διαιτητές πρωταθλήματος Β΄ Εθνικής και θα απαγορεύεται η συμμετοχή τους στους πίνακες διαιτητών Εθνικών πρωταθλημάτων.
Για την επιλογή τους σ’ αυτό τον ειδικό πίνακα, απαιτούνται τα παρακάτω προσόντα:
α) να είναι βοηθός διαιτητή 2ης Κατηγορίας και να μην έχει συμπληρώσει το 41ο έτος της ηλικίας του.
β) να μην έχει υπερβεί κατά την πρώτη επιλογή του το 35ο έτος της ηλικίας του
γ) να έχει αγωνισθεί σαν βοηθός διαιτητή μία αγωνιστική περίοδο στην  Α’ ή Β’ Εθνική ή δύο αγωνιστικές περιόδους στην Γ’ κατηγορία σε τουλάχιστον δέκα (10) αγώνες συνολικά.
δ) να έχει συμμετάσχει σε σεμινάριο δοκιμασιών  διαιτητών που διοργανώνει η Κ.Ε.Δ./Ε.Π.Ο.


Αγωνιστικές δοκιμασίες διαιτητών και βοηθών - χρόνοι τεστ
   
  • ΟΠΑΠ
  • VODAFONE
  • Nike
  • Avance
  • Prince Oliver
  • Coffe Berry
  • Digital Minds
  • AMISTIM
  • Ostracon
  • Medicin