Αρχική > Καταστατικό Ε.Π.Ο.

Καταστατικό Ε.Π.Ο.

Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2010 11:13

 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ  ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1926

ΑΘΗΝΑ  ΙΟΥΛΙΟΣ  2011

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
 
I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ       1
Άρθρο 1 : Επωνυμία – Νομική μορφή – Έδρα – Υπαγωγή     1
Άρθρο 2 : Σκοπός     2
Άρθρο 3 : Σημαία – Έμβλημα – Λογότυπος – Συντομογραφία.      6
Άρθρο 4 : Επίσημη Γλώσσα      7
II. ΜΕΛΗ        7
Άρθρο 5 : Κατηγορίες Μελών     7
Άρθρο 6 : Προϋποθέσεις Απόκτησης Ιδιότητας Μέλους   7
Άρθρο 7 : Διαδικασίες για την Απόκτηση της Ιδιότητας Μέλους 8
Άρθρο 8 : Απόφαση για την εισδοχή     8
Άρθρο 9 : Νομική μορφή των Μελών     9
Άρθρο 10 : Ενώσεις ομάδων      9
Άρθρο 11 : Δικαιώματα Μελών     10
Άρθρο 12 : Υποχρεώσεις Μελών     10
Άρθρο 13 : Παύση       11
Άρθρο 14 : Απώλεια της Ιδιότητας Μέλους    12
Άρθρο 15 : Παραίτηση Μέλους     12
Άρθρο 16 : Αποβολή Μέλους      12
Άρθρο 17 : Διάλυση       13
Άρθρο 18 : Ειδικές περιπτώσεις     13
III. ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ      13
Άρθρο 19 : Όργανα       13
Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ      16
Άρθρο 20 : Ορισμός και Σύνθεση     16
Άρθρο 21 : Καθορισμός των Αντιπροσώπων    16
Άρθρο 22 : Αριθμός και προέλευση Αντιπροσώπων   17
Άρθρο 23 : Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης    17
Άρθρο 24 : Τακτική Γενική Συνέλευση    17
Άρθρο 25 : Θέματα Τακτικής Γενικής Συνέλευσης   18
Άρθρο 26 : Έκτακτη Γενική Συνέλευση    18
Άρθρο 27 : Απαρτία       19
Άρθρο 28 : Εργασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης  19
Άρθρο 29 : Αποφάσεις      20
Β.  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ      21
Άρθρο 30 : Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου    21
Άρθρο 31 : Διάρκεια θητείας     21
Άρθρο 32 : Συγκρότηση Δ.Σ. και Εκτελεστικής Γραμματείας  21
Άρθρο 33 : Οι Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου   22
Άρθρο 34 : Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου   23
Άρθρο 35 : Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου   24
Άρθρο 36 : Πρόεδρος – Αναπληρωτής Πρόεδρος    25
Άρθρο 37 : Α.  Ταμίας   –   Β.  Εκτελεστικός Γραμματέας  26
Γ. ΟΡΓΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ     27
Άρθρο 38 : Εξελεγκτική Επιτροπή – Ανεξάρτητοι ελεγκτές  27
Δ. ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ     28
Άρθρο 39 : Κατηγορίες      28
Άρθρο 40 : Πειθαρχικά μέτρα     28
Ε. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ο.     30
Άρθρο 41 : Σύνθεση – Αρμοδιότητες – Λειτουργία των Οργάνων της Ε.Π.Ο. 30
Άρθρο 42 : Σύνθεση και καθήκοντα μονίμων επιτροπών   36
IV. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ       43
Άρθρο 43 : Οικονομική περίοδος     43
Άρθρο 44 : Έσοδα – Πόροι      43
Άρθρο 45 : Έξοδα       45
Άρθρο 46 : Λογιστικό σύστημα     46
V. ΔΙΑΛΥΣΗ 46
Άρθρο 47 : Απόφαση διάλυσης     46
Άρθρο 48 : Τύχη περιουσίας      46
VI. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ      46
Άρθρο 49 : Οργάνωση Πρωταθλημάτων     46
Άρθρο 50 : Ποδοσφαιρικό Στοίχημα – Πολυιδιοκτησία   47
Άρθρο 51 : Εκμετάλλευση των Δικαιωμάτων – Μ.Μ.Ε.   47
Άρθρο 52 : Αποβολή μέλους οργάνου ή οργάνων   48
Άρθρο 53 : Προσφυγές – Ρήτρα Διαιτητικής Επίλυσης Διαφορών Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο για τον Αθλητισμό (CAS) 49
VII. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ    49
Άρθρο 54 : Ισχύς του καταστατικού     49
Άρθρο 55 : Τεκμήριο αρμοδιότητας     49
Άρθρο 56 : Μεταβατικές διατάξεις     50
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α  Κωλύματα εγγραφής – Περιορισμοί  προσώπων εμπλεκομένων στο χώρο του Ποδοσφαίρου 51
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ  55
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ  ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ο. 59
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   67
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ε  ΕΣΟΔΑ – ΠΟΡΟΙ      69
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΣΤ  ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ   71

 

 
I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1 : Επωνυμία – Νομική μορφή – Έδρα – Υπαγωγή

1. Η κατά το έτος 1926 ιδρυθείσα, από τις Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών, Πειραιώς, και Μακεδονίας – Θράκης, Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, είναι νομικό πρόσωπο  ιδιωτικού δικαίου, σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα, έχει έδρα την Αθήνα και την επωνυμία Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.).

2. Η Ε.Π.Ο. απέχει από οποιασδήποτε μορφής διάκριση εναντίον χώρας, προσώπου ή ομάδας προσώπων εξ αιτίας της εθνικής προέλευσης, του φύλου, της γλώσσας, της θρησκείας, της πολιτικής ή οποιουδήποτε άλλου λόγου. Κάθε επιδεικνυόμενη συμπεριφορά τέτοιου είδους στο ποδόσφαιρο, τιμωρείται με ποινές αποκλεισμού ή αποπομπής.

3. Η διάρκεια ισχύος της Ε.Π.Ο. είναι απεριόριστη.

4. Η έδρα και τα γραφεία της Ε.Π.Ο. ευρίσκονται στην Αθήνα, Πάρκο Γουδή (Τουριστικά Ακίνητα).

5. α) Η Ε.Π.Ο. είναι η μόνη και αποκλειστικά αρμόδια ανώτατη αρχή για την εκπροσώπηση του ελληνικού ποδοσφαίρου.
β) Είναι υποχρεωμένη να αποδέχεται και να τηρεί τα καταστατικά, τους κανονισμούς, τις αποφάσεις, τον Κώδικα δεοντολογίας της FIFA και να διασφαλίζει την τήρηση τους απ’ όλα τα όργανα, τους παράγοντες, τις ενώσεις, τις ομάδες και γενικά κάθε εμπλεκόμενου στον χώρο του ποδοσφαίρου.
γ)  Είναι υποχρεωμένη να αποδέχεται και να τηρεί τα καταστατικά, τους κανονισμούς και τις αποφάσεις της UEFA και να διασφαλίζει την τήρηση τους απ’ όλα τα όργανα, τους παράγοντες, τις ενώσεις, τις ομάδες και γενικά κάθε εμπλεκόμενου στον χώρο του ποδοσφαίρου.

6. Η Ε.Π.Ο. ως μέλος της FIFA και της UEFA αποδέχεται ότι το ποδόσφαιρο που τελεί υπό την αιγίδα και τη διοργάνωση της Ομοσπονδίας θα διεξάγεται σύμφωνα με τους «Κανόνες Παιχνιδιού» που καθορίζονται ή τροποποιούνται από το Διεθνές Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο (IFAB).

7. Η Ε.Π.Ο. ως ομοσπονδία που εκπροσωπεί αποκλειστικά  το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα και παγκόσμια, είναι μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής".

Άρθρο 2 : Σκοπός

1. Η Ε.Π.Ο. έχει ως σκοπό:
α) την οργάνωση, διάδοση, έλεγχο, εποπτεία και εν γένει προαγωγή του αθλήματος του ποδοσφαίρου σ’ όλες τις μορφές του ( ανοικτό, σάλας, ποδόσφαιρο στην άμμο κ.λπ.) σ’ όλη την ελληνική επικράτεια.
β) να ενισχύει το άθλημα σε εθνικό επίπεδο και στα πλαίσια του «ευ αγωνίζεσθαι» (fairy play)
γ) να οργανώνει κάθε είδους πρωταθλήματα ποδοσφαίρου όλων των μορφών σε εθνικό επίπεδο και να κατανέμει αρμοδιότητες διοργάνωσης στις ερασιτεχνικές και επαγγελματικές ενώσεις .
δ) να ελέγχει και να κατανέμει αρμοδιότητες διοργάνωσης όλων των φιλικών αγώνων όλων των μορφών που διεξάγονται στην ελληνική επικράτεια.
ε) να χειρίζεται όλες τις διεθνείς αθλητικές σχέσεις που συνδέονται με το άθλημα του ποδοσφαίρου σ’ όλες του τις μορφές.
στ) να προασπίζει και να ενισχύει τα συμφέροντα όλων των ασχολουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων) με το άθλημα του ποδοσφαίρου.

2. A.  Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών:
Η Ε.Π.Ο. εκδίδει κανονισμούς για τη ρύθμιση κάθε θέματος που αφορά τη λειτουργία του ποδοσφαίρου, ενδεικτικά :
α)  με κανονισμούς που εγκρίνονται από το Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. και επικυρώνονται από την Τακτική ή Έκτακτη Γ.Σ. της Ε.Π.Ο. ρυθμίζονται
– οι αρχές που διέπουν τη διεξαγωγή των πάσης φύσεως αγώνων και πρωταθλημάτων
– οι αρχές και οι κανόνες που διέπουν το άθλημα του ποδοσφαίρου
– η άσκηση της πειθαρχικής εξουσίας επί των ενώσεων, των σωματείων, των Π.Α.Ε., των ποδοσφαιριστών, των διοικητικών παραγόντων, των διαιτητών, των τεχνικών στελεχών, των υπαλλήλων των Π.Α.Ε., των φιλάθλων και εν γένει κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, που η δραστηριότητα του εμπλέκεται με το ποδόσφαιρο, οι ποινές και τα όργανα επιβολής αυτών.
– η λήψη ειδικώτερων μέτρων προληπτικών και κατασταλτικών για την ασφάλεια των διοργανώσεων, την αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα και τη φαρμακοδιέγερση.
– οι αρχές και οι κανόνες που διέπουν τους ποδοσφαιριστές, την ιδιότητά τους και εν γένει τα συμβόλαια καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετιζόμενο μ’ αυτά.
– οι κανόνες που διέπουν τη διαιτησία, τα όργανα και τη λειτουργία αυτής
– οι κανόνες που διέπουν το επάγγελμα του προπονητή και την προπονητική.
β)  Οι ως άνω αναφερόμενοι ενδεικτικά κανονισμοί όπως και κάθε άλλος δεν δύνανται να τροποποιηθούν από την έναρξη των πρωταθλημάτων και μέχρι τη λήξη των αγώνων και την επικύρωση των βαθμολογικών πινάκων. Τυχόν τροποποιήσεις ισχύουν επί ποινή εκπτώσεως των μελών του Δ.Σ. από την επόμενη περίοδο. Κατ' εξαίρεση τροποποιήσεις αναγκαστικές με άμεση ισχύ που αφορούν τους Κανόνες Παιχνιδιού καθοριζόμενες από την UEFA ή την FIFA ισχύουν και ενσωματώνονται από την ημέρα έναρξης της ισχύος τους.

Β.  Η Ε.Π.Ο.:
α) λαμβάνει κάθε μέτρο για τη  δημιουργία ή τη βελτίωση των αγωνιστικών χώρων
β) επιμελείται την έκδοση οποιωνδήποτε,  έχει  σχέση με το άθλημα,  εντύπων 
γ) συνάπτει συμβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης
δ) ιδρύει νομικά πρόσωπα  κάθε είδους για την εξυπηρέτηση των σκοπών της λειτουργίας της.
ε) ιδρύει και λειτουργεί σχολές εθνικές ή τοπικές, ποδοσφαίρου, διαιτησίας και  προπονητών . 
στ) ασκεί τις αρμοδιότητές της διοικητικές, κανονιστικές ή λειτουργικές σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, των κανονισμών, των αποφάσεων, των οδηγιών της FIFA και της UEFA,  τις οποίες και ανεπιφύλακτα αποδέχεται με το παρόν.
ζ) Η Ε.Π.Ο. και οι Ενώσεις - Μέλη της δύνανται να ιδρύουν ή να συμμετέχουν σε κάθε είδους νομικά πρόσωπα (ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου) με αντικείμενο την ίδρυση και εκμετάλλευση  των προϊόντων ποδοσφαίρου, αθλητικών προπονητικών κέντρων, κέντρων ποδοσφαιρικού τουρισμού και σχολών εκμάθησης του αθλήματος του ποδοσφαίρου κλπ.

3. Α. Η Ε.Π.Ο. ως μέλος της FIFA και της UEFA υποχρεούται :
α) σε πλήρη συμμόρφωση με τα καταστατικά, τους κανονισμούς, τις οδηγίες και τις αποφάσεις των οργάνων της FIFA και της UEFA οι οποίες σύμφωνα με τα ως άνω καταστατικά είναι τελεσίδικες και δεν υπόκεινται σε έφεση.
β) να συμμετέχει στις διοργανώσεις τους.
γ) να καταβάλλει τις συνδρομές μέλους προς αυτές.
δ) να διασφαλίζει ότι όλα τα εμπλεκόμενα στον χώρο του ποδοσφαίρου μέρη συμμορφώνονται και τηρούν τα καταστατικά, τους κανονισμούς, τις οδηγίες και τις αποφάσεις των οργάνων της FIFA και της UEFA οι οποίες σύμφωνα με τα ως άνω καταστατικά είναι τελεσίδικες και δεν υπόκεινται σε έφεση.
ε) να σέβεται τους «Κανόνες Παιχνιδιού».
στ) να συμμορφώνεται πλήρως με όλες τις υπόλοιπες υποχρεώσεις που προκύπτουν από τα καταστατικά και τους κανονισμούς της FIFA και UEFA.
ζ) να συμμορφώνεται πλήρως με το διεθνές πρόγραμμα αγώνων που συντάσσεται από την FIFA.
η) να συμμορφώνεται και να τηρεί η ίδια, οι ενώσεις ομάδων και οι ομάδες τις διατάξεις διοργάνωσης διεθνών αγώνων μεταξύ ομοσπονδιών, ενώσεων ομάδων και ομάδων που εκδίδει η FIFA και UEFA. Ουδείς αγώνας ή διοργάνωση τέτοιας μορφής επιτρέπεται χωρίς την προηγούμενη άδεια της FIFA, UEFA και της ΕΠΟ.
θ) και αναγνωρίζει ότι καμιά ένωση ομάδων ή ομάδες που ανήκουν σ’ αυτήν δεν μπορεί να ανήκει σ’ άλλη ομοσπονδία ή να συμμετέχει σε διοργανώσεις εντός της εδαφικής περιοχής άλλης ομοσπονδίας, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων χωρίς την έγκριση της ΕΠΟ, της άλλης ομοσπονδίας, της FIFA και UEFA.
ι) να τηρεί τις αρχές της αφοσίωσης, ακεραιότητας και καλής αθλητικής συμπεριφοράς ως έκφραση του ευ αγωνίζεσθαι. Ειδικότερα για την διαφύλαξη της ακεραιότητας όλων των διεξαγόμενων πρωταθλημάτων, απαγορεύεται η μεταβολή της νομικής μορφής ή της εταιρικής δομής μίας ομάδας προκειμένου να διευκολυνθεί η εκπλήρωση αθλητικών κριτηρίων ή η λήψη άδειας συμμετοχής σε πρωτάθλημα. Αυτό συμπεριλαμβάνει π.χ. αλλαγή έδρας, αλλαγή ονομασίας ή μεταβίβαση μεριδίων-μετοχών μεταξύ ομάδων ή την με οποιοδήποτε τρόπο συγχώνευση ομάδων.
ια)  να αναγνωρίζει την δικαιοδοσία και να σέβεται τις αποφάσεις του CAS της Λοζάννης, όπως καθορίζεται στις σχετικές διατάξεις των καταστατικών FIFA και UEFA.
ιβ)  να παραπέμπει στον τελευταίο βαθμό κάθε εθνικής διάστασης διαφορά που προκύπτει από ή σχετίζεται με την εφαρμογή του  καταστατικού ή κανονισμών της Ε.Π.Ο. σε άλλο ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστήριο, το οποίο θα εκδικάσει τη διαφορά με τον αποκλεισμό οποιουδήποτε τακτικού δικαστηρίου, εκτός εάν ρητά απαγορεύεται από τον ελληνικό νόμο. Στη διάταξη αυτή δεν εμπίπτουν οι αποφάσεις του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. που αφορούν σύνταξη ή αυθεντική ερμηνεία κανονισμών.
ιγ) να διασφαλίσει ότι οι ενώσεις, οι ομάδες, οι ποδοσφαιριστές, οι αξιωματούχοι, οι διαμεσολαβητές αγώνων και ποδοσφαιριστών δια μέσου των καταστατικών τους, των αδειών τους, της εγγραφής τους ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου αναγνωρίζουν και αποδέχονται τις δύο προαναφερόμενες υποχρεώσεις καθώς και ότι συμφωνούν να δεσμεύονται από τα καταστατικά, τους κανονισμούς, τις οδηγίες και τις αποφάσεις των FIFA, UEFA και Ε.Π.Ο.
ιδ) να διασφαλίσει ότι οι ομάδες πριν την έναρξη των πρωταθλημάτων και για να συμμετάσχουν σε αυτά, έχουν εξοφλήσει όλες τις οφειλές τους από τελεσίδικες αποφάσεις των αρμοδίων επιτροπών FIFA και Ε.Π.Ο. προς ποδοσφαιριστές, προπονητές, άλλες ομάδες και τις διοργανώτριες αρχές ή την Ε.Π.Ο.
ιε) να απαγορεύει την άνοδο σε οποιαδήποτε κατηγορία ομάδων που δεν έχουν εκπληρώσει το κριτήριο του προηγούμενου εδαφίου.

Β. Η ΕΠΟ αποδέχεται ότι οποιαδήποτε παραβίαση των προαναφερομένων υποχρεώσεων ενδεχομένως να οδηγήσει σε κυρώσεις που προβλέπονται στα ως άνω καταστατικά της FIFA και UEFA.

Γ. α) Σε εκτέλεση των ανωτέρω αναφερομένων στα Α, Β της παρούσας παραγράφου η Ε.Π.Ο. αναγνωρίζει και συνεργάζεται στο χώρο του ποδοσφαίρου μόνο με φορείς που αποδέχονται τα καταστατικά,  τους κανονισμούς, τις οδηγίες και τις αποφάσεις των οργάνων της FIFA, της UEFA και της Ε.Π.Ο.
β) Σύνδεσμοι, ενώσεις, ομοσπονδίες προπονητών, διαιτητών, ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών για να αναγνωρίζονται από την Ε.Π.Ο. και τις ενώσεις - μέλη της  θα πρέπει να συμπεριλάβουν στα καταστατικά τους και να υποβάλουν στην Ε.Π.Ο. την ως άνω ρήτρα αποδοχής.

Άρθρο 3 : Σημαία – Έμβλημα – Λογότυπος – Συντομογραφία.

1. Η σημαία της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, είναι χρώματος λευκού, στο κέντρο της οποίας υπάρχει στρογγυλό σχήμα σε αποχρώσεις μπλε χρώματος στο περίγραμμα του οποίου αναγράφονται κυκλικά οι λέξεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ, στο δε εσωτερικό του απεικονίζεται μπάλα ποδοσφαίρου, στο κέντρο της οποίας υπάρχει ο γεωγραφικός χάρτης της Ελλάδος.

 
2. Τα ανωτέρω σε σμίκρυνση αποτελούν το  έμβλημα, το λογότυπο και τη σφραγίδα της Ε.Π.Ο. Η σημαία, το έμβλημα και το λογότυπο της Ομοσπονδίας κατοχυρώνονται αρμόδια στους σχετικούς εθνικούς και διεθνείς φορείς προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας.

3. Η συντομογραφία της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ είναι Ε.Π.Ο.

4. Η 4η Ιουλίου κάθε έτους είναι αργία και ορίζεται ως "ημέρα του ποδοσφαίρου" σε ανάμνηση της πρώτης κατάκτησης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στις 4.7.2004 από την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών.

Άρθρο 4 : Επίσημη Γλώσσα

1. Η επίσημη γλώσσα της Ε.Π.Ο. είναι η ελληνική. Τα επίσημα  έγγραφα και κείμενα  γράφονται σ’ αυτή τη γλώσσα.

2. Η επίσημη γλώσσα της Γενικής Συνέλευσης είναι η ελληνική.

3. Σε περίπτωση διαφορών σε έγγραφα μεταφρασμένα σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα, ως αυθεντικό θεωρείται το ελληνικό κείμενο.

II. ΜΕΛΗ

Άρθρο 5 : Κατηγορίες Μελών

Μέλη της Ε.Π.Ο. είναι οι αναγνωρισμένες από τη Γενική Συνέλευση : α) Ερασιτεχνικές Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων  (Ε.Π.Σ.) και β) Επαγγελματικές  Ενώσεις.

Άρθρο 6 : Προϋποθέσεις Απόκτησης Ιδιότητας Μέλους

1. Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της Χώρας υφίσταται μία μόνο Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων (Ε.Π.Σ.). Κάθε αίτηση νέου μέλους θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα:
 
α) δήλωση ότι τα κεντρικά γραφεία βρίσκονται εντός της περιοχής (Περιφερειακής Ενότητας) στην οποία η Ε.Π.Ο. είναι ανώτατη ποδοσφαιρική αρχή.
β) δήλωση ότι όλοι οι επίσημοι ποδοσφαιρικοί αγώνες εντός έδρας, θα γίνονται εντός της περιοχής της (Περιφερειακής Ενότητας) στην οποία  η Ε.Π.Ο. είναι ανώτατη ποδοσφαιρική αρχή.

2. Σε περίπτωση δημιουργίας ή κατάργησης Περιφερειακών Ενοτήτων, τα μέλη παραμένουν ως έχουν, η δε Γ.Σ. θα αποφασίζει για κάθε σχετικό θέμα.

Άρθρο 7 : Διαδικασίες για την Απόκτηση της Ιδιότητας Μέλους

1. Κάθε αίτημα νέου μέλους – ένωσης υποβάλλεται στη Γενική Γραμματεία της Ε.Π.Ο.

2. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από:
α) αντίγραφο του καταστατικού
β) συγκρότηση του Δ.Σ. της ένωσης σε σώμα
γ) δήλωση συμφωνίας και δέσμευσης προς το καταστατικό, τους κανονισμούς, τις αποφάσεις της FIFA, UEFA  και Ε.Π.Ο. και τις τυχόν τροποποιήσεις τους.
δ) δήλωση ότι θα διασφαλίσει την αποδοχή της υπό στοιχεία γ’ ρήτρας  και από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, με το οποίο θα έχει σχέσεις που αφορούν το ποδόσφαιρο.
ε) δήλωση αποδοχής της διαιτητικής επίλυσης των διαφορών και αναγνώρισης της αποκλειστικής εξουσίας των αρμόδιων αθλητικών οργάνων (δικαιοδοτικών - πειθαρχικών)  αναφορικά με όλες τις αποφάσεις που αφορούν αυτό ή άλλο εκ των μελών του.
στ) αντίγραφο πρακτικού της Γ.Σ. 

Άρθρο 8 : Απόφαση για την εισδοχή

1. Η Γενική Συνέλευση της Ε.Π.Ο. έχει το αποκλειστικό δικαίωμα για την εισδοχή νέου μέλους.

 
2. Δεν μπορεί να απορριφθεί η εισδοχή νέου μέλους εφόσον υπάρχει συμφωνία και τηρούνται οι διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 9 : Νομική μορφή των Μελών

Τα Μέλη της Ε.Π.Ο. είναι : α) Οι μεν  Ερασιτεχνικές Ενώσεις,  νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον Α.Κ. και  β) Οι δε Επαγγελματικές Ενώσεις, είτε  νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον Α.Κ. είτε συνεταιρισμοί του Ν.1667/1986.

Άρθρο 10 : Ενώσεις ομάδων

1. Τα σωματεία και οι Π.Α.Ε. απαρτίζουν τις ενώσεις στα πρωταθλήματα των οποίων λαμβάνουν μέρος.

2. Οι ενώσεις σωματείων και οι επαγγελματικές ενώσεις ιδρύονται μόνο με τη ρητή συγκατάθεση της Ε.Π.Ο. της οποίας και αποτελούν μέλη. Η Ε.Π.Ο. εγκρίνει τα καταστατικά, τους κανονισμούς και τις προκηρύξεις των πρωταθλημάτων τους, καθώς και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις τους.

3. Η Ε.Π.Ο. παραχωρεί όλα τα δικαιώματα και δεσμεύει αντίστοιχα με όλες τις υποχρεώσεις τα μέλη της, ούτως ώστε να πετύχουν τους καταστατικούς σκοπούς. Κύριο έργο των ενώσεων μελών της Ε.Π.Ο. είναι η με ανάθεση εκ μέρους της, κάθε φορά, της διεξαγωγής πρωταθλημάτων αρμοδιότητας τους, ως επίσης και κάθε άλλη αρμοδιότητα που με το παρόν καταστατικό ή τους κανονισμούς της Ε.Π.Ο. αποδίδεται σε κάθε μέλος της.

4. Η Ε.Π.Ο. και οι Ενώσεις αντίστοιχα λαμβάνουν κάθε μέτρο ώστε να διασφαλισθεί ότι όλες οι υπαγόμενες σ’ αυτούς ομάδες μπορούν να λάβουν όλες τις αποφάσεις τους για οποιαδήποτε θέματα αναφορικά με την ιδιότητα τους ως υπαγόμενα μέλη σ’ αυτές, με πλήρη ανεξαρτησία και χωρίς την παρέμβαση άλλου εξωτερικού οργάνου. Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα απ’ τη νομική προσωπικότητα της ομάδας, ούτε φυσικά, ούτε νομικά πρόσωπα είναι δυνατόν να ασκούν έλεγχο επί περισσότερων της μίας ομάδας.

 
Άρθρο 11 : Δικαιώματα Μελών

Τα μέλη έχουν :
α) το δικαίωμα γνώσης της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, της κλήσης στον καθορισμένο τόπο και χρόνο και της συμμετοχής στη Συνέλευση και της άσκησης του δικαιώματος της ψήφου.
β) το δικαίωμα πληροφόρησης, επί των υποθέσεων της Ε.Π.Ο. μέσω των αρμοδίων οργάνων.
γ) το δικαίωμα  διοργάνωσης  πρωταθλημάτων κατά παραχώρηση της Ε.Π.Ο. και υπό την αιγίδα  αυτής.
δ) το δικαίωμα έκδοσης κανονισμών που αφορούν τη διοικητική λειτουργία και οργάνωση τους και μόνο.
ε) Το δικαίωμα πρότασης τροποποίησης του καταστατικού ή των κανονισμών, καθώς και το δικαίωμα πρότασης για τη λήψη άλλης απόφασης. Οι προτάσεις για τροποποίηση καταστατικού ή κανονισμών αποστέλλονται στις λοιπές ενώσεις και στην Ε.Π.Ο. μέχρι τον Απρίλιο κάθε έτους. Οι προτάσεις για λήψη άλλων αποφάσεων αποστέλλονται στις λοιπές ενώσεις και στην Ε.Π.Ο, δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.
στ) κάθε άλλο δικαίωμα που απονέμεται σύμφωνα με αυτό το καταστατικό ή σύμφωνα με κανονισμούς, οδηγίες και αποφάσεις της Ε.Π.Ο.

Άρθρο 12 : Υποχρεώσεις Μελών

Κάθε μέλος της Ε.Π.Ο. έχει:
α) την υποχρέωση να είναι πιστό στην Ε.Π.Ο., νοείται δε ιδιαιτέρως ότι το μέλος θα πρέπει να απέχει από οποιεσδήποτε δραστηριότητες που αντίκεινται στα συμφέροντα της Ε.Π.Ο.
β) την υποχρέωση να εξοφλεί  όλα τα οφειλόμενα ποσά των συνδρομών κ.λπ. οικονομικών υποχρεώσεών του.
γ) την υποχρέωση να γνωστοποιεί στην Ε.Π.Ο. οποιαδήποτε τροποποίηση στο καταστατικό και τους κανονισμούς του.
δ) την υποχρέωση να συμφωνήσει ότι δεσμεύεται από το καταστατικό, τους κανονισμούς, τις οδηγίες και αποφάσεις της FIFA, UEFA και της Ε.Π.Ο.
ε) την υποχρέωση να διασφαλίζει ότι αυτοί γίνονται σεβαστοί από τα μέλη του και άλλα πρόσωπα (παίκτες, στελέχη κ.λπ.)  με τα οποία διατηρεί οιασδήποτε μορφής σχέση.
στ) την υποχρέωση να τηρεί τους Κανόνες του Παιχνιδιού του Διεθνούς Ποδοσφαιρικού Συμβουλίου (IFAB) και να διασφαλίζει ότι αυτοί τηρούνται ομοίως από τα μέλη του.
ζ) την υποχρέωση έγκρισης καταστατικής διάταξης που θα ορίζει ότι οποιεσδήποτε προσφυγές, που απαιτούν την εμπλοκή διαιτησίας και αφορούν αυτό (το μέλος) ή ένα από τα μέλη του και σχετίζονται με το καταστατικό, τους κανονισμούς, τις οδηγίες και τις αποφάσεις της FIFA – UEFA και Ε.Π.Ο., θα  αποτελεί αντικείμενο της αποκλειστικής εξουσίας των αθλητικών δικαστηρίων (δικαιοδοτικών-πειθαρχικών) των αναφερομένων στο παρόν καταστατικό και μόνο τα οποία θα αποφασίζουν οριστικά για τις προσφυγές.
η) Την υποχρέωση τήρησης του κανονισμού Ιδιότητας και Μετεγγραφών της FIFA και του αντίστοιχου ελληνικού κανονισμού που έχει εγκριθεί από τη FIFA.
θ) την υποχρέωση της Γενικής του Συνέλευσης να εκλέγει τα μέλη του Δ.Σ. και, όπου αυτό είναι απαραίτητο, τα πειθαρχικά του όργανα.
ι) την υποχρέωση να μη διατηρεί αθλητικής φύσης σχέσεις με μη ανεγνωρισμένα ποδοσφαιρικά πρόσωπα  ή με μέλη τα οποία έχουν παυθεί ή αποκλειστεί.
ια) την υποχρέωση να τηρεί τις προυποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα 6 και 7 σχετικά με τη διάρκεια της σύνδεσης και αναγνώρισης του.
ιβ) την υποχρέωση να τηρεί τις αρχές της αφοσίωσης, ακεραιότητας και καλής αθλητικής συμπεριφοράς, σαν έκφραση του ευ αγωνίζεσθαι.
ιγ) όλες τις άλλες υποχρεώσεις που προκύπτουν από το παρόν καταστατικό ή τους κανονισμούς, τις οδηγίες και αποφάσεις της Ε.Π.Ο.  

Άρθρο 13 : Παύση

1. Σοβαρή παραβίαση των καταστατικού, κανονισμών, οδηγιών και αποφάσεων της Ε.Π.Ο. δύναται να έχει σαν αποτέλεσμα, μετά από απόφαση της Γ.Σ., την παύση της ιδιότητας μέλους της Ε.Π.Ο. για  χρονικό διάστημα έως δύο (2)  ετών.

 
2. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται από τη Γ.Σ. με παρουσία του ημίσεος τουλάχιστον των μελών και πλειοψηφία των ¾ των εγκύρων ψήφων.

3. Για όσο διάστημα διαρκεί η παύση, το μέλος χάνει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με την ιδιότητα αυτή.

Άρθρο 14 : Απώλεια της Ιδιότητας Μέλους

1. Η ιδιότητα του μέλους χάνεται με την παραίτηση του μέλους, την αποβολή ή την διάλυση του.

2. Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους δεν το απαλλάσσει από τις τυχόν οικονομικές οφειλές του προς την  Ε.Π.Ο. ή τυχόν άλλες Ενώσεις – μέλη. 

Άρθρο 15 : Παραίτηση Μέλους

Ένα μέλος δύναται να υποβάλλει την παραίτησή του τα αποτελέσματα της οποίας επέρχονται μετά το τέλος της αγωνιστικής περιόδου. Η παραίτηση γίνεται έγγραφα μετά από  απόφαση της Γ.Σ. των μελών του παραιτούμενου μέλους, σύμφωνα με το καταστατικό του και υποβάλλεται τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν.

Άρθρο 16 : Αποβολή Μέλους

1. Η Γ.Σ. δύναται να αποκλείσει  ένα μέλος – Ένωση που δεν διοργανώνει πλήρως και άνευ αποφάσεων της Ε.Π.Ο. τα πρωταθλήματά της.
Τα σωματεία που είναι μέλη της ως άνω ένωσης και τα οποία είναι αναγνωρισμένα από την Ε.Π.Ο. μπορούν να υπαχθούν σε γειτονική ένωση εντός εξήντα (60) ημερών από την απόφαση περί διαγραφής,  άλλως διαγράφονται.

2. Η περί υπαγωγής ή διαγραφής των ανωτέρω σωματείων απόφαση, λαμβάνεται από το Δ.Σ. μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από τη λήξη της ως άνω 60 ήμερης προθεσμίας. 

 
Άρθρο 17 : Διάλυση

1. Η διάλυση του νομικού προσώπου μιας Ένωσης – Μέλους είτε εκουσία, είτε επιβαλλομένη από τον νόμο, συνεπιφέρει σε κάθε περίπτωση την απώλεια της ιδιότητας του Μέλους.

2. Εφόσον μία ένωση περιλαμβάνει στις τάξεις της λιγότερα από δέκα (10) σωματεία,  που συμμετέχουν σε αγώνες πρωταθλήματος της,  διαλύεται αναγκαστικά.

Άρθρο 18 : Ειδικές περιπτώσεις

Η λειτουργία των Ε.Π.Σ. και των Επαγγελματικών Ενώσεων, οι αρμοδιότητες τους, οι επιτροπές τους , τα προσόντα – κωλύματα των μελών των Δ.Σ. είναι ανάλογα και αντίστοιχα κατ ελάχιστον με τα περιλαμβανόμενα  στις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

III. ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Άρθρο 19 : Όργανα

1. α) Τα όργανα της Ε.Π.Ο. και των Ενώσεων - Μελών της είναι είτε αιρετά, είτε διορισμένα. Το παρόν καταστατικό και το καταστατικό κάθε μέλους της καθορίζει τη διαδικασία η οποία διασφαλίζει την πλήρη ανεξαρτησία εκλογής τους ή διορισμού τους από την Ε.Π.Ο. ή την Ένωση - Μέλος αντίστοιχα.
β) Η Ε.Π.Ο. αποδέχεται ότι όργανα που δεν έχουν εκλεγεί ή διορισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α, ακόμη και για προσωρινή περίοδο, δεν θα αναγνωρίζονται από την FIFA και την UEFA.
γ) Οι αποφάσεις των οργάνων που δεν έχουν εκλεγεί ή διορισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α, ακόμη και για προσωρινή περίοδο, δεν θα αναγνωρίζονται από την FIFA και την UEFA.
δ) Τα όργανα των ενώσεων - μελών της Ε.Π.Ο. που δεν έχουν εκλεγεί ή διοριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α', ακόμη και για προσωρινή περίοδο, δεν θα αναγνωρίζονται από την Ε.Π.Ο.
ε) Οι αποφάσεις των οργάνων των ενώσεων - μελών της Ε.Π.Ο. που δεν έχουν εκλεγεί ή διοριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α', ακόμη και για προσωρινή περίοδο, δεν θα αναγνωρίζονται από την Ε.Π.Ο.

2. Τα ακόλουθα αποτελούν όργανα της Ε.Π.Ο.
α) Η Γενική Συνέλευση
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο
γ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή
δ) Τα Δικαιοδοτικά Πειθαρχικά όργανα όπως περιγράφονται αναλυτικά στα άρθρα 39 και 41 του παρόντος.
Τα ως άνω όργανα και τα μέλη τους είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους, μέλος ενός οργάνου δεν θα πρέπει να συμμετέχει στην συζήτηση οποιουδήποτε θέματος ή απόφασης εφόσον αφορά τον ίδιο, ή το σωματείο με το οποίο συνδέεται ή αν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων ή υπόνοια σύγκρουσης συμφερόντων.

3. Αντίθετα οι μόνιμες επιτροπές, που αναφέρονται ειδικότερα στο άρθρο 42 δεν έχουν τη ιδιότητα οργάνων της Ε.Π.Ο. αλλά έχουν συμβουλευτικό – λειτουργικό χαρακτήρα.
Το Δ.Σ. έχει τη δυνατότητα συγκρότησης ειδικών επιτροπών. Οι επιτροπές αυτές λειτουργούν με ειδικούς εσωτερικούς κανονισμούς που εγκρίνονται από το Δ.Σ. της Ε.Π.Ο., οι δε εισηγήσεις τους εγκρίνονται από το Δ.Σ.

4. Η θητεία των μελών των ανωτέρω οργάνων και επιτροπών ακολουθεί την θητεία των μελών του Δ.Σ. , με την επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων του παρόντος καταστατικού που ορίζουν άλλως. Τα απερχόμενα μέλη εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντα τους μέχρι τη νέα συγκρότηση του οργάνου.

5. Το Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. με απόφασή του μπορεί να απαλλάξει από τα καθήκοντά του οποιοδήποτε μέλος οργάνου ή επιτροπής που έχει διορισθεί με απόφαση του Δ.Σ., και προ της λήξεως της θητείας του στις περιπτώσεις συνδρομής σπουδαίου λόγου ή αδικαιολόγητης απουσίας του, από τρεις (3)  συνεχείς συνεδριάσεις.
 
6. Ως Πρόεδρος των επιτροπών ορίζεται μέλος του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στο παρόν καταστατικό.

7. Κανένας δεν μπορεί να μετέχει ως μέλος σε περισσότερα του ενός όργανα ή επιτροπές με εξαίρεση τα μέλη του Δ.Σ.  Η  συμμετοχή των μελών του Δ.Σ. είναι πάντοτε  άμισθη.

8. Τα μέλη όλων των οργάνων του παρόντος άρθρου πρέπει:
α) να είναι έλληνες πολίτες
β) να απολαμβάνουν πλήρως των αστικών και πολιτικών τους δικαιωμάτων
γ) να έχουν τα προσόντα, τη γνώση και την εμπειρία του αντικειμένου των αρμοδιοτήτων του οργάνου ή της επιτροπής.
δ) προκειμένου για δικαιοδοτικά – πειθαρχικά - διαιτητικά όργανα να μην έχουν σχέση ή εξάρτηση ή εντολή με σωματεία ή Π.Α.Ε. ή ποδοσφαιριστές ή προπονητές ή διαμεσολαβητές μετεγγραφών. 
ε) να μην εμπίπτουν στα κωλύματα και στους περιορισμούς του Παραρτήματος Α του παρόντος Κανονισμού Εφαρμογής Καταστατικού. Ειδικότερα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. και των ενώσεων - μελών αυτής τα οποία καταδικάζονται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τα αδικήματα που αναφέρονται στο ως άνω άρθρο του κανονισμού εκπίπτουν αυτοδίκαια από τη ιδιότητα τους και αντικαθίστανται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και του καταστατικού της αντίστοιχης ένωσης. Σε περίπτωση παραπομπής με αμετάκλητο δικαστικό βούλευμα των ως άνω προσώπων το Δ.Σ υποχρεούται να αποφασίζει περί της αναστολής ή μη της συμμετοχής τους.

9. Δεν μπορούν να είναι μέλη των οργάνων και επιτροπών, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν καταστατικό διαιτητές εν ενεργεία, προπονητές, ποδοσφαιριστές, οι υπάλληλοι της Ε.Π.Ο. και οι συμβεβλημένοι με αυτήν.

10. Τα συλλογικά όργανα και οι επιτροπές νόμιμα συνεδριάζουν αν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα των απόντων, οι δε αποφάσεις τους λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν καταστατικό. Με ειδικούς εσωτερικούς κανονισμούς που εγκρίνονται από το Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. καθορίζονται τα προσόντα, οι αρμοδιότητες και οι λειτουργίες των οργάνων και των επιτροπών.

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 20 : Ορισμός και Σύνθεση

1. Η Γενική Συνέλευση αποτελείται  από το σύνολο των μελών της Ε.Π.Ο.  Η Γ.Σ. είναι το ανώτατο όργανο της Ε.Π.Ο. Μόνο μία νόμιμα συγκληθείσα συνέλευση έχει το δικαίωμα να λάβει αποφάσεις.

2. Στη Γ.Σ. συμμετέχουν τα μέλη του Δ.Σ και της Εξελεγκτικής Επιτροπής με δικαίωμα λόγου και όχι ψήφου.

3. Το Δ.Σ. αποφασίζει για τη συμμετοχή τρίτων προσώπων (φυσικών ή νομικών). Τα τρίτα πρόσωπα δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, αλλά δύνανται να εκφράσουν τη γνώμη τους για ειδικά θέματα μετά από απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρο 21 : Καθορισμός των Αντιπροσώπων

1. Κάθε Ένωση εκπροσωπείται στη Γ.Σ. δια αντιπρόσωπου της.

2. Τακτικός αντιπρόσωπος είναι ο πρόεδρος του Δ.Σ. ο δε αναπληρωματικός ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. Σε περίπτωση κωλύματος του προέδρου, ο πρόεδρος ορίζει τον τακτικό αντιπρόσωπο. Οι οριζόμενοι σε κάθε περίπτωση είναι οπωσδήποτε μέλη του Δ.Σ.

3. Οι αντιπρόσωποι νομιμοποιούνται με την κατάθεση στην Ε.Π.Ο. το αργότερο προ τριών ημερών μη συμπεριλαμβανομένης της ημέρας αποστολής, ειδικού πληρεξουσίου εγγράφου της αντιπροσωπευομένης  Ένωσης – Μέλους.

4. Μέλος του Δ.Σ.  και της Ε.Ε.  της Ε.Π.Ο. δεν μπορεί να είναι αντιπρόσωπος ένωσης – μέλους κατά τη Γενική Συνέλευση, εκτός από τον Α Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. και Πρόεδρο του Δ.Σ. της Ένωσης Α Εθνικής Κατηγορίας.

 
Άρθρο 22 : Αριθμός και προέλευση Αντιπροσώπων

1. Κάθε Ένωση εκπροσωπείται στη Γ.Σ. από έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό  αντιπρόσωπο.

2. Κάθε Ένωση διαθέτει στη Γενική Συνέλευση μία ψήφο.

Άρθρο 23 : Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης 

Η Γενική Συνέλευση έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) της έγκρισης και τροποποίησης του καταστατικού
β) της επικύρωσης των εγκριθέντων από το Δ.Σ. τροποποιήσεων των κανονισμών
γ) της έγκρισης του προϋπολογισμού και απολογισμού.
δ) της έγκρισης των διοικητικών πεπραγμένων του Δ.Σ.
ε) της εκλογής κάθε τετραετία των μελών του Δ.Σ.
στ) της εκλογής των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής
ζ) της απόφασης εισδοχής – αποβολής κ.λπ. ενός μέλους
η) της απόφασης αποδοχής παραίτησης ενός μέλους
θ) του ορισμού ανεξάρτητων -  εξωτερικών ελεγκτών
ι) της επισκόπησης των λογαριασμών της ομοσπονδίας
ια) της απόφασης για τα τέλη εγγραφής μελών
ιβ) της συζήτησης προτάσεων - θεμάτων των μελών.
ιγ) της διάλυσης της Ε.Π.Ο.

Άρθρο 24 : Τακτική Γενική Συνέλευση

1. Η τακτική Γ.Σ. συγκαλείται τον Ιούνιο κάθε έτους. Η πρόσκληση στη συνέλευση αποστέλλεται προ τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες από την οριζόμενη σύγκληση και αναφέρει συγκεκριμένα τα προς συζήτηση θέματα, τον τόπο και χρόνο διεξαγωγής.

2. Τα προς συζήτηση θέματα ορίζονται από το Δ.Σ.  Ο διοικητικός απολογισμός, ο προϋπολογισμός και οικονομικός απολογισμός καθώς και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο (τροποποιήσεις καταστατικού – κανονισμών) αποστέλλεται στα μέλη τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν τη συνέλευση.
 
Άρθρο 25 : Θέματα Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

1. Η ημερήσια διάταξη για την τακτική Γ.Σ. συμπεριλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα θέματα:
α) επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων  και έλεγχος απαρτίας παρισταμένων μελών.
β) έκθεση διοικητικού απολογισμού
γ) έγκριση διοικητικού απολογισμού
δ) έκθεση οικονομικού απολογισμού
ε) έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής
στ) έγκριση οικονομικού απολογισμού
ζ) έγκριση προϋπολογισμού του επόμενου έτους.
η) απόφαση για προτάσεις τροποποιήσεων καταστατικού και κανονισμών και
θ) άλλα θέματα

2. Οι αρνητικές ψήφοι κατά την έγκριση του οικονομικού απολογισμού και προϋπολογισμού, πρέπει να είναι αιτιολογημένες και να προσδιορίζουν τους λογιστικούς κωδικούς στους οποίους αναφέρονται.

3. Αποφάσεις για την εισδοχή νέου μέλους συζητούνται ως τελευταίο θέμα, αντίθετα αποφάσεις για την παύση ή αποβολή μέλους συζητούνται ως πρώτο θέμα της Γ.Σ.

4. Θέματα της ημερήσιας διάταξης δύνανται να απαλειφθούν ή να τροποποιηθεί η σειρά συζήτησής τους, με απόφαση που λαμβάνεται κατά πλειοψηφία των 2/3 των εγκύρων ψήφων. 

Άρθρο 26 : Έκτακτη Γενική Συνέλευση

1. Το Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. δύναται να συγκαλέσει έκτακτη Γ.Σ. εάν κρίνει αυτό απαραίτητο.

2. Έκτακτη Γ.Σ. υποχρεωτικά συγκαλείται εφόσον υποβληθεί αίτημα από τα 2/5 των μελών, δεόντως αιτιολογημένο και σε έγγραφη μορφή. Το Δ.Σ. συγκαλεί την Γ.Σ. μετά την υποβολή του αιτήματος, το αργότερο σε τριάντα (30) ημέρες.
 
3. Ειδοποίηση για τη συνέλευση πρέπει να αποσταλεί τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν τη συνέλευση.

4. Οποιαδήποτε σχετικά έγγραφα θα πρέπει να αποστέλλονται στα μέλη τουλάχιστον δέκα πέντε ημέρες (15) πριν από τη συνέλευση.

5. Στην περίπτωση που η έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται με πρωτοβουλία του Δ.Σ. αυτό καθορίζει και την ημερήσια διάταξη. Στη περίπτωση που συγκαλείται μετά από αίτημα μελών, η ημερήσια διάταξη συμπεριλαμβάνει τα θέματα που ετέθησαν απ’ αυτά τα μέλη.

6. Η ημερήσια διάταξη της έκτακτης Γ.Σ. δεν μπορεί να αλλάξει για οποιοδήποτε λόγο.

Άρθρο 27 : Απαρτία

1. Η Γ.Σ. λαμβάνει έγκυρες αποφάσεις μόνον όταν παρευρίσκεται και εκπροσωπείται η απόλυτη πλειοψηφία (50% + 1) των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, με την επιφύλαξη ειδικών ρυθμίσεων που προβλέπονται στο παρόν καταστατικό.

2. Εάν δεν υπάρχει απαρτία, τότε η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται εντός 24 ωρών μετά την πρώτη, με την αυτή ημερήσια διάταξη. Δεν απαιτείται απαρτία για αυτή τη δεύτερη Γ.Σ., εκτός αν θέμα της ημερήσιας διάταξης αφορά περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται ειδική απαρτία.

Άρθρο 28 : Εργασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

1. Της Γ.Σ. προεδρεύει πάντοτε ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

2. Η συνέλευση διορίζει τρεις (3) γραμματείς υπεύθυνους για την τήρηση και επικύρωση  των πρακτικών μαζί με τον Πρόεδρο.

 
Άρθρο 29 : Αποφάσεις

1. Η Γ.Σ. δεν δύναται να λάβει απόφαση επί θέματος που δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη.

2. Τα μέλη ασκούν το δικαίωμα ψήφου τους μέσω των νομίμων αντιπροσώπων. Κάθε αντιπρόσωπος έχει το δικαίωμα μιας ψήφου και δεν δύναται να αντιπροσωπεύσει περισσότερα από ένα μέλη. Ο αναπληρωματικός ψηφίζει εφόσον απουσιάζει ο τακτικός.

3. Οι αποφάσεις λαμβάνονται  με την απόλυτη πλειοψηφία (50% +1) των εγκύρων ψήφων, εκτός αν από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού προβλέπεται ειδική πλειοψηφία ή απαρτία.

4. Ψηφοδέλτια άκυρα για οποιοδήποτε λόγο, λευκές ψήφοι ή άλλες μορφές αποχής δεν συμπεριλαμβάνονται στην καταμέτρηση των εγκύρων ψήφων.

5. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με ονομαστική κλήση κάθε μέλους και εκδήλωση της ψήφου, εκτός εάν αποφασισθεί από τα 2/3 των μελών μυστική ψηφοφορία Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται πάντοτε ως μυστικές με ψηφοδέλτια. 

6. Η ψήφος απόντος μέλους με επιστολή δεν επιτρέπεται Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τη συνέλευση τίθενται σε ισχύ την επόμενη ημέρα από την έγκρισή τους εκτός εάν η συνέλευση ορίσει άλλη ημερομηνία ή εκτός εάν απαιτούνται άλλες νόμιμες διαδικασίες .

7. α) για την τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται παρουσία του ημίσεος των μελών και πλειοψηφία των ¾ των παρόντων εγκύρων ψήφων υπέρ της πρότασης.
β) για την παύση οργάνων απαιτείται παρουσία του ημίσεος των μελών και πλειοψηφία των ¾ των παρόντων εγκύρων ψήφων υπέρ της πρότασης.
γ) για την αποβολή – παύση μέλους  της Γ.Σ.  απαιτείται παρουσία του ημίσεος των μελών και πλειοψηφία των ¾ των παρόντων εγκύρων ψήφων υπέρ της πρότασης.
 
Β.  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 30 : Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Ο. απαρτίζεται από είκοσι ένα (21) μέλη από τα οποία:
α) Ο πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από τη Γ.Σ. της Ε.Π.Ο.
β) Δεκαπέντε (15) μέλη εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση της Ε.Π.Ο.
γ) Τρία (3) μέλη που εκλέγονται από την Ένωση της Α΄ Εθνικής Κατηγορίας.
δ) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Α΄ Εθνικής Κατηγορίας, ο οποίος και τοποθετείται ως Α Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο.
ε) Ο Πρόεδρος της Ένωσης Β΄ & Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας.

2. Ένα μέλος του Δ.Σ. δεν μπορεί ταυτόχρονα να είναι μέλος δικαιοδοτικού οργάνου της Ε.Π.Ο.

3. Τα μέλη του Δ.Σ. που προέρχονται από τις επαγγελματικές ενώσεις εκλέγονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο καταστατικό τους. Τα κωλύματα και οι περιορισμοί είναι αντίστοιχα και ανάλογα με αυτά των υποψηφίων για το Δ.Σ. της Ε.Π.Ο.

Άρθρο 31 : Διάρκεια θητείας

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Ο. είναι τετραετής.

Άρθρο 32 : Συγκρότηση Δ.Σ. και Εκτελεστικής Γραμματείας

1. Μέσα σε οκτώ ημέρες από την ημέρα της εκλογής συνέρχεται από τον Πρόεδρο ή σε περίπτωση κωλύματος του από τον Α’ Αντιπρόεδρο ή σε περίπτωση κωλύματος ή αρνήσεως αυτού, από τον αρχαιότερο των εκλεγέντων, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και με μυστική ψηφοφορία, συγκροτείται σε Σώμα, εκλέγον μεταξύ των μελών αυτού, με εξαίρεση τα μέλη που προέρχονται από τις Επαγγελματικές Ενώσεις, τον Αναπληρωτή Πρόεδρο, τον Β΄ Αντιπρόεδρο, τον Γ΄ Αντιπρόεδρο, τον Ταμία και τον Αναπληρωτή Ταμία. Στην ίδια συνεδρίαση εκλέγονται και οι Πρόεδροι των Επιτροπών.

2. Συνιστάται στην Ε.Π.Ο. επταμελής Εκτελεστική Γραμματεία που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αναπληρωτή Πρόεδρο, τους Α΄, Β΄ και Γ΄ Αντιπροέδρους,  τον Ταμία και το μέλος του Δ.Σ. που έχει ορισθεί ως πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής. Εάν στο ίδιο μέλος του Δ.Σ. συμπίπτουν οι προαναφερόμενες ιδιότητες με αυτή του προέδρου της Τεχνικής Επιτροπής, τότε τα έβδομο μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο.
Η Εκτελεστική Γραμματεία της Ε.Π.Ο. συνέρχεται σε έκτακτες περιπτώσεις και συνεδριάζει βάσει ημερήσιας διάταξης και με την τήρηση πλήρων πρακτικών. Αποφασίζει αμετάκλητα μόνο για κατεπειγούσης και τρεχούσης φύσεως θέματα και ενημερώνει γι’ αυτά το Δ.Σ. στην πρώτη επόμενη συνεδρίασή του, το οποίο και επικυρώνει τις αποφάσεις. Για θέματα που αφορούν τακτική διαχείριση, οι όποιες πρωτοβουλίες και αποφάσεις της Εκτελεστικής Γραμματείας, θα εισάγονται προς έγκριση στο αμέσως επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο. Η Εκτελεστική Γραμματεία βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται τουλάχιστον πέντε (5) από τα ανωτέρω μέλη της και οι αποφάσεις της λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων.

3. Πρόταση μομφής  κατά μέλους ή μελών του Δ.Σ. ή της Ε.Ε. γίνεται δεκτή από τη Γ.Σ. της Ε.Π.Ο. εφόσον υπερψηφισθεί από τα 2/3 των ενώσεων - μελών  αυτής. Η υποβληθησόμενη  πρόταση μομφής πρέπει να είναι αιτιολογημένη και να προσυπογράφεται από δέκα (10) τουλάχιστον ενώσεις – μέλη της Ε.Π.Ο.
Μέλος ή μέλη του Δ.Σ. και της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. που εξέπεσαν του αξιώματός τους με μομφή δεν έχουν το δικαίωμα να είναι υποψήφιοι κατά τις δύο επόμενες κατά σειρά αρχαιρεσίες.

Άρθρο 33 : Οι Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

1. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Δ.Σ. μία (1) φορά το μήνα, ή κάθε φορά που αυτός κρίνει τούτο ως αναγκαίο.
 
2. Με έγγραφο αίτημα του 1/3 των μελών του Δ.Σ., ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το  Δ.Σ. με θέμα ημερησίας διατάξεως το αναφερόμενο στην αίτησή τους.

3. Τα μέλη του Δ.Σ. δύνανται να υποβάλλουν θέματα προς συζήτηση στην ημερήσια διάταξη του Δ.Σ., κοινοποιώντας τα έγκαιρα  στον Εκτελεστικό Γραμματέα. Η ημερήσια διάταξη του Δ.Σ. κοινοποιείται στα μέλη προ δύο τουλάχιστον ημερών.

4. Ο Εκτελεστικός Γραμματέας εισηγείται κατά περίπτωση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ανακοινώνει την αλληλογραφία και είναι υπεύθυνος για την σύνταξη των πρακτικών.

5. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. δεν είναι δημόσιες. Το Δ.Σ. δύναται να αποφασίζει την παρακολούθηση των συνεδριάσεων από τρίτους ή δύναται να αποφασίζει την έκθεση ενώπιον του,  γεγονότων ή απόψεων από τρίτους. 

Άρθρο 34 : Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Δ.Σ.  έχει ενδεικτικά αρμοδιότητα στους ακόλουθους τομείς:
α) τη διαχείριση των σχέσεων της Ε.Π.Ο.
β) την αντιπροσώπευση και δέσμευση της Ε.Π.Ο.  έναντι τρίτων. 
γ) την εκλογή και κατανομή των λοιπών αξιωματούχων του  Δ.Σ.
δ) την πρόσληψη των προπονητών  των εθνικών  αντιπροσωπευτικών συγκροτημάτων  και του υπόλοιπου τεχνικού προσωπικού αυτών καθώς και την απόλυσή των.
ε) την εφαρμογή της μέγιστης εποπτείας σε όλους τους τομείς δραστηριότητας της Ε.Π.Ο.
στ) την προετοιμασία και τη σύγκληση των τακτικών και έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων.
ζ) την κατάρτιση του προϋπολογισμού και των ισολογισμών.
η) την κατάρτιση της έκθεσης των διοικητικών και οικονομικών δραστηριοτήτων και του απολογισμού αυτών.
θ) το διορισμό, και όπου αυτό προβλέπεται, την παύση των μελών των επιτροπών.
ι) την έκδοση και έγκριση των κανονισμών που θα επικυρωθούν από τη Γενική Συνέλευση, την έκδοση ή τροποποίηση των εσωτερικών κανονισμών, και την έκδοση ή τροποποίηση οδηγιών-εγκυκλίων προς τις επιτροπές.
ια) τη θεσμοθέτηση, οργάνωση και κατάργηση επισήμων διοργανώσεων,  σε εθνικό επίπεδο.
ιβ) τη διατήρηση των σχέσεων με διεθνείς και εθνικούς αθλητικούς φορείς και επίσης την άσκηση του δικαιώματος πρότασης αντιπροσώπων της Ε.Π.Ο., για εκλογή τους  σ’ αυτούς.
ιγ) την πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση οποιουδήποτε προσώπου, είναι κατάλληλο ώστε να του απονεμηθεί ο τίτλος του επίτιμου προέδρου ή μέλους της Ε.Π.Ο.
ιδ) την παροχή πληροφοριών προς τα μέλη της Ε.Π.Ο. και το κοινό.
ιε) την έγκριση μετά από ουσιαστικό έλεγχο για την πλήρη εναρμόνιση του καταστατικού, των κανονισμών και των προκηρύξεων των Ενώσεων – Μελών (ερασιτεχνικών – επαγγελματικών) καθώς και των τυχόν τροποποιήσεων τους με το καταστατικό και τους κανονισμούς της Ε.Π.Ο.
ιστ) την πρόσληψη ή την απόλυση του υπαλληλικού προσωπικού της Ε.Π.Ο. μετά από πρόταση του Εκτελεστικού Γραμματέα.

2. Επιπροσθέτως το Δ.Σ. ασκεί τους τομείς δικαιοδοσίας που δεν έχουν ανατεθεί ρητά σε κάποιο άλλο όργανο.

3. Κατά τη διακριτική του ευχέρεια, το Δ.Σ. δύναται να αναθέτει εργασίες που προκύπτουν από τους τομείς δραστηριότητάς του και να ζητήσει υπηρεσίες συμβούλων ή να παραχωρήσει εντολές προς τρίτους.

Άρθρο 35 : Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Δ.Σ. συνεδριάζει νόμιμα εάν τα παρόντα  μέλη  είναι περισσότερα των απόντων.

 
2. Λαμβάνει αποφάσεις με απλή πλειοψηφία  των εγκύρων ψήφων των μελών που είναι παρόντα. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος έχει την υπερισχύουσα ψήφο. Τα μέλη που απουσιάζουν δεν δύνανται να ψηφίσουν. Οι ψηφοφορίες είναι πάντοτε φανερές εκτός αν διαφορετικά αποφασίζει το Δ.Σ.

3. Προκειμένου για περιπτώσεις από αφορούν προσωπικά ζητήματα, οι ψηφοφορίες είναι πάντοτε μυστικές και δεν συμμετέχουν σ’ αυτές οι εμπλεκόμενοι.

4. Εκτός από την παραπάνω περίπτωση, κάθε μέλος θα πρέπει να εκφράζει τη γνώμη του.

5. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται καταγράφονται στα πρακτικά τα οποία επικυρώνονται σε επόμενες συνεδριάσεις,  υπογράφονται από τους παρευρεθέντες στο αντίστοιχο Διοικητικό Συμβούλιο και γνωστοποιούνται στις ενώσεις – μέλη της Ε.Π.Ο. σε εύλογο χρονικό διάστημα. 

6. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από το Δ.Σ. τίθενται σε ισχύ άμεσα, εκτός εάν αυτό αποφασίσει διαφορετικά.

Άρθρο 36 : Πρόεδρος – Αναπληρωτής Πρόεδρος

1. Τα καθήκοντα του Προέδρου είναι τα ακόλουθα:
α) να εκπροσωπεί την Ε.Π.Ο. καθ’ όλες τις περιστάσεις.
β) να συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Δ.Σ.
γ) να προεδρεύει της Γενικής Συνέλευσης, όπως επίσης και των συνεδριάσεων του Δ.Σ.
δ) να διασφαλίζει την εφαρμογή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Δ.Σ.
ε) να διασφαλίζει την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των οργάνων της Ε.Π.Ο. και να επιδιώκει την επίτευξη των σκοπών των, όπως ορίζονται στο παρόν καταστατικό.

 
2. Τον Πρόεδρο που απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο εκλεγμένος από το Δ.Σ. ως Αναπληρωτής Πρόεδρος. Ο Πρόεδρος μπορεί με απόφασή του να εκχωρεί αρμοδιότητές του και καθήκοντα στον Αναπληρωτή Πρόεδρο.

3. Τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή Πρόεδρο που απουσιάζει ή που κωλύεται, αναπληρώνει ο Α΄ Αντιπρόεδρος, αυτόν ο Β΄ Αντιπρόεδρος, αυτόν ο Γ΄ Αντιπρόεδρος και αυτόν ο πρεσβύτερος των παρόντων συμβούλων.

Άρθρο 37 : Α.  Ταμίας   –   Β.  Εκτελεστικός Γραμματέας

Α. Ταμίας

O Tαμίας ενεργεί τις εισπράξεις και πληρωμές, υπογράφοντας τα γραμμάτια εισπράξεων και προσυπογράφοντας μαζί με τον Πρόεδρο τα εντάλματα πληρωμών.
Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τις επιταγές για την ανάληψη των κατατεθειμένων στις Τράπεζες χρημάτων, εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε οικονομικό μέτρο που κατά την κρίση του είναι αναγκαίο για τα συμφέροντα της Ομοσπονδίας και είναι αρμόδιος για την εξασφάλιση εισπράξεως των πόρων της Ε.Π.Ο.
Τηρεί τα βιβλία της διαχείρισης, εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο τον προϋπολογισμό και υποβάλλει σε αυτό τον απολογισμό κάθε χρήσεως, υποχρεούται δε να καταθέτει επ΄ονόματι της Ε.Π.Ο. σε μία εκ των στην έδρα της αναγνωρισμένων Τραπεζών την σε μετρητά ή αξιόγραφα περιουσία αυτής, όταν το ποσό είναι μεγαλύτερο των 3.000 ευρώ  και ευθύνεται για τα διαπιστευμένα σε αυτόν χρήματα.
Τον ταμία που κωλύεται ή απουσιάζει τον αναπληρώνει ο αναπληρωτής Ταμίας και τούτο το υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Ο. οριζόμενο μέλος αυτού.

Β. Εκτελεστικός Γραμματέας

1. Με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. και μετά από πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. προσλαμβάνεται κατ' επιλογή, πρόσωπο αναγνωρισμένου κύρους με ειδική διοικητική εμπειρία και γνώση των αθλητικών πραγμάτων και ειδικότερα του ποδοσφαίρου, που έχει διακριθεί στον επαγγελματικό ή επιχειρησιακό τομέα, είναι κάτοχος πτυχίου ή διπλώματος Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής νομίμως αναγνωρισμένου και γνωρίζει άριστα τουλάχιστον την αγγλική γλώσσα.
 
2. Ο Εκτελεστικός Γραμματέας συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. χωρίς δικαίωμα ψήφου και έχει τις αρμοδιότητες που του αναθέτει αυτό, μεταξύ των οποίων ενδεικτικά και τις παρακάτω: Εποπτεύει και διευθύνει  τις υπηρεσίες και το προσωπικό της Ε.Π.Ο. και φροντίζει για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των, μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ., τηρεί το αρχείο  και τα βιβλία της, φροντίζει για τη διεξαγωγή όλης της αλληλογραφίας κ.λπ. 
Με απόφαση του Προέδρου και έγκριση του Δ.Σ. μπορούν να εκχωρηθούν  και άλλες αρμοδιότητες προς τον εκτελεστικό γραμματέα.

3. Η σύμβαση του εκτελεστικού γραμματέα είναι ορισμένου χρόνου, λύεται δε είτε  με τη λήξη της θητείας του Δ.Σ., είτε με παραίτηση του, είτε με καταγγελία για σπουδαίο λόγο.
Οι πάσης φύσεως αποδοχές του εκτελεστικού γραμματέα  και γενικά κάθε παροχή προς αυτόν καθορίζονται από το Δ.Σ.  

Γ. ΟΡΓΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Άρθρο 38 : Εξελεγκτική Επιτροπή – Ανεξάρτητοι ελεγκτές

Τα ελεγκτικά όργανα στην Ε.Π.Ο. είναι :

α) Η Εξελεγκτική Επιτροπή
Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής. Αυτή παρακολουθεί κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους τις εισπράξεις, πληρωμές και την οικονομική διαχείριση, ελέγχει τους υποβαλλόμενους ισολογισμούς, συντάσσει δε και υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο και την Γενική Συνέλευση τις σχετικές εισηγήσεις και εκθέσεις της.
Η θητεία της  είναι  ίση με του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγεται μαζί με αυτό και αναλαμβάνει τα καθήκοντά της μέσα σε οκτώ ημέρες από την εκλογή της.
Η Επιτροπή αυτή υποχρεούται να καταρτίζει έκθεση, δέκα τουλάχιστον, ημέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση την οποία και οφείλει να παραδίδει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, για να την συμπεριλάβει υποχρεωτικά στη λογοδοσία του  Δ.Σ. προς τη Γενική Συνέλευση.

 
β) Ανεξάρτητοι ορκωτοί ελεγκτές.
Ανεξάρτητο ελεγκτικό όργανο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) που ορίζεται με απόφαση της Γ.Σ. μετά από πρόταση του Δ.Σ
Η Γ.Σ. λαμβάνει γνώση της ετήσιας έκθεσης του ελεγκτικού οργάνου.

γ) Αρμόδια κρατικά ελεγκτικά όργανα και μόνον για τα ποσά επιχορηγήσεων που έχουν δοθεί στην Ε.Π.Ο. από κρατικές υπηρεσίες.

Δ. ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Άρθρο 39 : Κατηγορίες

α) Επιτροπή Ιδιότητας - Μετεγγραφών
β) Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας  (Κ.Ε.Δ.)
γ) Πρωτοβάθμιο Όργανο Αδειοδότησης Ομάδων
δ) Επιτροπή Εφέσεων Αδειοδότησης Ομάδων
ε) Πειθαρχική Επιτροπή
στ) Επιτροπή Εφέσεων
ζ) Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου.

Άρθρο 40 : Πειθαρχικά μέτρα

Α. Σε περίπτωση αντιαθλητικής συμπεριφοράς, μη τήρησης ή παραβίασης των κανόνων του καταστατικού, των κανονισμών, των οδηγιών και των αποφάσεων της Ε.Π.Ο., UEFA και FIFA  τα δικαιοδοτικά - πειθαρχικά όργανα της Ε.Π.Ο.  ή των ενώσεων - μελών της και μόνον, δύνανται να επιβάλλουν τα ακόλουθα πειθαρχικά μέτρα με βάση τα προβλεπόμενα στο καταστατικό και τους κανονισμούς αυτής και μόνο. Τα ακολουθούντα μέτρα  μπορούν να  επιβληθούν και σωρευτικά και αναφέρονται αναλυτικά στον πειθαρχικό κώδικα της Ε.Π.Ο. Ποινές που επιβάλλονται από όργανα που δεν περιλαμβάνονται στο παρόν καταστατικό ή ποινές που δεν αναγράφονται στο παρόν καταστατικό και στο πειθαρχικό κώδικα της Ε.Π.Ο. δεν ισχύουν και δεν αναγνωρίζονται από την Ε.Π.Ο και τα μέλη αυτής.

Β. Οι ποινές αυτές επιβάλλονται με βάση ειδικούς κανονισμούς που ψηφίζονται από την Γ.Σ. της Ε.Π.Ο. Ποινές που επιβάλλονται ως ποδοσφαιρικές ποινές από διατάξεις, εκτός του καταστατικού και των κανονισμών της Ε.Π.Ο., δεν λαμβάνονται υπόψη σε ότι αφορά το ποδόσφαιρο και τα όργανα του παρόντος. Απαγορεύεται στα δικαιοδοτικά όργανα του παρόντος η επιβολή τέτοιου είδους ποινών.

1. Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα τιμωρούνται με τις ακόλουθες ποινές:
α) προειδοποίηση,
β) επίπληξη,
γ) χρηματική ποινή
δ) επιστροφή τροπαίου

2. Οι ακόλουθες ποινές επιβάλλονται μόνον σε φυσικά πρόσωπα:
α) παρατήρηση,
β) αποβολή,
γ) αγωνιστικός αποκλεισμός,
δ) απαγόρευση εισόδου στα αποδυτήρια ή στην τεχνική περιοχή (πάγκο αναπληρωματικών),
ε) απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο,
στ) απαγόρευση συμμετοχής σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που σχετίζεται με το ποδόσφαιρο.

3. Οι ακόλουθες ποινές επιβάλλονται μόνον σε νομικά πρόσωπα:
α) ακύρωση του αποτελέσματος ενός αγώνα,
β) κατακύρωση αγώνα υπέρ αντιπάλου (απώλεια αγώνα),
γ) αφαίρεση βαθμών,
δ) απαγόρευση αγώνα σε ένα συγκεκριμένο γήπεδο,
ε) διεξαγωγή αγώνα σε ουδέτερο γήπεδο,
στ) διεξαγωγή αγώνα χωρίς θεατές,
ζ) απαγόρευση μετεγγραφών,
η) αποκλεισμός από αγώνες ή από διοργάνωση,
θ) υποβιβασμός στην επόμενη κατώτερη κατηγορία,
ι) ανάκληση ή μη έκδοση δελτίων ποδοσφαιριστών.
Η ποινή αυτή επιβάλλεται από το Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. για οφειλές ομάδων στην Ε.Π.Ο. ή σε Ενώσεις - μέλη της.
Ε. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ο.

Άρθρο 41 : Σύνθεση – Αρμοδιότητες – Λειτουργία των Οργάνων της Ε.Π.Ο.

Α. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ – ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ

1. Η Επιτροπή είναι αρμόδια να αποφασίζει σε πρώτο βαθμό:
α) Για τον χαρακτηρισμό των ποδοσφαιριστών ως Ερασιτεχνών ή επαγγελματιών με βάση τους οικείους Κανονισμούς.
β) Να κάνει ελέγχους σε τακτά χρονικά διαστήματα και όποτε η ίδια αποφασίζει για την πληρότητα και εγκυρότητα των δικαιολογητικών και του νομοτύπου αυτών πριν από την έκδοση οποιουδήποτε Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας Ποδοσφαιριστή. Ειδικότερα τα δελτία των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών θα εκδίδονται από αυτήν μετά από έλεγχο όλων των δικαιολογητικών. Κατ’ εξαίρεση και σε περιπτώσεις κατεπείγοντος τα δελτία των επαγγελματικών ομάδων θα εγκρίνονται και θα εκδίδονται με ευθύνη του Προέδρου της ΕΙΜ και του Εκτελεστικού Γραμματέα της Ε.Π.Ο.
γ) Για την τήρηση των οικείων μητρώων και ευρετηρίων Ερασιτεχνών και μη Ερασιτεχνών Ποδοσφαιριστών.
δ) Για την λήψη απόφασης για κάθε θέμα εγγραφής ή μετεγγραφής ποδοσφαιριστή.
ε) Για τον καθορισμό του χαρακτηρισμού των ποδοσφαιριστών, στις διάφορες διοργανώσεις αγώνων.
στ) Για την ερμηνεία των διατάξεων του Καταστατικού ή των Κανονισμών αναφορικά με την εγγραφή ή μετεγγραφή ποδοσφαιριστών.

2. Η Επιτροπή είναι πενταμελής. Ο Πρόεδρος και η πλειοψηφία των μελών πρέπει να είναι νομικοί. Οι αποφάσεις της Επιτροπής, προσβάλλονται με έφεση ενώπιον του Τακτικού Διαιτητικού Δικαστηρίου της Ε.Π.Ο.

Β.  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ (Κ.Ε.Δ.)

1. Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας έχει ως έργο όλα τα αναφερόμενα καθήκοντα στον Κανονισμό Διαιτησίας.

2. Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας αποτελείται από πέντε (5) μέλη και συγκροτείται σύμφωνα με τον κανονισμό διαιτησίας της FIFA και της Ε.Π.Ο. Η ΚΕΔ στελεχώνεται από πρώην διαιτητές υψηλού κύρους και τα μέλη της διορίζονται με διετή θητεία.

3. Οι αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, είναι οριστικές και αμέσως εκτελεστές και δεν προσβάλλονται ενώπιον άλλου οργάνου, πλην των περιπτώσεων που ρητώς προσβάλλονται στην Επιτροπή Εφέσεων Διαιτητών.

4. Τα θέματα που αφορούν τη διαιτησία ποδοσφαίρου ρυθμίζονται από τον κανονισμό διαιτησίας, ο οποίος ψηφίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Ο. Ο κανονισμός οφείλει να κατοχυρώνει τις αρχές της διαφάνειας και της ισονομίας και να διασφαλίζει το ανεπηρέαστο έργο των οργάνων διαιτησίας και γενικά των διαιτητών.

Γ. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΜΑΔΩΝ (Π.Ο.Α.)

Στην Ε.Π.Ο. λειτουργεί πρωτοβάθμιο όργανο, αρμόδιο να αποφασίζει για την αδειοδότηση των Π.Α.Ε. για τα διεξαγόμενα επαγγελματικά πρωταθλήματα και τις διοργανώσεις της UEFA, σύμφωνα με τον εγκριθέντα από την UEFA Κανονισμό Αδειοδότησης Ομάδων.

Δ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΦΕΣΕΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΜΑΔΩΝ

Στην Ε.Π.Ο. λειτουργεί Επιτροπή Εφέσεων Αδειοδότησης (Ε.Ε.Α.) αρμόδια για την εκδίκαση των προσβαλλόμενων αποφάσεων του Πρωτοβαθμίου Οργάνου Αδειοδότησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον οικείο κανονισμό.

Ε. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Η Πειθαρχική Επιτροπή είναι αρμόδια :
α) Για την επιβολή των ποινών οι οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις των Κανονισμών της Ε.Π.Ο. για παραπτώματα που διαπράττονται κατά τους αγώνες του Πρωταθλήματος της Δ’ Εθνικής Κατηγορίας, Κυπέλλου Ελλάδος, Ερασιτεχνών και μη Ερασιτεχνών Ποδοσφαιριστών, Μικτών Ομάδων και Πρωταθλήματος Γυναικείων Ομάδων, Πρωταθλήματος Ερασιτεχνών Ποδοσφαιριστών Σωματείων που ίδρυσαν Π.Α.Ε., καθώς και τους διεθνείς φιλικούς αγώνες.
β) Για την εκδίκαση των παραβάσεων που αφορούν την υπόσχεση, παροχή ή αποδοχή δολίων παροχών και την επιβολή ποινών οι οποίες σχετίζονται με την διεξαγωγή των παραπάνω αγώνων και τα αποτελέσματά τους.
γ) Για την εκδίκαση κάθε άλλης παράβασης και την επιβολή των αντίστοιχων ποινών που ανατίθενται στην Επιτροπή με Κανονισμούς ή αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Ο.

2. Η Πειθαρχική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη. Ο πρόεδρος της Επιτροπής και ένα μέλος της με τους αναπληρωτές τους είναι ανώτεροι δικαστικοί λειτουργοί εν ενεργεία. Το άλλο μέλος, είναι δικηγόρος με ειδικές γνώσεις στο ποδόσφαιρο. Σε περίπτωση αδυναμίας να συμμετέχουν δικαστικοί λειτουργοί εν ενεργεία τότε διορίζονται μη εν ενεργεία ανώτεροι δικαστικοί λειτουργοί. Τα μέλη διορίζονται από το Δ.Σ. της Ε.Π.Ο.

3. Ειδικά και μόνο για τους αγώνες των πρωταθλημάτων Α΄, Β΄, Γ΄ Εθνικών Κατηγοριών επαγγελματικού ποδοσφαίρου –με εξαίρεση τους αγώνες Κυπέλλου- στην επαγγελματική ένωση Α΄ Εθνικής Κατηγορίας λειτουργεί Πειθαρχική Επιτροπή, κατ΄ αντιστοιχία της προηγούμενης παραγράφου, τα μέλη της οποίας διορίζονται από την ένωση της.

4. Κατά των αποφάσεων των Επιτροπών αυτών επιτρέπεται προσφυγή-έφεση ενώπιον της Επιτροπής Εφέσεων της Ε.Π.Ο. Η άσκηση προσφυγής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της προσβαλλομένης απόφασης.

5. Οι αποφάσεις των Πρωτοβαθμίων Πειθαρχικών Οργάνων των παρ. 2, 3 δεν χρειάζονται επικύρωση από τα αντίστοιχα Δ.Σ., οι δε τελεσίδικες δεν  μπορούν να ελεγχθούν, ανασταλούν ή ακυρωθούν για οποιοδήποτε λόγο από τα Δ.Σ. αυτών.

6. Τα ως άνω πρωτοβάθμια πειθαρχικά όργανα και το δευτεροβάθμια της Ε.Π.Ο. δεν έχουν αρμοδιότητα να ελέγχουν με οποιοδήποτε τρόπο τις αποφάσεις του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο.
7. Τα πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια πειθαρχικά όργανα δεν έχουν αρμοδιότητα πειθαρχικού ελέγχου επί των μελών του Δ.Σ. και της Γ.Σ. της Ε.Π.Ο. Η αρμοδιότητα αυτή ανήκει μόνον στην Γ.Σ. της Ε.Π.Ο.

ΣΤ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΦΕΣΕΩΝ – ΟΡΓΑΝΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ

1. Η Επιτροπή Εφέσεων, είναι αρμόδια για την σε δεύτερο και τελευταίο βαθμό κρίση των αποφάσεων:
α) Της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο.
β) Της Πειθαρχικής Επιτροπής της επαγγελματικής ένωσης.
γ) Των Πρωτοβαθμίων Επιτροπών των Ενώσεων – Μελών της Ε.Π.Ο. μετά την επικύρωσή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτών.
δ) Των αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων  των Ενώσεων – Μελών της Ε.Π.Ο. που έχουν σχέση με την εφαρμογή των Κανονισμών της Ε.Π.Ο.
ε) Κάθε άλλου θέματος, που ανατίθεται σ΄ αυτή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Ο. ή προβλέπεται από κανονισμούς που εκδίδονται από την Ε.Π.Ο.

2. Η Επιτροπή Εφέσεων αποτελείται  από τρία (3) μέλη. Ο πρόεδρος της Επιτροπής και ένα μέλος αυτής με τους αναπληρωτές τους είναι ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί εν ενεργεία, το δε τρίτο μέλος είναι δικηγόρος με ειδικές γνώσεις στο ποδόσφαιρο. Σε περίπτωση αδυναμίας να συμμετέχουν δικαστικοί λειτουργοί εν ενεργεία τότε διορίζονται μη εν ενεργεία ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί. Τα μέλη διορίζονται από το Δ.Σ. της Ε.Π.Ο.

3. Η προθεσμία άσκησης έφεσης κατά των αποφάσεων των οργάνων της Ε.Π.Ο. είναι πέντε (5) ημέρες, των οργάνων του Επαγγελματικού ποδοσφαίρου δύο (2) ημέρες και των Ε.Π.Σ. οκτώ (8) ημέρες.

4. Η Επιτροπή Εφέσεων δεν έχει αρμοδιότητα να ελέγχει με οποιοδήποτε τρόπο αποφάσεις του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο.

 
5. Με ειδικό κανονισμό που εγκρίνεται από το Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες των πειθαρχικών επιτροπών (ΕΠΟ - επαγγελματικών ενώσεων) και της Επιτροπής Εφέσεων της Ε.Π.Ο.
Οι αποφάσεις των επιτροπών αυτών είναι οριστικές και αμετάκλητες, μη επιτρεπομένου κανενός άλλου τακτικού ή έκτακτου ενδίκου μέσου (π.χ. αναψηλάφησης).
Οι αποφάσεις αυτές εκτελούνται εντός δεκαπέντε (15) ημερών.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Ο. δύναται σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις ως π.χ. βάναυσης προσβολής του αθλήματος του ποδοσφαίρου, να συγκροτεί  ειδική επιτροπή από μέλη του, η οποία θα εκδικάζει τις υποθέσεις αυτές σε πρώτο βαθμό και θα επιβάλλει τις προβλεπόμενες από τις κείμενες αθλητικές διατάξεις, κυρώσεις. Σε δεύτερο βαθμό θα επιλαμβάνεται η ολομέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Ο.

7.  Στην Ε.Π.Ο. ιδρύεται και λειτουργεί υπηρεσία άσκησης πειθαρχικής δίωξης ποδοσφαιρικών αδικημάτων. Ο υπεύθυνος άσκησης πειθαρχικής δίωξης με τον αναπληρωτή του είναι ανώτατος δικαστικός λειτουργός εν ενεργεία ή μη. Με ειδικό κανονισμό ή με διατάξεις του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο. ρυθμίζεται η αρμοδιότητα και η εν γένει λειτουργία του οργάνου αυτού.

Ζ. ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

1. Στην Ε.Π.Ο. λειτουργεί ανεξάρτητο Διαιτητικό Δικαστήριο ανωτάτου βαθμού. Το όργανο λειτουργεί σε δύο τμήματα, ως Τακτικό Διαιτητικό Δικαστήριο και ως Διαιτητικό Δικαστήριο Εφέσεων.
α) Το Τακτικό Διαιτητικό Δικαστήριο, είναι επταμελές, συγκροτούμενο από τον Πρόεδρο με τον αναπληρωτή του, που είναι ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί εν ενεργεία, δύο (2) ανώτερους δικαστικούς λειτουργούς εν ενεργεία και από τέσσερα (4) μέλη που ορίζονται δύο από κάθε διάδικο μέρος. Σε περίπτωση αδυναμίας να συμμετέχουν δικαστικοί λειτουργοί εν ενεργεία τότε διορίζονται μη εν ενεργεία.
Το Τακτικό Διαιτητικό Δικαστήριο είναι αρμόδιο για την επίλυση κάθε διαφοράς, που προκύπτει κατά την εφαρμογή των διατάξεων του Καταστατικού και των Κανονισμών της Ε.Π.Ο. σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Το Τακτικό Διαιτητικό Δικαστήριο δεν έχει αρμοδιότητα για υποθέσεις που κρίνονται σε δεύτερο βαθμό από άλλα δικαιοδοτικά όργανα.
Στην δικαιοδοσία του υπάγονται διαφορές που προκύπτουν μεταξύ Π.Α.Ε. με Π.Α.Ε., Σωματείο με Π.Α.Ε., Π.Α.Ε. με Επαγγελματική Ένωση, Π.Α.Ε. με Ε.Π.Ο., Επαγγελματική Ένωση με Ε.Π.Ο., Σωματείου με Ε.Π.Σ., Ε.Π.Σ. με Ε.Π.Σ., Ε.Π.Σ. με Ε.Π.Ο., ποδοσφαιριστή με διαμεσολαβητή, διαμεσολαβητή με Π.Α.Ε.
Το Τακτικό Διαιτητικό Δικαστήριο είναι επίσης αρμόδιο για την επίλυση σε δεύτερο βαθμό, διαφορών που εκδικάστηκαν σε πρώτο βαθμό από την Επιτροπή Ιδιότητας και Μετεγγραφών.
Στη δικαιοδοσία του Τακτικού Διαιτητικού Δικαστηρίου, δύναται εφόσον υπάρχει σχετικό συνυποσχετικό να υπαχθεί και κάθε διαφορά των ανωτέρω φυσικών και νομικών προσώπων με οποιονδήποτε τρίτο.
β)  Το Διαιτητικό Δικαστήριο Εφέσεων, είναι τριμελές συγκροτούμενο από τον Πρόεδρο με τον αναπληρωτή του που είναι ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί εν ενεργεία και από δύο (2) μέλη που ορίζονται ένα από κάθε διάδικο μέρος. Σε περίπτωση αδυναμίας να συμμετέχουν δικαστικοί λειτουργοί εν ενεργεία τότε διορίζονται μη εν ενεργεία.
Το Διαιτητικό Δικαστήριο Εφέσεων, είναι αρμόδιο για την επίλυση σε δεύτερο βαθμό διαφορών που εκδικάστηκαν από την Επιτροπή Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών μεταξύ ποδοσφαιριστών ή προπονητών με Π.Α.Ε. και διαφορών που σε πρώτο βαθμό εκδικάστηκαν από την Επιτροπή Ιδιότητος και Μετεγγραφών.
γ) Το Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. με αποφάσεις του δύναται να καθορίζει αρμοδιότητα επίλυσης διαφορών στα τμήματα του Διαιτητικού Δικαστηρίου.

2. Η διαδικασία που ακολουθείται κατά την εκδίκαση των διαφορών, τα προσόντα των μελών, ο τρόπος επιλογής των και κάθε άλλο θέμα που αφορά την λειτουργία του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου, αναφέρονται και καθορίζονται στον Κανονισμό Εφαρμογής του Καταστατικού της Ε.Π.Ο.
3. Για την επίλυση των οικονομικών διαφορών μεταξύ των ποδοσφαιριστών ή προπονητών με Π.Α.Ε. λειτουργεί Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών (Π.Ε.Ε.Ο.Δ.). Η επιτροπή είναι πενταμελής, με πρόεδρο μαζί με τον αναπληρωτή του που είναι ανώτερος δικαστικός λειτουργός εν ενεργεία. Σε περίπτωση αδυναμίας, να συμμετέχει δικαστικός λειτουργός εν ενεργεία, τότε διορίζεται μη εν ενεργεία δικαστικό λειτουργός. Τα λοιπά μέλη διορίζονται δύο (2) από το Δ.Σ. του Π.Σ.Α.Π. και δύο (2) από τα Δ.Σ. των Επαγγελματικών Ενώσεων.

4. Για όλα τα όργανα του παρόντος άρθρου, το Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. καθορίζει τον απαιτούμενο αριθμό αναπληρωματικών μελών που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία τους.

5. Το τακτικό διαιτητικό δικαστήριο και το διαιτητικό δικαστήριο εφέσεων στις αποφάσεις τους καθορίζουν, εφόσον δεν προβλέπεται σε άλλο οικείο κανονισμό, το χρονικό διάστημα στο οποίο ο ηττηθείς διάδικος οφείλει να εκτελέσει την απόφαση, ιδιαίτερα δε για περιπτώσεις καταβολής οποιουδήποτε είδους χρηματικών προστίμων ή αποζημιώσεων. Παράλληλα δε θα προβλέπεται στην απόφαση η απειλούμενη ποινή κατά του υπαίτιου σε περίπτωση παρόδου απράκτου του καθορισθέντος χρονικού διαστήματος. Ως απειλούμενη ποινή μπορεί να καθοριστεί μία ή περισσότερες κατά την κρίση του δικαστηρίου από τις αναφερόμενες στο άρθρο 40 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 42 : Σύνθεση και καθήκοντα μονίμων επιτροπών

Α. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΒΙΑΣ

1. Η Επιτροπή θεμάτων ασφαλείας αποτελείται από έναν Πρόεδρο και δύο (2) μέλη.

2. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται από το Δ.Σ. μεταξύ των μελών του. Τα υπόλοιπα μέλη ορίζονται από το Δ.Σ.


3. Ο Πρόεδρος αντιπροσωπεύει την Επιτροπή, κανονίζει τις ημερομηνίες συνεδριάσεων σε συνεννόηση με τον Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ.,  διασφαλίζει ότι εκτελούνται όλες οι εργασίες και αναφέρεται στο Δ.Σ.

4. Η Επιτροπή είναι αρμόδια: 
α) να εξετάζει και να ασχολείται με θέματα  που άπτονται της προστασίας και της ασφάλειας των αθλητικών εγκαταστάσεων και των περιβαλλόντων αυτές  περιοχών, οι οποίες  χρησιμοποιούνται για ποδοσφαιρικούς σκοπούς.
β) να εισηγείται στο Δ.Σ. για τα παραπάνω θέματα
γ) να ερευνά όλα τα μέτρα που ενδεχόμενα βελτιώνουν την ασφάλεια, κατά τη διάρκεια  διεξαγωγής των ποδοσφαιρικών αγώνων.
δ) να καταρτίζει οδηγίες που σχετίζονται  με την ασφάλεια της διεξαγωγής των ποδοσφαιρικών αγώνων.
ε) να ερευνά και να λαμβάνει κάθε μέτρο σχετικό με την πρόληψη βίας στους ποδοσφαιρικούς αγώνες

Β. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

1. Η Επιτροπή νομικών θεμάτων αποτελείται από έναν (1) πρόεδρο και τέσσερα (4) μέλη.

2. Ο πρόεδρος ορίζεται από το Δ.Σ. μεταξύ των μελών του. Τα  υπόλοιπα  μέλη ορίζονται από το Δ.Σ., σ’ αυτά δε  υποχρεωτικά περιλαμβάνονται  δύο (2) δικηγόροι εκ της Νομικής  Υπηρεσίας της Ε.Π.Ο.

3. Ο πρόεδρος αντιπροσωπεύει την Επιτροπή, κανονίζει τις ημερομηνίες συνεδριάσεων, διασφαλίζει ότι εκτελούνται όλες οι εργασίες και αναφέρεται στο Δ.Σ.


4. Η Επιτροπή νομικών θεμάτων είναι αρμόδια:
α) να παρέχει νομικές συμβουλές και γνώμη επί όλων των περιπτώσεων, διαφορών ή ερωτημάτων που υποβάλλονται στην Επιτροπή.
β) να προτείνει προς το Δ.Σ. τις τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού και των κανονισμών, που η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι χρήσιμες.
γ) να ελέγχει τα καταστατικά και τους  κανονισμούς των μελών της Ε.Π.Ο. και να εισηγείται  στο Δ.Σ. την έγκριση ή την  τροποποίησή τους.
δ) για οποιοδήποτε άλλο παρεμφερές θέμα που θα ανατεθεί με απόφαση του Δ.Σ.

Γ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ

Σε κάθε Ένωση μέλος της Ε.Π.Ο. στην οποία έχει ανατεθεί η διοργάνωση οιωνδήποτε πρωταθλημάτων λειτουργεί αρμόδια Επιτροπή για την  διεξαγωγή των.
Στην Ε.Π.Ο. λειτουργεί Επιτροπή Κυπέλλου Ερασιτεχνών και μη Ερασιτεχνών Ποδοσφαιριστών, αρμόδια για την διεξαγωγή των αγώνων Κυπέλλου, μεταξύ των επαγγελματικών σωματείων και των αγώνων της Β΄ φάσεως Κυπέλλου Ερασιτεχνών.
Η Επιτροπή είναι τριμελής και προεδρεύεται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Ο., οι δε  αποφάσεις της  υπόκεινται σε επικύρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια:
Για την οικονομική επίβλεψη όλων των αγώνων αρμοδιότητας Ε.Π.Ο.

2. Η Επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο που πρέπει να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και τέσσερα (4) μέλη που ορίζονται από αυτό.

3. Η Επιτροπή επικουρείται στο έργο της από έκτακτα μέλη – συνεργάτες, που επιλέγονται από τον Πρόεδρο αυτής.


Ε. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

1. Η Επιτροπή Προμηθειών είναι αρμόδια για την προμήθεια υλικών και υπηρεσιών και την διενέργεια κατασκευαστικών ή μη εργασιών, εφόσον η δαπάνη υπερβαίνει τα  χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ.
Για δαπάνη από 1.501 ευρώ μέχρι 4.500 ευρώ  προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, ενώ για μεγαλύτερες δαπάνες τακτικό μειοδοτικό διαγωνισμό. Το Διοικητικό Συμβούλιο  της Ε.Π.Ο. δύναται να εκδώσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για όλα τα ανωτέρω και να αναπροσαρμόζει τα  προαναφερόμενα  ποσά.

2. Η Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Ο., τα οποία ορίζονται από αυτό.

ΣΤ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Συγκροτείται από πέντε (5) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Ο., βρίσκεται δε σε απαρτία όταν παρίστανται τρία (3) τουλάχιστον, από τα μέλη της.
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  της Ε.Π.Ο. επιτρέπεται η αύξηση των μελών της επιτροπής με μέλη που έχουν τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις.

Έργο της είναι η μελέτη οποιουδήποτε τεχνικού ζητήματος, που σχετίζεται με το ποδόσφαιρο, τις Εθνικές Ομάδες, η εποπτεία και ο έλεγχος των προγραμμάτων εργασίας των προπονητών ποδοσφαίρου καθώς και η εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Ο. κάθε μέτρου που κρίνει πρόσφορο για την άνοδο και προαγωγή του επιπέδου του ποδοσφαίρου στη χώρα μας και ειδικότερα για την ανάπτυξη των Εθνικών Ποδοσφαιρικών Ομάδων.

Ζ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Συγκροτείται από τρία (3) μέλη, ο Πρόεδρος της πρέπει να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Ο.
Τα Μέλη της Επιτροπής πρέπει να είναι γιατροί το ίδιο ισχύει και για τον Πρόεδρο της εφόσον μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Ο. υπάρχει γιατρός.
Ο αριθμός των μελών της Επιτροπής μπορεί να αυξηθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Ο.
Έργο της είναι η αθλητικοϊατρική παρακολούθηση των ποδοσφαιριστών των αγώνων αρμοδιότητος της Ε.Π.Ο. και η εισήγηση στο  Διοικητικό Συμβούλιο,  οποιουδήποτε μέτρου κρίνει αναγκαίο για την υλοποίηση των στόχων της.

Η. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΗΠΕΔΩΝ

1. Η Επιτροπή Στατιστικής και Γηπέδων είναι αρμόδια:
α) Για την τήρηση Στατιστικής των τελουμένων αγώνων όλων των Πρωταθλημάτων και Κυπέλλων και τη συγκέντρωση κάθε στοιχείου που αφορά  αγώνες πρωταθλημάτων, φιλικών με αλλοδαπές ομάδες κλπ.
β) Για την συγκέντρωση κάθε στοιχείου που αφορά στην οικονομική κατάσταση των σωματείων και των Π.Α.Ε., προϋπολογισμούς – ισολογισμούς αυτών, γήπεδα, έμμισθο προσωπικό, ατυχήματα, ασφαλίσεις, φίλαθλοι κλπ.
γ) Για τον έλεγχο και τη γνωμοδότηση επί των δικαιολογητικών που υποβάλλονται από τις τοπικές Ενώσεις για την, σ΄ αυτές, εγγραφή νέων σωματείων-μελών.
δ) Για τον έλεγχο και τη γνωμοδότηση επί αιτήσεως αναγνώρισης νέας τοπικής Ένωσης και εγγραφής της στην Ε.Π.Ο.
ε) Για την αναγνώριση και κατάταξη στην οικεία κατηγορία κάθε γηπέδου, ως πληρούντος τους όρους του κανονισμού τέλεσης αγώνων πρωταθλήματος.

2. Η Επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο που πρέπει να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μέλη, που ορίζονται απ΄ αυτό.

Θ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

1. Η Επιτροπή Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Δημοσίων Σχέσεων είναι αρμόδια:
α) Για την προβολή του αθλήματος του ποδοσφαίρου και ενημέρωση της φίλαθλης κοινής γνώμης και των αρμοδίων αρχών επί θεμάτων που έχουν σχέση με το ποδόσφαιρο.
β) Για την ανάπτυξη των Δημοσίων Σχέσεων της Ε.Π.Ο.
γ) Για την συνεργασία με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σ΄ όλα τα γεγονότα που αφορούν την Ε.Π.Ο.
δ) Για την προετοιμασία και διευκόλυνση της διαδικασίας διαπίστευσης των εκπροσώπων των μέσων μαζικής ενημέρωσης.

2. Η Επιτροπή αυτή αποτελείται από τον Πρόεδρο που πρέπει να είναι μέλος του Προεδρείου του Διοικητικού Συμβουλίου και τέσσερα (4) μέλη που ορίζονται από αυτό. Στην Επιτροπή αυτή υπάγεται το Γραφείο Τύπου της Ε.Π.Ο.

Ι. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Προεδρεύεται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Ο. και συγκροτείται από δύο (2) ακόμη μέλη.
Τις λεπτομέρειες λειτουργίας της Επιτροπής καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Ο. με απόφαση του.

ΙΑ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

Η Επιτροπή είναι πενταμελής,  προεδρεύεται από μέλος του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο.  και μετέχουν αυτής ένας (1) εκ των νομικών συμβούλων της Ε.Π.Ο. και ένας (1) εκπρόσωπος του ΠΣΑΠ. Έχει αρμοδιότητα για κάθε θέμα που αφορά τους διαμεσολαβητές του ποδοσφαίρου.

ΙΒ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

Η Επιτροπή είναι τριμελής, προεδρεύεται από μέλος του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. Η Επιτροπή έχει αρμοδιότητα τη διοργάνωση διεθνών πρωταθλημάτων ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Η λειτουργία της καθορίζεται από ειδικό κανονισμό που εκδίδει το Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. 

ΙΓ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

1. Η Επιτροπή Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου είναι αρμόδια:
α) Για την ενθάρρυνση του Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου με όλα τα μέσα που κρίνονται αρμοδίως αναγκαία και
β) Για τη διοργάνωση ερασιτεχνικών συναντήσεων ποδοσφαίρου.
2. Η Επιτροπή είναι πενταμελής και αποτελείται από τον Πρόεδρο που πρέπει να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Πρόεδρο των Μικτών ομάδων Ενώσεων, τον Πρόεδρο της Δ’ Εθνικής, τον Πρόεδρο του Γυναικείου ποδοσφαίρου, καθώς επίσης και από έναν (1) Πρόεδρο ή μέλος Δ.Σ. ΕΠΣ που ορίζεται από το Δ.Σ. της Ε.Π.Ο.

ΙΔ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Δ’ ΕΘΝΙΚΗΣ

1. Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την διοργάνωση του πρωταθλήματος αυτού.

2. Η Επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο που είναι μέλος του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. και δύο ακόμη μέλη που ορίζονται από το Δ.Σ. αυτής.

ΙΕ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΙΚΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

1. Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την διοργάνωση Πρωταθλημάτων των Μικτών Ομάδων των Ενώσεων.

2. Η Επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο που είναι μέλος του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. και από τέσσερα  ακόμη μέλη που ορίζονται από το Δ.Σ. αυτής.

ΙΣΤ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Επιτροπή επιλαμβάνεται όλων των θεμάτων που περιγράφονται στον εκάστοτε ισχύοντα κανονισμό προπονητών ποδοσφαίρου της Ε.Π.Ο.

2. Η Επιτροπή αυτή αποτελείται από τον Πρόεδρο που είναι μέλος του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο., ή Πρόεδρο Ε.Π.Σ. και τέσσερα (4) μέλη εκ των οποίων δύο (2) προπονητές με δίπλωμα κατηγορίας PRO - UEFA που ορίζονται από το ΔΣ της Ε.Π.Ο.
Από τους δύο προπονητές με δίπλωμα UEFA PRO, ο ένας υποχρεωτικά θα είναι ο διευθυντής εκπαίδευσης - υπεύθυνος των σχολών.


ΙΖ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1. Η Επιτροπή είναι αρμόδια για τη διοργάνωση των πρωταθλημάτων και την ανάπτυξη του γυναικείου ποδοσφαίρου.

2. Η Επιτροπή αποτελείται από τον πρόεδρο που είναι μέλος του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. και από δύο (2) ακόμη μέλη που ορίζονται από το Δ.Σ. αυτής.

IV. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Άρθρο 43 : Οικονομική περίοδος

Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1 Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

Άρθρο 44 : Έσοδα – Πόροι

I. Οι πόροι της Ε.Π.Ο. είναι:
1. Η ετήσια συνδρομή των Ενώσεων – Μελών αυτής, η οποία καθορίζεται εκάστοτε με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, με πλειοψηφία του ημίσεος πλέον ενός των παρόντων μελών.
2. Το εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής των μελών, το οποίο καθορίζεται με όμοια απόφαση.
3. Οι κάθε φύσεως δωρεές, κληροδοτήματα κάθε μορφής προς αυτήν.
4. Οι από οποιαδήποτε αιτία οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις προς αυτή είτε από το κράτος είτε από διεθνείς συνομοσπονδίες ποδοσφαίρου
5. Τα εισοδήματα από την αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της.
6. Το προϊόν:  α) από τα τέλη λειτουργίας των επιτροπών της, β) τα παράβολα συζήτησης των προσφυγών (ενδίκων μέσων) στα θεσμοθετημένα με το παρόν και λειτουργούντα σ' αυτήν δικαιοδοτικά όργανα, γ) τα παράβολα συμμετοχής των ομάδων στους αγώνες αρμοδιότητας της, δ) οι επιβαλλόμενες χρηματικές ποινές κατά τις διατάξεις του οικείου κανονισμού από τα λειτουργούντα σ’ αυτήν δικαιοδοτικά πειθαρχικά όργανα, ε) ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) επί των επιβαλλομένων χρηματικών ποινών κάθε είδους για τα πρωταθλήματα Α’, Β’ , Γ’ Εθνικής κατηγορίας. Το υπόλοιπο σαράντα τοις εκατό (40%) αποδίδεται αντίστοιχα στις οικείες διοργανώτριες.
7. Τα έσοδα από την εκμετάλλευση με συμβάσεις κάθε είδους, των αναφερομένων στο άρθρο 51 του παρόντος δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, πνευματικών δικαιωμάτων και οπτικοακουστικών δικαιωμάτων κάθε είδους.
8. Τα έσοδα από την συμμετοχή σε κάθε είδους νομικά πρόσωπα (εταιρείες).
9. Οι εισπράξεις από τους επίσημους και φιλικούς αγώνες των Εθνικών Ομάδων, καθώς και τα πάσης φύσεως έσοδα από την εκχώρηση των ραδιοτηλεοπτικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων διαφήμισης από τις δραστηριότητες των Εθνικών Ομάδων και τους πάσης φύσεως αγώνες που διοργανώνει η Ε.Π.Ο.
10. Το ποσοστό από τις εισπράξεις των αγώνων πρωταθλήματος και Κυπέλλου τους οποίους διοργανώνει η Ε.Π.Ο, καθώς και το ποσοστό από τις εισπράξεις εκχώρησης ραδιοτηλεοπτικών δικαιωμάτων και διαφημίσεων κατά τους αγώνες των Ελληνικών ομάδων στα διασυλλογικά πρωταθλήματα της U.E.F.A.
11. Ποσοστό 3,5%, επί των εισπράξεων των αγώνων των Εθνικών Πρωταθλημάτων Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου. Οι Π.Α.Ε. που έχουν την οικονομική επιστασία των αγώνων έχουν την ευθύνη της παρακράτησης και απόδοσης  του ποσοστού αυτού  απευθείας στην Ε.Π.Ο. η οποία απ' αυτό το μεν 3%  διανέμει  στις λοιπές Ενώσεις – Μέλη της, το δε 0,5% διαθέτει για την περίθαλψη και ενίσχυση τραυματιζομένων ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών.
12. Ποσοστό 5% επί του συνολικού ποσού οποιασδήποτε συμβάσεως που συνάπτεται μεταξύ των επαγγελματικών ενώσεων, των Π.Α.Ε. ή των σωματείων ή οποιωνδήποτε τρίτων που αποκτούν δικαιώματα από ολική ή μερική παραχώρηση τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών δικαιωμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων οποιασδήποτε μορφής.
13. Ποσοστό μέχρι 5% επί του συνολικού ποσού που παρέχεται προς Π.Α.Ε. ή Σωματείο για την συγκατάθεση της προς τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων σε οποιοδήποτε γήπεδο κατά την διεξαγωγή αγώνων πρωταθλημάτων ή Κυπέλλου στους οποίους μετέχουν Π.Α.Ε. ή Σωματεία Α – Β – Γ Εθνικών Κατηγοριών.
14. Ποσοστό μέχρι 5% επί του συνολικού ποσού που προβλέπεται κάθε φορά για την ανανέωση ή απόκτηση με μεταγραφή ή αποδέσμευση ποδοσφαιριστή ημεδαπού ή αλλοδαπού μεταξύ Π.Α.Ε. Α – Β – Γ Εθνικών Κατηγοριών ή Ερασιτεχνικών Σωματείων.
Το αυτό ποσοστό ισχύει για την μετεγγραφή αλλοδαπών ποδοσφαιριστών από ομάδες του εξωτερικού σε ομάδες της ημεδαπής και αντίστροφα με βάση το ιδιωτικό συμφωνητικό,  το συμβόλαιο και κάθε άλλο αποδεικτικό στοιχείο.
15. Ποσοστό μέχρι 5% επί των συμβατικών αμοιβών των ημεδαπών και αλλοδαπών τεχνικών, οι οποίοι απασχολούνται σε Π.Α.Ε. και Σωματεία Α – Β – Γ Εθνικών Κατηγοριών με οποιαδήποτε ιδιότητα.

II. Η θεώρηση και επικύρωση από την Ε.Π.Ο. όλων των ανωτέρω συμβάσεων (παρ. 12, 13, 14, 15) είναι υποχρεωτική. Σε κάθε αντίθετη περίπτωση ισχύουν ή επιβάλλονται τα από τους κανονισμούς της Ε.Π.Ο. προβλεπόμενα μέτρα.

III. Απαγορεύεται, επί ποινή εκπτώσεως των μελών των Δ.Σ. διοργανώτριας ή Ε.Π.Ο., οποιουδήποτε είδους διακανονισμός, ακόμη και με εκχώρηση μελλοντικών απαιτήσεων, μεταξύ Π.Α.Ε. ή σωματείου και διοργανώτριας αρχής ή της Ε.Π.Ο. για οφειλές κάθε είδους της Π.Α.Ε. ή του σωματείου.

IV. Με ειδικό κανονισμό εκδιδόμενο από το Δ.Σ. της Ε.Π.Ο., ρυθμίζονται όλες οι διαδικασίες και οι λεπτομέρειες που αφορούν τα ποσά, τους υπόχρεους καταβολείς, τον τρόπο και τον χρόνο είσπραξης και κάθε άλλο συναφές θέμα.

Άρθρο 45 : Έξοδα

Η Ε.Π.Ο. δαπανά τα ποσά που:
α) περιέχονται στον προϋπολογισμό
β) εγκρίνονται από τη Γ.Σ. καθώς και εκείνα που επιφορτίζεται το Δ.Σ. σύμφωνα με τους σκοπούς του καταστατικού και
γ) όλες τις άλλες δαπάνες που σχετίζονται με την πραγματοποίηση των σκοπών της Ε.Π.Ο.

Άρθρο 46 : Λογιστικό σύστημα

Οι λογαριασμοί εσόδων – εξόδων τηρούνται σύμφωνα με τις κρατούσες αρχές του λογιστικού συστήματος και τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

V. ΔΙΑΛΥΣΗ

Άρθρο 47 : Απόφαση διάλυσης

Για τη διάλυση της Ε.Π.Ο. απαιτείται απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ειδικά συγκαλούμενης για τον σκοπό αυτό, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των 4/5 των ψήφων και με παρουσία τουλάχιστον των 3/4 του συνόλου των μελών της.

Άρθρο 48 : Τύχη περιουσίας

Σε περίπτωση διάλυσης της Ε.Π.Ο. η περιουσία της περιέρχεται στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή.

VI. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 49 : Οργάνωση Πρωταθλημάτων

1. Η Ε.Π.Ο. έχει το απόλυτο δικαίωμα να διοργανώνει, να εγκρίνει ή να καταργεί πρωταθλήματα ποδοσφαίρου. Έχει τη δικαιοδοσία και εποπτεία  διοργάνωσης και συντονισμού όλων των επισήμων και φιλικών αγώνων που διεξάγονται στη Χώρα. Ειδικότερα  διοργανώνονται τα ακόλουθα πρωταθλήματα:
α) Τοπικά ερασιτεχνικά πρωταθλήματα
β) Πανελλήνια ερασιτεχνικά πρωταθλήματα (Ανδρών - Γυναικών - Υποδομής) .
γ) Πανελλήνια ή τοπικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου Σάλας
δ) Πανελλήνια ή τοπικά πρωταθλήματα  οποιασδήποτε άλλης μορφής (beach soccer κλπ)
ε) Πανελλήνια επαγγελματικά πρωταθλήματα.

2. Το Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. παραχωρεί στις Ενώσεις – Μέλη της,  την εξουσία διοργάνωσης  και διεξαγωγής των πρωταθλημάτων. Ειδικότερα:
α) Στις Ε.Π.Σ. τη διοργάνωση και διεξαγωγή των τοπικών ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων Α’, Β’, Γ’ κατηγοριών και των πρωταθλημάτων υποδομής τους.
β) Στις Επαγγελματικές Ενώσεις τη διοργάνωση και διεξαγωγή των Πανελλήνιων επαγγελματικών πρωταθλημάτων Α’, Β’, Γ’ Εθνικής κατηγορίας και των πρωταθλημάτων υποδομής τους.

3. Για τη συμμετοχή ενός σωματείου ή Π.Α.Ε. σε τοπικές, πανελλήνιες και διεθνείς διοργανώσεις της UEFA  απαιτείται  ειδική άδεια. Η άδεια παρέχεται για μεν τα τοπικά πρωταθλήματα από τις οικείες ενώσεις, για δε τα πανελλήνια και τα διεθνή από την Ε.Π.Ο. Η διαδικασία για την λήψη της άδειας καθώς και ο καθορισμός των κριτηρίων που πρέπει να πληρεί το σωματείο ή η Π.Α.Ε. καθορίζονται σε ειδικούς κανονισμούς που εγκρίνονται από το Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. για τις εθνικές διοργανώσεις και  της UEFA για τις διοργανώσεις της.   

Άρθρο 50 : Ποδοσφαιρικό Στοίχημα – Πολυιδιοκτησία

1. Απαγορεύεται στους αξιωματούχους να εμπλέκονται, είτε άμεσα, είτε έμμεσα, σε στοιχηματισμούς, προγνωστικά αγώνων και κληρώσεις που συνδέονται με ποδοσφαιρικούς αγώνες. Με ειδικό κανονισμό ή ειδικές διατάξεις του Πειθαρχικού Κώδικα καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι απαγορεύσεις, οι κυρώσεις, οι διαδικασίες και ο τρόπος ελέγχου των φυσικών ή νομικών προσώπων.

2. Απαγορεύεται η συνιδιοκτησία, ομάδων ή Π.Α.Ε. που αγωνίζονται στην ίδια κατηγορία Πρωταθλήματος από φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Με ειδικό κανονισμό που ψηφίζεται από το Δ.Σ. μετά από πρόταση των Επαγγελματικών Ενώσεων, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι απαγορεύσεις, οι κυρώσεις, οι διαδικασίες και ο τρόπος ελέγχου των φυσικών ή νομικών προσώπων. 

Άρθρο 51 : Εκμετάλλευση των Δικαιωμάτων – Μ.Μ.Ε.

Α. 1. Η Ε.Π.Ο. εκμεταλλεύεται όλα τα δικαιώματα τα οποία κατέχει ή μοιράζεται με τρίτους, όπως τα δικαιώματα ιδιοκτησίας οιασδήποτε μορφής, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και δικαιώματα για οπτικοακουστικές και ραδιοφωνικές μεταδόσεις διαμέσου εικόνας ή φορέα δεδομένων οιουδήποτε τύπου (περιλαμβανομένων όλων των μέσων μετάδοσης εικόνων από υπολογιστές, μετά ή άνευ ήχου, όπως το διαδίκτυο, υπηρεσίες on-line ή παρόμοια, είτε αυτά υφίστανται, είτε όχι).
Σ αυτά περιλαμβάνονται η παραγωγή, αναπαραγωγή, διάδοση και αναμετάδοση εικόνων, ήχου ή φορείς δεδομένων οιουδήποτε τύπου από την ΕΠΟ μόνη ή με τρίτους.

2. Η Ε.Π.Ο. μόνη, ή με τρίτους, έχει το δικαίωμα να συστήνει, διαχειρίζεται  και συνεκμεταλλεύεται εταιρείες οιασδήποτε νομικής μορφής.

Β. Οπτικοακουστικές και Ραδιοφωνικές Μεταδόσεις.

Η Ε.Π.Ο. και τα Μέλη της κατέχουν τα αποκλειστικά δικαιώματα εκμετάλλευσης οιασδήποτε μορφής ήχου, εικόνας και δεδομένων όλων των αγώνων ποδοσφαίρου και των εκδηλώσεων που υπάγονται στη δικαιοδοσία των. Τα δικαιώματα αυτά μπορούν να εκχωρούν με οιασδήποτε φύσεως αντάλλαγμα ή  με την μορφή της συνεκμετάλλευσης με τρίτους, είτε σε ζωντανή μετάδοση, είτε σε μαγνητοσκοπημένη, είτε σε συνολική, είτε αποσπασματική, είτε με οιαδήποτε άλλη έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή μετάδοσης.
Το Δ.Σ. της ΕΠΟ θα εκδίδει κανονισμούς που θα διέπουν την υλοποίηση αυτών των δικαιωμάτων.

Άρθρο 52 : Αποβολή μέλους οργάνου ή οργάνων

1. Το Δ.Σ. δύναται να θέσει την  παύση ενός προσώπου ή οργάνου στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης. Οποιοδήποτε μέλος δύναται να υποβάλλει πρόταση στο Δ.Σ. ώστε να θέσει στην ημερήσια διάταξη  αίτημα για παύση.

2. Το αίτημα για παύση θα πρέπει να είναι αιτιολογημένο. Αποστέλλεται στα μέλη της Ε.Π.Ο. μαζί με την ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης.

3. Το εν λόγω πρόσωπο ή όργανο έχει το δικαίωμα να αμυνθεί ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης.

4. Εάν το αίτημα για παύση επικυρωθεί, τότε η Γενική Συνέλευση λαμβάνει τη δέουσα απόφαση με μυστική ψηφοφορία. Προκειμένου να υιοθετηθεί, θα πρέπει να υποστηρίζεται από την πλειοψηφία των 3/4 των έγκυρων ψήφων των επίσημων αντιπροσώπων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

5. Το πρόσωπο ή όργανο που παύεται  θα πρέπει να απαλλαγεί των λειτουργιών του άμεσα.

Άρθρο 53 : Προσφυγές – Ρήτρα Διαιτητικής Επίλυσης Διαφορών Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο για τον Αθλητισμό (CAS)

1. Κάθε πρόσωπο νομικό ή φυσικό που εμπλέκεται στη λειτουργία του ποδοσφαίρου με οποιοδήποτε τρόπο υποχρεούται να αναγνωρίζει την δικαιοδοσία και να σέβεται τις αποφάσεις του CAS της Λοζάννης, όπως καθορίζεται στις σχετικές διατάξεις των καταστατικών FIFA και UEFA.

2. Κάθε πρόσωπο νομικό ή φυσικό που εμπλέκεται στη λειτουργία του ποδοσφαίρου με οποιοδήποτε τρόπο υποχρεούται να σέβεται, να τηρεί και να συμμορφώνεται  με τον κώδικα δεοντολογίας της FIFA.

VII. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 54 : Ισχύς του καταστατικού

1. Το Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. διασφαλίζει την ισχύ του παρόντος καταστατικού και αποφασίζει για κάθε μέτρο που απαιτείται για την εφαρμογή του.

2. Οι διατάξεις των Κανονισμών Εφαρμογής Καταστατικού (Παραρτήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος και έχουν ισότιμη καταστατική ισχύ.

Άρθρο 55 : Τεκμήριο αρμοδιότητας

1. Σε περίπτωση ασάφειας διατάξεων  του παρόντος καταστατικού όπως και για θέματα που δεν προβλέπονται από αυτές,  αποφασίζει το Δ.Σ. στα πλαίσια του ορθού και δίκαιου.
2. Αρμοδιότητες και καθήκοντα που ανατίθενται με το παρόν καταστατικό σε ενώσεις, σε όργανα ή σε επιτροπές, τα οποία παραλείπονται να ασκηθούν, με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. ασκούνται από αυτό.

Άρθρο 56 : Μεταβατικές διατάξεις

1. Μέχρι συγκροτήσεως των νέων οργάνων που προβλέπονται στο παρόν Καταστατικό λειτουργούν μετά από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. τα ήδη υπάρχοντα.

2. Οι Ενώσεις–μέλη της Ε.Π.Ο. οφείλουν να προσαρμόσουν τα Καταστατικά τους σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο παρόν Καταστατικό, εντός δύο (2) μηνών.

Αθήνα  22 Ιουλίου 2011

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

Σοφοκλής Πιλάβιος

 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α
 Κωλύματα εγγραφής – Περιορισμοί
 προσώπων εμπλεκομένων στο χώρο του Ποδοσφαίρου

1. Δεν μπορεί να είναι μέλος σωματείου ή μέλος των οργάνων διοίκησης σωματείου, Δ.Σ. ένωσης της Ε.Π.Ο., ή των οργάνων αυτής, Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. ή των οργάνων αυτής,  αθλητικής ανώνυμης εταιρίας ή ειδικός συνεργάτης αυτών, ούτε μπορεί να αναλάβει με οποιονδήποτε τρόπο ή απόφαση των ανωτέρω φορέων οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή έργο, ιδίως σχετικά με την εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείριση του φορέα:
α) Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του.
β) Όποιος έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για τέλεση κακουργήματος, καθώς και όποιος έχει καταδικαστεί σε βαθμό πλημμελήματος  αμετάκλητα με δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον τριών (3) ετών είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων. Ειδικότερα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. και των ενώσεων-μελών αυτής τα οποία καταδικάζονται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τα αδικήματα που αναφέρονται στο ως άνω άρθρο εκπίπτουν αυτοδίκαια από την ιδιότητά τους και αντικαθίστανται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και του Καταστατικού της αντίστοιχης ένωσης. Σε περίπτωση παραπομπής με αμετάκλητο δικαστικό βούλευμα των ως άνω προσώπων, το Δ.Σ. υποχρεούται να αποφασίζει περί της αναστολής ή μη της συμμετοχής τους.
γ) Όποιος έχει στερηθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η στέρηση.

2. Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές, μέλη των οικείων συνδέσμων διαιτητών και οι εν ενεργεία προπονητές δεν επιτρέπεται να είναι μέλη αθλητικού σωματείου. Δεν επιτρέπεται η υποβολή υποψηφιότητας διαιτητή, εν ενεργεία ή μη, και η συμμετοχή του σε αρχαιρεσίες ποδοσφαιρικού σωματείου, ένωσης ή της Ε.Π.Ο. για την ανάδειξη διοικητικού συμβουλίου ή άλλου οργάνου διοίκησης, διαχείρισης ή εκπροσώπησης, πριν από την παρέλευση πέντε πλήρων ετών από τη διαγραφή του  από τα μητρώα του συνδέσμου διαιτητών στον οποίο ανήκε. Η ημερομηνία διαγραφής του πιστοποιείται με κάθε νόμιμο τρόπο. Η κατά παράβαση της διάταξης αυτής συμμετοχή σε αρχαιρεσίες σωματείου, ένωσης ή Ε.Π.Ο. και η τυχόν εκλογή είναι αυτοδίκαια άκυρες. Ως διαιτητές, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, θεωρούνται επίσης και οι βοηθοί διαιτητές.

3. Ποδοσφαιριστής μπορεί να εγγραφεί ως μέλος σε σωματείο, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του καταστατικού του, τριάντα (30) τουλάχιστον μήνες μετά την τελευταία συμμετοχή του σε επίσημο ποδοσφαιρικό αγώνα. Επίσημος ποδοσφαιρικός αγώνας είναι ο αγώνας που διοργανώνεται από την Ε.Π.Ο. ή διεξάγεται με την έγκρισή της. Μετά την παρέλευση έτους από τον τελευταίο επίσημο αγώνα του, ο ποδοσφαιριστής δύναται να ζητήσει τη διαγραφή του από τα μητρώα της Ε.Π.Ο. για να γίνει μέλος σωματείου. Ένα (1) έτος μετά την κατά τα ως άνω διαγραφή του ο διαγραφείς ποδοσφαιριστής αποκτά το δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

4. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη ποδοσφαιρικού σωματείου το προσωπικό του σωματείου, για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με αυτό και για ένα (1) χρόνο από τη λήξη της, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύμβαση με το σωματείο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι είτε ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή μέλη διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρίας, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για ένα (1) χρόνο μετά τη λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την παράδοση του έργου, αντίστοιχα. Έμποροι αθλητικών ειδών, καθώς και οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και μέλη του διοικητικού συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρίας και κάθε είδους εμπορικής εταιρίας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη διοικητικού συμβουλίου ή εξελεγκτικής επιτροπής σωματείου ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε ενώσεις ή την Ε.Π.Ο. Η απαγόρευση αυτή ισχύει επίσης για όσους διατηρούν πρακτορεία προγνωστικών για αγώνες ποδοσφαίρου, καθώς και για τις συζύγους, τα τέκνα και τους γονείς τους.

5. Απαγορεύεται να είναι μέλος των οργάνων διοίκησης σωματείου, Δ.Σ. ένωσης της Ε.Π.Ο. ή των οργάνων αυτής, Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. ή των οργάνων αυτής, ούτε μπορεί να αναλάβει με οποιονδήποτε τρόπο ή απόφαση των ανωτέρω φορέων οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή έργο, ιδίως σχετικά με την εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείριση του φορέα, ιδιοκτήτης, μέτοχος, εργαζόμενος ή συμβαλλόμενος με οποιαδήποτε αιτία, ποδοσφαιρικών προπονητικών κέντρων κάθε μορφής (π.χ. 5Χ5 κ.λπ.) στα οποία εκπαιδεύονται ή αγωνίζονται ποδοσφαιριστές ή εν γένει καλλιεργείται το άθλημα του ποδοσφαίρου. Το κώλυμα αυτό δεν ισχύει για τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην ιδιοκτησία, διοίκηση ή διαχείριση Π.Α.Ε.

6. Τα αναφερόμενα στις παρ.1, α, β, γ, παρ. 4 και παρ. 5, κωλύματα και περιορισμοί ισχύουν και αποτελούν κωλύματα για οποιoδήποτε πρόσωπο εμπλεκόμενο στον χώρο του ποδοσφαίρου, όπως ενδεικτικά, διαιτητές, παρατηρητές, προπονητές, διαμεσολαβητές (agents) αγώνων και ποδοσφαιριστών.

7. Απαγορεύεται σε σωματεία, ενώσεις η σύναψη κάθε φύσεως σύμβασης (έργου, μίσθωσης, εργασίας κλπ) με πρόσωπα που έχουν συγγενική σχέση μέχρι και τέταρτου βαθμού με οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. αυτών. Η τυχόν υπογραφείσα σύμβαση είναι άκυρη, κάθε δε μέλος του Δ.Σ. που συμμετείχε στην σύναψη της σύμβασης εκπίπτει του αξιώματος.
 
8. Η έκπτωση των κωλυόμενων προσώπων πραγματοποιείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της διοργανώτριας ή της Ε.Π.Ο. σε κάθε περίπτωση, εντός δύο (2) μηνών από την ψήφιση του παρόντος.

Αθήνα  22 Ιουλίου 2011

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

 

Σοφοκλής Πιλάβιος
 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β
 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

Άρθρο  1
Μέλη

1. Ο ελάχιστος αριθμός των μελών κάθε ποδοσφαιρικής ένωσης ορίζεται σε δέκα (10). Δεν επιτρέπονται διακρίσεις σε τακτικά, δόκιμα ή πάρεδρα (με εξαίρεση επαγγελματική ένωση) μέλη της ένωσης ή άλλες παρόμοιες.

2. Ποδοσφαιρική ένωση μπορεί να ιδρυθεί με απόφαση συστατικής συνέλευσης, ύστερα από απόφαση των Δ.Σ. των ενδιαφερόμενων σωματείων ή Π.Α.Ε. Η εγγραφή μέλους σε ένωση γίνεται με απόφαση του διοικητικού της συμβουλίου και η διαγραφή με απόφαση της γενικής της συνέλευσης.

Άρθρο  2
Κωλύματα – Περιορισμοί

1. Διατάξεις του Παραρτήματος Α΄ (παρ. 1, 2, 4, 5, 7, 8) του κανονισμού εφαρμογής του καταστατικού, εφαρμόζονται αναλογικά στα πρόσωπα που συμμετέχουν στα προβλεπόμενα από το καταστατικό και τους κανονισμούς, όργανα διοίκησης και επιτροπές των οικείων ποδοσφαιρικών ενώσεων.

2. Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί στο Δ.Σ. ή σε άλλο από το καταστατικό προβλεπόμενο όργανο ποδοσφαιρικής  ένωσης υποψήφιος, εφόσον:
α) είναι μέλος διοικητικού συμβουλίου άλλης ένωσης κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας,
β) είναι υπάλληλος  ένωσης ή ομοσπονδίας.
γ) είναι υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού
δ) έχει σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έργου ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών με ανώνυμη εταιρία ή εταιρία περιορισμένης ευθύνης και κάθε είδους εμπορικής εταιρίας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών την εμπορία ή κατασκευή αθλητικών ειδών.

3. Υποψήφιος για να εκλεγεί μέλος Δ.Σ. ή άλλου, από το καταστατικό προβλεπόμενου οργάνου ένωσης απαιτείται κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας, να είναι μέλος ποδοσφαιρικού σωματείου που αποτελεί μέλος της ένωσης με δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται. Η συνδρομή της προϋπόθεσης αυτής, αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου σωματείου, που αποτελεί μέλος της ένωσης.

4. Τα μέλη του προεδρείου του Δ.Σ. της ένωσης (εκτός των επαγγελματικών) πρέπει να έχουν την κατοικία τους στην περιφέρεια που καλύπτει η ένωση.

Άρθρο  3
Διοικητικό  Συμβούλιο

1. Το διοικητικό συμβούλιο (Δ.Σ.) της ένωσης εκλέγεται για τετραετή θητεία και αποτελείται από:
α) επτά (7) έως εννέα (9) μέλη, εάν η ένωση έχει στη δύναμή της δέκα (10) έως τριάντα (30) σωματεία,
β) εννέα (9) έως έντεκα (11) μέλη, εάν η ένωση έχει στη δύναμή της τριάντα ένα (31) έως εκατό (100) σωματεία,
γ) εννέα (9) έως δεκαπέντε (15) μέλη, εάν η ένωση έχει στη δύναμή της εκατόν ένα (101) ή περισσότερα σωματεία.

2. Εάν μέλος του Δ.Σ. ένωσης εκλεγεί μέλος Δ.Σ. ή άλλου οργάνου ένωσης ή αθλητικής ομοσπονδίας άλλου κλάδου άθλησης, θεωρείται ότι παραιτείται αυτοδικαίως από το πρώτο αξίωμα. Με απόφαση του Δ.Σ. της ένωσης διαπιστώνεται η επέλευση της πιο πάνω παραίτησης.

3. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο το Δ.Σ. της ένωσης δεν εξαντλήσει τη θητεία για την οποία εκλέχθηκε, το νέο Δ.Σ. που θα εκλεγεί έχει θητεία για το υπόλοιπο της θητείας του προηγουμένου.
 
4. Οι επαγγελματικές ενώσεις έχουν Δ.Σ. που ο αριθμός των μελών του, η θητεία και η εκλογή τους ορίζονται από το καταστατικό τους.

Άρθρο  4
Συνελεύσεις – Αρχαιρεσίες – Όργανα

1. Στις γενικές συνελεύσεις των  ενώσεων συμμετέχουν με αντιπροσώπους μόνο τα ποδοσφαιρικά σωματεία – μέλη που τις απαρτίζουν. Κάθε σωματείο – μέλος της ένωσης εκπροσωπείται στη γενική συνέλευση με έναν μόνο αντιπρόσωπο, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του με απόφαση του Δ.Σ. του σωματείου. Αντιπρόσωπος ορίζεται μέλος του σωματείου με δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται. Κάθε αντιπρόσωπος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σωματείο. Κάθε σωματείο της ένωσης διαθέτει μία μόνο ψήφο στη γενική συνέλευση.

2. Στερείται του δικαιώματος ψήφου στις γενικές συνελεύσεις κάθε σωματείο, εφόσον στο προ της γενικής συνέλευσης ημερολογιακό έτος δεν είχε συμμετοχή σε αγώνες με δεκαοχτώ (18) τουλάχιστον ποδοσφαιριστές. Η συμμετοχή αποδεικνύεται από επίσημα φύλλα αγώνων που διοργανώνονται αποκλειστικά από την οικεία ένωση ή ομοσπονδία. Διατάξεις καταστατικών που προβλέπουν αυστηρότερες προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος ψήφου ισχύουν.

3. Τα ανωτέρω ισχύουν ανάλογα  και για τις επαγγελματικές ενώσεις όπως αναλυτικότερα ρυθμίζονται στο καταστατικό τους.

Άρθρο  5
Υποχρεώσεις – Δικαιώματα

1. Οι ενώσεις έχουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που περιγράφονται στο καταστατικό της Ε.Π.Ο.

2. Η ένωση υποχρεούται να τηρεί τους ειδικούς κανονισμούς, που ψηφίζει η γενική συνέλευση της Ε.Π.Ο. Με τους κανονισμούς αυτούς ρυθμίζονται όλα τα θέματα που αφορούν την οργάνωση του ποδοσφαίρου από τις αθλητικές ενώσεις, οι προϋποθέσεις εγγραφής και συμμετοχής στα πρωταθλήματα ένωσης και οι λόγοι ανάκλησής της.
 
3. Σε περίπτωση διάλυσης ένωσης, όλα τα περιουσιακά της στοιχεία, μετά την εκκαθάρισή της, περιέρχονται στην Ε.Π.Ο.

Άρθρο  6
Επιχορηγήσεις Ε.Π.Ο. – Αθλητικά Κέντρα.

1. Οι ενώσεις έχουν οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια. Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Ε.Π.Ο. τον απολογισμό της προηγούμενης χρήσεως και τον προϋπολογισμό της ερχομένης. Επίσης υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Ε.Π.Ο. κατάσταση που θα περιέχει ανάλυση του τρόπου διάθεσης των χορηγηθεισών προς αυτές επιχορηγήσεων. Η Ε.Π.Ο. για τις επιχορηγήσεις αυτές που παρέχει προς τις ενώσεις δικαιούται να ασκεί έλεγχο και με δικά της ελεγκτικά όργανα.
Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής, το Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. αποφασίζει την αναστολή ή διακοπή κάθε μορφής επιχορήγησής της προς την ένωση. Για τις επαγγελματικές ενώσεις το Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. αποφασίζει κάθε άλλο πρόσφορο μέτρο.

2. Τα αθλητικά κέντρα που κατασκευάσθηκαν με δαπάνες της Ε.Π.Ο. λειτουργούν με ειδικό κανονισμό που εκδίδεται από την Ε.Π.Ο. τα δε  οικονομικά αποτελέσματα της κατ έτος λειτουργίας των, ελέγχονται από ελεγκτικά όργανα της Ε.Π.Ο.

Αθήνα  22 Ιουλίου 2011

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

Σοφοκλής Πιλάβιος

 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ
 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ο.

Άρθρο 1
Προεδρεύων της Γ.Σ.

1. Προεδρεύων της Γ.Σ. θα είναι ο Πρόεδρος, και εν απουσία του, ο Αναπληρωτής του. Εάν δεν παρίσταται ούτε ο Αναπληρωτής την θέση του Προεδρεύοντος καταλαμβάνουν οι κατά σειράν τάξης Αντιπρόεδροι της ΕΠΟ.

2. Ο Προεδρεύων θα διασφαλίζει ότι τηρούνται οι διαδικαστικοί κανόνες. Θα ανοίγει, διευθύνει και κλείνει τις εργασίες της Γ.Σ. Θα δίδει στους ομιλητές την άδεια να πάρουν τον λόγο.

3. Ο Προεδρεύων θα τηρεί την τάξη στη Γ.Σ. Δύναται να λάβει τα ακόλουθα μέτρα κατά συμμετεχόντων της Γ.Σ. οι οποίοι διακόπτουν τις εργασίες:
α) ανάκληση στην τάξη,
β) επίπληξη,
γ) αφαίρεση δικαιώματος λόγου.

Άρθρο 2
Γραφείο Γ.Σ.

Οι Διευθυντές της ΕΠΟ και οι αρμόδιοι εντεταλμένοι υπάλληλοι θα αποτελούν το Γραφείο της Γ.Σ.

Άρθρο 3
Ημερησία Διάταξη

1. Η ημερήσια διάταξη θα αναγιγνώσκεται κατά την έναρξη της Γ.Σ.
 
2. Η ημερήσια διάταξη δύναται να τροποποιηθεί καθ' οιονδήποτε χρόνο, εάν υποστηρίζεται τουλάχιστον από τα δύο τρίτα των παρόντων Ενώσεων Μελών.

3. Η Γ.Σ. δεν δύναται να εξετάσει μία πρόταση προς τροποποίηση του Καταστατικού, παρεκτός εάν περιλαμβάνεται ως αντικείμενο εργασιών της ημερησίας διατάξεως που απεστάλη μαζί με την ειδοποίηση της σύγκλησης της Γ.Σ.

Άρθρο 4
Συζήτηση

1. Κάθε αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως θα εισάγεται με μία σύντομη αιτιολογία:
α) από τον Προεδρεύοντα ή ένα μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής,
β) από έναν αντιπρόσωπο που έχει οριστεί προς τον σκοπό τούτο από την Επιτροπή,
γ) από την Ένωση Μέλος η οποία έθεσε το εν λόγω θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Κατόπιν τούτου, το θέμα θα είναι ανοικτό προς όλους για συζήτηση.

Άρθρο 5
Άδεια για να Λάβει Κανείς τον Λόγο

1. Θα δίδεται άδεια στους εκπροσώπους να λάβουν τον λόγο με την σειρά που έγιναν οι προς τούτο αιτήσεις. Ένας ομιλητής δεν δύναται να λάβει τον λόγο εκτός εάν και μέχρις ότου του δοθεί άδεια να το πράξει. Ένας ομιλητής θα ομιλεί από το σημείο που έχει προκαθοριστεί για αυτόν τον σκοπό.

2. Ένας ομιλητής δύναται να λάβει τον λόγο για δεύτερη φορά επί του αυτού θέματος όταν όλοι οι υπόλοιποι συμμετέχοντες της Γ.Σ. οι οποίοι ζήτησαν να λάβουν τον λόγο είχαν την ευκαιρία να ομιλήσουν για το εν λόγω θέμα.

3. Ο Προεδρεύων δύναται να ορίσει ένα χρονικό περιθώριο στους ομιλητές.
 
Άρθρο 6
Πρόταση επί Θέματος της Ημερησίας Διατάξεως

1. Μία πρόταση επί θέματος της ημερησίας διατάξεως θα εξετάζεται πάραυτα. Οιαδήποτε άλλη συζήτηση θα αναστέλλεται αμέσως.

2. Εάν υιοθετηθεί μία πρόταση επί θέματος της ημερησίας διατάξεως, μόνον οι συμμετέχοντες της Γ.Σ. οι οποίοι ήδη έχουν ζητήσει τον λόγο προ της ψηφοφορίας θα έχουν δικαίωμα να λάβουν τον λόγο.

3. Ο Προεδρεύων θα αποφασίσει πότε θα ολοκληρωθεί η συζήτηση, εκτός εάν πλέον του ημίσεως των Ενώσεων Μελών που παρίστανται και ψηφίζουν, αποφασίσουν με ψηφοφορία άλλως.

Άρθρο 7
Προτάσεις Τροποποιήσεως Θέματος της Ημερησίας Διατάξεως και Προτάσεις
Διαγραφής Θέματος της Ημερησίας Διατάξεως

Όλες οι προτάσεις, προτάσεις τροποποιήσεως και προτάσεις διαγραφής ενός θέματος της ημερησίας διατάξεως θα γίνονται εγγράφως.

Άρθρο 8
Ψηφοφορία

1. Η ψηφοφορία είναι ανοικτή, εκτός εάν η Γ.Σ. αποφασίσει άλλως.

2. Η ψηφοφορία θα γίνεται δι' ανατάσεως των χειρών (ψηφοδέλτιο ΝΑΙ-ΟΧΙ).

3. Μία ψηφοφορία δύναται να γίνει δι' ονομαστικής κλήσεως, εάν το ζητήσουν τουλάχιστον 15 Ενώσεις Μέλη που παρίστανται και έχουν δικαίωμα ψήφου.

4. Ουδείς θα υποχρεούται να ψηφίσει.

5. Προ κάθε ψηφοφορίας, ο Προεδρεύων, ή το πρόσωπο που έχει προς τούτου ορισθεί υπ' αυτού, θα αναγνώσει την πρόταση και θα εξηγήσει την διαδικασία της ψηφοφορίας στη Γ.Σ.
6. Οι προτάσεις θα ψηφίζονται κανονικά με την σειρά σύμφωνα με την οποία έχουν εισαχθεί προς συζήτηση.

7. Οι προτάσεις για τις οποίες δεν υφίστανται διαφωνίες θα θεωρούνται ως υιοθετημένες.

8. Ο Προεδρεύων θα ανακοινώνει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.

9. Ουδείς θα λαμβάνει τον λόγο κατά την διάρκεια μίας ψηφοφορίας ή μέχρις ότου έχει ανακοινωθεί το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.

Άρθρο 9
Αρχαιρεσίες

1. Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του Προέδρου και των μελών του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής διενεργούνται κατά το έτος διεξαγωγής των θερινών ολυμπιακών αγώνων, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που συγκαλείται, με το μοναδικό αυτό θέμα, ειδικά προς τούτο κατά μήνα Οκτώβριο και δεν επηρεάζονται από τυχόν έλλειψη οσωνδήποτε μελών του απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον η έλλειψη αυτή σημειώνεται μετά την προκήρυξη των αρχαιρεσιών. Στην περίπτωση αυτή και για την ολοκλήρωση των εκλογικών διαδικασιών το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται ότι έχει νόμιμη συγκρότηση και λειτουργία με τα εναπομείνοντα μέλη, εφόσον αυτά είναι τουλάχιστον τρία, καθήκοντα δε Προέδρου ασκεί ο αρχαιότερος των συμβούλων και μεταξύ ίσης αρχαιότητας, ο μεγαλύτερος σε ηλικία. Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή εκπροσώπου της Ε.Π.Ο. στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή διενεργούνται κατά το χρονικό διάστημα που προβλέπεται από το οικείο Καταστατικό της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

2. α) Για την εκλογή του Προέδρου του Δ.Σ. κάθε ένωση-μέλος, πλην των επαγγελματικών ενώσεων μπορεί να υποδεικνύει έναν (1) υποψήφιο. Για την ανακήρυξη ως υποψήφιου προέδρου απαιτείται υπόδειξη από οκτώ (8) τουλάχιστον ενώσεις. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει υπόδειξη οκτώ (8) τουλάχιστον ενώσεων για δύο (2) υποψηφίους, ως υποψήφιοι ανακηρύσσονται οι δύο (2) πρώτοι με τον μεγαλύτερο αριθμό υποδείξεων.
β) Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Ο. και την εκλογή του εκπροσώπου της Ε.Π.Ο. στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή κάθε  ένωση – μέλος, πλην των Επαγγελματικών Ενώσεων, μπορεί να  υποδεικνύει έναν (1) τουλάχιστον υποψήφιο ως τακτικό και έναν (1) τουλάχιστον ως αναπληρωματικό.
γ) Κάθε ένωση μέλος δύναται ελεύθερα να προτείνει γυναίκες ως υποψηφίους που θα εκλέγονται με τους ίδιους όρους που εκλέγονται οι άνδρες.

3. Η υπόδειξη υποψηφίων γίνεται από τις Ενώσεις – Μέλη εγγράφως δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν την συνερχόμενη, για την εκλογή της Διοικήσεως, Γενική Συνέλευση. Ταυτόχρονα με την υπόδειξη κατατίθεται στην Ε.Π.Ο. πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του υποψηφίου και υπεύθυνη δήλωσή του ότι δεν εμπίπτει στα κωλύματα και στους περιορισμούς του Παραρτήματος Α του Κανονισμού Εφαρμογής του Καταστατικού.

4. Η Διοίκηση της Ε.Π.Ο. ανακηρύσσει τους υποψηφίους  προς εκλογή, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση και καταρτίζει τα ψηφοδέλτια  εκλογής ως ακολούθως:
Α. Ένα (1) ψηφοδέλτιο με τα ονοματεπώνυμα κατά αλφαβητική σειρά των προτεινομένων ως προέδρων του Δ.Σ.
Β. Ένα (1) ψηφοδέλτιο το οποίο περιλαμβάνει σε ξεχωριστή ενότητα:
α) Τα ονοματεπώνυμα, κατ’ αλφαβητική σειρά, των προτεινομένων  ως τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Τα ονοματεπώνυμα, κατ΄ αλφαβητική σειρά, των προτεινομένων υποψηφίων ως αναπληρωματικών μελών.
γ) Τα ονοματεπώνυμα, κατ΄ αλφαβητική σειρά, των υποψηφίων ως τακτικών μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής και
δ) Τα ονοματεπώνυμα, κατ ΄αλφαβητική σειρά, των προτεινομένων ως αναπληρωματικών μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Η εκλογή των μελών διενεργείται με μυστική ψηφοφορία από τριμελή  εφορευτική επιτροπή. Πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής είναι δικαστικός αντιπρόσωπος που διορίζεται μετά από αίτηση της Ε.Π.Ο. από τον Προϊστάμενο του αρμόδιου Πρωτοδικείου του τόπου διεξαγωγής των αρχαιρεσιών. Τα υπόλοιπα δύο μέλη εκλέγονται με ψηφοφορία από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης. Εφόσον δεν ορισθεί  δικαστής ως πρόεδρος, η Γ.Σ. εκλέγει και τα τρία μέλη.

5. Κατά τη ψηφοφορία:
Α.  Επί του ψηφοδελτίου για την εκλογή προέδρου σημειώνεται με σταυρό προτίμησης ο προτεινόμενος ως πρόεδρος.
Β.  Επί του ψηφοδελτίου για την εκλογή των μελών του Δ.Σ. (τακτικών - αναπληρωματικών) και μελών Εξελεγκτικής Επιτροπής (τακτικών - αναπληρωματικών) σημειώνονται με σταυρό προτίμησης:
α)  υποχρεωτικά δέκα πέντε (15) υποψήφιοι από τους προτεινόμενους ως τακτικά μέλη του Δ.Σ.
β)  μέχρι δέκα πέντε (15) από τους προτεινόμενους ως αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ.
γ)  υποχρεωτικά τρεις (3) από τους προτεινόμενους ως τακτικά μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής και
δ)  μέχρι δύο (2) από τους προτεινόμενους ως αναπληρωματικά μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Γ. Επί του ψηφοδελτίου για την εκλογή εκπροσώπου στην Ε.Ο.Ε. σημειώνεται με σταυρό προτίμησης ο προτεινόμενος ως τακτικό μέλος και ο προτεινόμενος ως αναπληρωματικό μέλος.
Δ. α) Ψηφοδέλτιο που φέρει περισσότερους του ενός (1) σταυρούς προτίμησης για την εκλογή προέδρου, θεωρείται άκυρο.
β) Ψηφοδέλτιο που φέρει μεγαλύτερο ή μικρότερο αριθμό σταυρών προτίμησης από τον αριθμό δέκα πέντε (15) για τα τακτικά μέλη του Δ.Σ. και (3) για τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής (περίπτωση α’, γ’ )  θεωρείται άκυρο.
Ομοίως ψηφοδέλτιο που φέρει σταυρούς προτίμησης περισσότερους  από  τους αναφερόμενους για τις περιπτώσεις β’, δ’ θεωρείται επίσης άκυρο.
γ) Ψηφοδέλτιο που φέρει περισσότερους του ενός (1) σταυρούς προτίμησης, είτε για τον τακτικό είτε για τον αναπληρωματικό εκπρόσωπο στην Ε.Ο.Ε., θεωρείται άκυρο.

6. Μετά την διαλογή των ψηφοδελτίων η εφορευτική επιτροπή ανακηρύσσει:
α)  τον επιτυχόντα ως πρόεδρο που έλαβε το 50 + 1 των εγκύρων ψήφων.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της πλειοψηφίας αυτής, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται είτε την ίδια, είτε την επόμενη ημέρα με υποψήφιους τον πρώτο και τον δεύτερο (εφόσον υπήρχαν πλέον του ενός) σε αριθμούς ψήφων υποψηφίους.
β)  ως επιτυχόντες τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. και της Ε.Ε. τους υποψηφίους που έλαβαν το 50 + 1 των εγκύρων ψήφων.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της πλειοψηφίας αυτής, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται είτε την ίδια, είτε την επόμενη ημέρα με υποψήφιους τους μη λαβόντες την πλειοψηφία αυτή.
γ)  στην επαναληπτική ψηφοφορία για την εκλογή είτε προέδρου, είτε μελών Δ.Σ. και Ε.Ε., είτε αναπληρωματικών μελών Δ.Σ. και Ε.Ε. ως επιτυχόντες θεωρούνται οι λαβόντες την σχετική πλειοψηφία.
δ)  Σε περίπτωση ισοψηφίας ενεργείται από την Εφορευτική Επιτροπή κλήρωση, παρουσία και του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως.
ε)  Υποψήφιοι οι οποίοι υποδεικνύονται ως αναπληρωματικοί δεν εκλέγονται ως τακτικά μέλη.

7. Η Διοίκηση της Ε.Π.Ο. θα διατηρεί τα ψηφοδέλτια, και θα τα καταστρέφει
200 ημέρες μετά την ολοκλήρωση της Γ.Σ.

8. Ειδικά και μόνο για την εκλογή του Προέδρου και των μελών του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. καθώς και για την εκλογή εκπροσώπου στην Ε.Ο.Ε. οι πρόεδροι των ενώσεων που είναι μέλη του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. δύνανται να είναι αντιπρόσωποι των ενώσεών τους.

 


Άρθρο 10
Διερμηνείς

Ο Προεδρεύων θα είναι υπεύθυνος για την μετάφραση σε παρευρισκόμενους εκπροσώπους Συνομοσπονδιών Ποδοσφαίρου.

Άρθρο 11
Πρακτικά

Ο Προεδρεύων και οι 3 Γραμματείς της Γ.Σ. θα είναι υπεύθυνοι για την καταγραφή των πρακτικών των εργασιών που λαμβάνουν χώρα κατά τη Γ.Σ.
Η καταγραφή των πρακτικών θα γίνεται με την απομαγνητοφώνηση των εργασιών κατά την Γ.Σ.

Άρθρο 12
Εκπροσώπηση

1. Κάθε Ένωση Μέλος θα έχει μία ψήφο.

2. Μία Ένωση Μέλος δύναται να εκπροσωπείται στη Γ.Σ. με έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό εκπρόσωπο.

3. Τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής των εκπροσώπων θα βαρύνουν την Ομοσπονδία. Το Δ.Σ. της ΕΠΟ θα αποφασίζει για το ποσό των εξόδων.

Αθήνα  22 Ιουλίου 2011

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

Σοφοκλής Πιλάβιος

 

 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ο. συγκαλεί το Δ.Σ. Η ημερήσια διάταξη κοινοποιείται στα μέλη προ δύο (2) ημερών.

2. Η σειρά των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δύναται να αλλάξει κατά τις συνεδριάσεις.

3. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των μελών.

4. Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ο. διευθύνει τις εργασίες του Δ.Σ., δίδει και αφαιρεί τον λόγο από τα μέλη. Σε περίπτωση σοβαρής απρεπούς συμπεριφοράς ή διατάραξης των εργασιών του σώματος από μέλος του Δ.Σ., ο Πρόεδρος δύναται να θέσει σε ψηφοφορία, θέμα αποβολής ενός (1) μηνός του ως άνω μέλους. Η ψηφοφορία αυτή είναι μυστική.

5. Το Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. είναι κυρίως υπεύθυνο για την διασφάλιση της τήρησης του Καταστατικού και των Κανονισμών της Ε.Π.Ο. Δύναται να λάβει κάθε πρόσφορο μέτρο κατά υπαιτίου σε περιπτώσεις σοβαρής παράβασης του Καταστατικού και των Κανονισμών.

6. Η διαδικασία του Δ.Σ., οι ομιλίες και οι αποφάσεις μαγνητοφωνούνται. Σε επόμενη συνεδρίαση και μετά την απομαγνητοφώνηση και καταγραφή σε έντυπο πρακτικό, επικυρώνονται και υπογράφονται από τους παρόντες στο αντίστοιχο Δ.Σ. Μετά την ως άνω επικύρωση οι ταινίες των μαγνητοφωνήσεων δύναται να καταστρέφονται.

Αθήνα  22 Ιουλίου 2011

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

 

Σοφοκλής Πιλάβιος
 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ε
 ΕΣΟΔΑ – ΠΟΡΟΙ

Για την οικονομική ανεξαρτησία και αυτονομία του ποδοσφαίρου, η Ε.Π.Ο., οι Ενώσεις-μέλη της, οι Π.Α.Ε. και τα σωματεία, οφείλουν να οργανώνουν την λειτουργία τους με σκοπό τον προσπορισμό κάθε εσόδου και την ορθολογιστική συμπεριφορά κατά την διενέργεια δαπανών (εξόδων).

Αναφορικά με τα εις το άρθρο 44 περιεχόμενα έσοδα της Ε.Π.Ο. ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Με αποφάσεις της Γ.Σ. κάθε διετία καθορίζονται ή αναπροσαρμόζονται τα αναφερόμενα στις περ. 1, 2 ποσά.

2. Οι δωρεές και τα κληροδοτήματα γίνονται αποδεκτά με απόφαση του Δ.Σ. μετά από έλεγχο του σκοπού ή των προϋποθέσεων που τίθενται.

3. Οι ενισχύσεις των Διεθνών Συνομοσπονδιών αποδίδονται και δαπανώνται για τους σκοπούς που εδόθησαν. Οι επιχορηγήσεις από κρατικούς φορείς δαπανώνται για την ανάπτυξη του ερασιτεχνικού αθλητισμού, είτε με την κατασκευή έργων στις τοπικές ενώσεις είτε για τα λειτουργικά τους έξοδα.

4. Τα τέλη λειτουργίας των επιτροπών ή τα έσοδα από την κατάπτωση παραβόλων, καλύπτουν τα έξοδα λειτουργίας των επιτροπών.
Τα παράβολα συμμετοχής ομάδων στα πρωταθλήματα καλύπτουν λειτουργικά έξοδα της διοργανώτριας.

5. Οι χρηματικές ποινές που επιβάλλονται και κατά το ποσοστό που περιέρχονται σε κάθε φορέα του ποδοσφαίρου, αποδίδονται αποκλειστικά και μόνο για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου. Ειδικότερα το ποσό από τις επιβαλλόμενες χρηματικές ποινές Α΄, Β΄ & Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας καταβάλλεται στο ταμείο της Ε.Π.Ο. και αποδίδεται:
α) κατά εξήντα τοις εκατό (60%) για τα αναπτυξιακά προγράμματα της Ε.Π.Ο.,
β) κατά σαράντα τοις εκατό (40%), από το σύνολο των επιβαλλόμενων χρηματικών ποινών σε ομάδες Α΄ Εθνικής Κατηγορίας, για τα αναπτυξιακά προγράμματα της Επαγγελματικής Ένωσης Α΄ Εθνικής Κατηγορίας (Super League),
γ) κατά σαράντα τοις εκατό (40%), από το σύνολο των επιβαλλόμενων χρηματικών ποινών σε ομάδες Β΄ & Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας, για τα αναπτυξιακά προγράμματα της Επαγγελματικής Ένωσης Β΄ & Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας,

6. Τα έσοδα από την εκμετάλλευση κατά το άρθρο 51 Δικαιωμάτων, αποδίδονται και δαπανώνται για την λειτουργία των Εθνικών Ομάδων (εκτός Α΄ Ομάδας).

7. Οι εισπράξεις της παρ. I. εδ. 9 & 13 του άρθρου 44 δαπανώνται για την λειτουργία και οργάνωση της Εθνικής Ομάδας Ανδρών.

8. Κάθε λοιπό έσοδο δαπανάται για λειτουργικά έξοδα της Ομοσπονδίας και των ερασιτεχνικών ενώσεων-μελών της.

Αθήνα  22 Ιουλίου 2011

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

 

Σοφοκλής Πιλάβιος

 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΣΤ
 ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

Άρθρο 1
Διαιτητές

Με την έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου οι Ε.Π.Ο., Επαγγελματικές Ενώσεις Α΄ Εθνικής Κατηγορίας ( Super League ) και Β' - Γ' Εθνικής Κατηγορίας (Football League – League 2), Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων και Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών (ΠΣΑΠ), καταρτίζουν και κοινοποιούν στη Γραμματεία των Τακτικού Διαιτητικού Δικαστηρίου και Διαιτητικού Δικαστηρίου Εφέσεων, πίνακα με τα ονοματεπώνυμα πέντε (5) τουλάχιστον διαιτητών, διαφορετικών για κάθε ένα διαιτητικό δικαστήριο, από τους οποίους τα διάδικα μέρη, επιλέγουν και διορίζουν τους διαιτητές των, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος.

Άρθρο 2
Κωλύματα – Προσόντα Διαιτητών – Ανεξαρτησία

1. Δεν μπορούν να είναι μέλη Διαιτητικού Δικαστηρίου και της ΠΕΕΟΔ όσοι εμπίπτουν στα κωλύματα που αναφέρονται στο Παράρτημα Α (παρ. 1,2,3,4,5) του Κανονισμού Εφαρμογής Καταστατικού, καθώς και δικηγόροι ή νομικοί που τον τελευταίο χρόνο πριν την υπόδειξή τους ήταν ή εξακολουθούν να είναι μέλη ή μέτοχοι Δ.Σ. Π.Α.Ε. ή που είχαν ή έχουν οποιαδήποτε σχέση εντολής με Π.Α.Ε., Επαγγελματικές Ενώσεις ή ποδοσφαιριστές ή προπονητές και διαμεσολαβητές ποδοσφαιριστών.


2. Οι διαιτητές πρέπει να είναι νομικοί με εμπειρία και γνώση των ποδοσφαιρικών κανονισμών.
Κάθε διαιτητής πρέπει να αναγράφεται στον πίνακα διαιτητών του φορέα από τον οποίο προέρχεται, που τηρείται στη Γραμματεία των Διαιτητικών Δικαστηρίων.

3. Κάθε διαιτητής θα είναι και πρέπει να παραμείνει ανεξάρτητος των διαδίκων, πρέπει δε αμέσως να αποκαλύψει οποιεσδήποτε συνθήκες που ενδεχομένως θα επηρεάσουν την ανεξαρτησία του, αναφορικά με οποιονδήποτε εκ των διαδίκων.

Άρθρο 3
Εκπροσώπηση

Οι διάδικοι δύναται να εκπροσωπούνται από πρόσωπα της επιλογής τους. Σε περίπτωση συμβιβασμού, απαιτείται πληρεξούσιο του διαδίκου ή απόφαση του Δ.Σ., σε περίπτωση νομικού προσώπου.

 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Άρθρο 4
Αίτημα διαιτησίας

Ο διάδικος που σκοπεύει να υποβάλλει παραπομπή σε διαιτησία, θα υποβάλλει ένα αίτημα στο Τακτικό Διαιτητικό Δικαστήριο που θα περιέχει τα ακόλουθα:
 ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του αντίδικου,
 δήλωση των γεγονότων και των νομικών επιχειρημάτων, συμπεριλαμβανομένου αιτήματος προς Διαιτητική κρίση,
 μνεία των διατάξεων και των νομικών ισχυρισμών,
Με την υποβολή του αιτήματος, ο αιτών θα καταβάλλει τα έξοδα και τα τέλη που προβλέπονται.
Εάν τα προαναφερθέντα προαπαιτούμενα δεν τηρηθούν κατά την υποβολή του αιτήματος για διαιτησία, η Γραμματεία του Τακτικού Διαιτητικού Δικαστηρίου, δίδεται προθεσμία δύο (2) ημερών για την συμπλήρωση των ελλειπόντων, σε περίπτωση δε μη συμμορφώσεως το αίτημα θα θεωρείται ως μη υποβληθέν.

Άρθρο 5
Έναρξη διαδικασίας

Η Γραμματεία θα προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Για τον λόγο αυτό, θα γνωστοποιεί το αίτημα στον αντίδικο, θα προσκαλεί τους διαδίκους να εκφρασθούν επί του εφαρμοστέου δικαίου στην ουσία της διαφοράς και θα καθορίζει χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερών στον αντίδικο, προκειμένου να υποβάλλει οποιαδήποτε σχετικά στοιχεία αναφορικά με το αίτημα διαιτησίας.  Η απάντηση θα περιέχει τα ακόλουθα:
 μία σύντομη δήλωση της υπερασπίσεως,
 οποιονδήποτε ισχυρισμό περί ελλείψεως δικαιοδοσίας,
 τυχόν ανταπαιτήσεις.

 
Άρθρο 6
Διορισμός Διαιτητών

Κάθε πλευρά με την αίτηση της, επιλέγει και διορίζει από τους τηρούμενους στη οικεία Γραμματεία πίνακες διαιτητών, από δύο διαιτητές εάν η διαφορά υπάγεται στη δικαιοδοσία του Τακτικού Διαιτητικού Δικαστηρίου και από ένα διαιτητή εάν η διαφορά υπάγεται στη δικαιοδοσία του Διαιτητικού Δικαστηρίου Εφέσεων. Για διαφορές των οποίων οι διάδικοι είναι είτε ερασιτεχνικά σωματεία, είτε προπονητές, είτε διαμεσολαβητές ποδοσφαιριστών, η κατά τα ανωτέρω επιλογή και διορισμός διαιτητών θα γίνεται από τους πίνακες που έχει καταρτίσει και αποστείλει η Ε.Π.Ο.

Άρθρο 7
Διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής

Η διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής αποτελείται από έγγραφες προτάσεις και μία ακροαματική διαδικασία. Μετά την κατάθεση των προτάσεων, κανένας από τους διαδίκους δεν μπορεί να εγείρει νέα αιτήματα χωρίς την συγκατάθεση του άλλου.
Οι διάδικοι, μαζί με τις έγγραφες προτάσεις τους, θα καταθέτουν όλα τα σχετικά έγγραφα επί των οποίων σκοπεύουν να βασισθούν.
Στις έγγραφες προτάσεις τους, οι διάδικοι θα καθορίζουν τυχόν μάρτυρες τους οποίους σκοπεύουν να καλέσουν και δηλώνουν οποιαδήποτε άλλα αποδεικτικά μέσα. Τυχόν ένορκες καταθέσεις μαρτύρων, θα υποβάλλονται μαζί με τις έγγραφες προτάσεις των διαδίκων.

Άρθρο 8
Ακροαματική Διαδικασία

Μετά την διαδικασία των προτάσεων, ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα καθορίζει την ημερομηνία της ακρόασης.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα διενεργεί την ακροαματική διαδικασία και θα διασφαλίζει ότι, οι αγορεύσεις είναι συνοπτικές και περιορίζονται στο αντικείμενο των εγγράφων προτάσεων.
Δύναται να τηρούνται πρακτικά της ακροαματικής διαδικασίας.
Οι διάδικοι είναι υπεύθυνοι για την διαθεσιμότητα και τα έξοδα των μαρτύρων που καλούν προς εξέταση.

Άρθρο 9
Εφαρμοστέο ουσιαστικό δίκαιο

Η Επιτροπή θα κρίνει την διαφορά σύμφωνα με το Καταστατικό και τους Κανονισμούς της Ε.Π.Ο. και σε απουσία ειδικής διάταξης σύμφωνα με το ορθό και το δίκαιο, όπως αυτό προκύπτει από το πνεύμα των κανονισμών του ποδοσφαίρου.

Άρθρο 10
Διαιτητική Απόφαση

Η Διαιτητική απόφαση θα λαμβάνεται την ίδια ημέρα μετά το τέλος της ακροαματικής διαδικασίας, με πλειοψηφία. Το διατακτικό της θα εκδίδεται αυθημερόν. Ολόκληρη η Διαιτητική απόφαση θα είναι γραπτή, θα φέρει ημερομηνία, θα είναι υπογεγραμμένη και θα εκδίδεται εντός τριών (3) ημερών.
Η Διαιτητική απόφαση που κοινοποιείται από την Γραμματεία του Τακτικού Διαιτητικού Δικαστηρίου είναι οριστική και δεσμευτική για τους διαδίκους.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΕΣΕΩΣ

Άρθρο 11
Έφεση

Δύναται να υποβληθεί έφεση κατά αποφάσεως της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών και της Επιτροπής Ιδιότητος και Μετεγγραφών.
Προθεσμία άσκησης έφεσης ενώπιον του Διαιτητικού Δικαστηρίου είναι οκτώ (8) ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης.
Η τηρούμενη διαδικασία για τις εκδικάσεις των εφέσεων είναι παρόμοια με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 4 έως 9 του παρόντος.


Άρθρο 12
Συμβιβασμός

Πριν την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας, είτε της Τακτικής, είτε της Εφέσεων, ο Πρόεδρος καταβάλει κάθε προσπάθεια για συμβιβαστική λύση της διαφοράς.
Σε περίπτωση αποδοχής και συμφωνίας εκ μέρους των διαδίκων, η Διαιτητική απόφαση εκδίδεται και ισχύει άμεσα.

Άρθρο 13
Αποζημίωση μελών – έξοδα, τέλη διαδικασίας

Το Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. με απόφασή του καθορίζει την αποζημίωση των μελών του Διαιτητικού οργάνου κατά αποκοπή.
Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα έξοδα και τα τέλη που καταβάλλονται από τους διαδίκους.

Αθήνα  22 Ιουλίου 2011

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

 

Σοφοκλής Πιλάβιος

 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ε.Π.Ο. ΣΕ ΜΟΡΦΗ pdf

   
 • ΟΠΑΠ
 • VODAFONE
 • Nike
 • Avance
 • Prince Oliver
 • Metropolitan
 • Callista
 • Coffe Berry
 • Digital Minds
 • Kosmoiatriki
 • AMISTIM
 • Ostracon
 • EthicSport
 • Medicin