Αρχική > Κύπελλο Άμμου Ανδρών & Γυναικών > Προκήρυξη Ανδρών & Γυναικών

Προκήρυξη Ανδρών & Γυναικών

Δευτέρα, 01 Ιανουαρίου 1900 12:00

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΜΜΟΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017

 

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία

Αφού έλαβε υπόψη :

α. Το Καταστατικό της

β. Τους Κανονισμούς της

γ. Την από 15.05.2017 απόφαση της Π.Δ.Ε. της Ε.Π.Ο.  (Νο) 21

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

την διοργάνωση των αγώνων του Κυπέλλου Ποδοσφαίρου Άμμου Ανδρών και Γυναικών περιόδου 2017.

 

Άρθρο 1: Συμμετοχή Ομάδων/Αρμοδιότητα
Η Προκήρυξη είναι πρόταση για την κατάρτιση σύμβασης μεταξύ της Ε.Π.Ο., ως διοργανώτριας, και των Ομάδων που μετέχουν στο Πρωτάθλημα Κυπέλλου της Α΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής κατηγορίας.
Η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε αυτόματα, χωρίς καμία επιφύλαξη, με την κατάθεση στην Ε.Π.Ο. της Δήλωσης Συμμετοχής της Ομάδας.
Αποδοχή της προκήρυξης με επιφύλαξη δεν γίνεται δεκτή και οδηγεί στην επιβολή των προβλεπόμενων πειθαρχικών ποινών.
Η αρμοδιότητα διεξαγωγής των αγώνων του Κυπέλλου ς ανήκει στην Επιτροπή Άμμου ( εφεξής « η Επιτροπή») της Ε.Π.Ο. Στους αγώνες συμμετέχουν υποχρεωτικά οι ομάδες που συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Άμμου περιόδου  2017 .
Οι παραπάνω ομάδες έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν μέχρι την 29 Μαΐου 2017 στην ΕΠΟ Δήλωση Συμμετοχής σε ειδικό έντυπο, που  θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΠΟ και πρέπει να συνοδεύεται από το παράβολο που καθορίσθηκε στα 50 ευρώ (Άνδρες). Η συμμετοχή των τμημάτων Γυναικών δεν επιβαρύνεται με παράβολο.
Η υποχρέωση κατάθεσης Συνυποσχετικού Διαιτησίας καλύπτεται από την αντίστοιχη κατάθεση για τη συμμετοχή στο Πρωτάθλημα περιόδου 2017.

Άρθρο 2. Διατάξεις διεξαγωγής
Όλοι οι αγώνες του Κυπέλλου διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις:
α. των Κανόνων Παιχνιδιού Ποδοσφαίρου Άμμου, που ισχύουν διεθνώς και ορίζονται από το Διεθνές Συμβούλιο της F.I.F.A., πέρα από τις αποκλίσεις που θα προβλεφτούν για την ομαλή διεξαγωγή του Κυπέλλου
β. των Κανονισμών της Ε.Π.Ο.,
γ. των αποφάσεων της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. που ρυθμίζουν ή θα ρυθμίζουν ειδικά θέματα που δεν προβλέπονται από την παρούσα.
δ. τις γενικές διατάξεις της προκήρυξης Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου Άμμου Ανδρών και Γυναικών 2017

Άρθρο 3. Σύστημα διεξαγωγής αγώνων
Οι αγώνες Κυπέλλου θα ολοκληρωθούν σε δύο (2) φάσεις (1η φάση και Τελική φάση).
Για την 1η φάση θα διεξαχθεί μία κλήρωση.
Οι αγώνες, θα διεξαχθούν με το σύστημα απλών συναντήσεων αποκλεισμού.
Οι Αγώνες του Κυπέλλου θα διεξαχθούν σε γήπεδα, που θα ορίζονται με αποφάσεις της Επιτροπής.

Τελικός αγώνας / Έπαθλα
Στον Τελικό Αγώνα θα λάβουν μέρος οι δύο (2) νικήτριες ομάδες που θα προκριθούν από τους αγώνες της Τελικής φάσης, από τον οποίο θα αναδειχθεί η Κυπελλούχος ομάδα περιόδου 2017. Το Κύπελλο Ποδοσφαίρου Άμμου απονέμεται στη νικήτρια ομάδα  του τελικού μαζί με τα μετάλλια αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα.
Στην φιναλίστ ομάδα του Τελικού Αγώνα απονέμονται  μετάλλια. Στον διαιτητή, τους βοηθούς διαιτητές και τον τέταρτο διαιτητή   απονέμεται από μία (1) πλακέτα .

Άρθρο 4 : Γενικές Διατάξεις
Πρόγραμμα / Ημερομηνία έναρξης αγώνων
Το πρόγραμμα των αγώνων ορίζεται από την Επιτροπή Άμμου της ΕΠΟ και αναφέρεται αναλυτικά σε κάθε μία από τις περιγραφόμενες παραπάνω φάσεις διεξαγωγής της διοργάνωσης.

Επικοινωνία
Ισχύει ότι προβλέπεται για το Ποδοσφαίρου Άμμου περιόδου 2017.

Ιατρός αγώνα
Ισχύει ότι προβλέπεται για το Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Άμμου περιόδου 2017.

Συμμετοχή ποδοσφαιριστών
Ισχύει ότι προβλέπεται για το Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Άμμου περιόδου 2017.

Προπονητές
Ισχύει ότι προβλέπεται για το Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Άμμου περιόδου 2017.
 
Άρθρο 5. Επίλυση Αθλητικών Διαφορών
Οι πάσης φύσεως αθλητικές διαφορές που ανακύπτουν από την εφαρμογή των κανονισμών και της προκήρυξης και αφορούν στις ομάδες που μετέχουν στους αγώνες του Κυπέλλου Ποδοσφαίρου Άμμου και κάθε πρόσωπο που συνδέεται με αυτές με οποιαδήποτε σχέση και ιδιότητα, επιλύονται μόνο από τα αρμόδια θεσμοθετημένα διαιτητικά όργανα του ποδοσφαίρου.
Με τη δήλωση συμμετοχής στο Κύπελλο και την αποδοχή της παρούσας οι ομάδες συμφωνούν, αποδέχονται και καθιστούν αποκλειστικά αρμόδια διαιτητικά όργανα για την επίλυση των διαφορών τα προβλεπόμενα από τους κανονισμούς, όπως ισχύουν κάθε φορά.
Η εν λόγω δέσμευση αποκλείει τη δυνατότητα των ομάδων να προσφύγουν, σε κάθε περίπτωση, ενώπιον των τακτικών αστικών δικαστηρίων, με οποιαδήποτε διαδικασία, περιλαμβανομένης και της ειδικής διαδικασίας των άρθρων 682 επ. ΚΠολΔ. Σε περίπτωση παραβίασης των όσων ορίζονται στο παρόν άρθρο 5 , τότε, με απόφαση της Π.Δ.Ε. της Ε.Π.Ο., η υπαίτια ομάδα θα αποβάλλεται από το Κύπελλο, θα της επιβάλλονται οι ποινές των Κανονισμών και θα της απαγορεύεται η συμμετοχή σε οποιαδήποτε διοργάνωση για πέντε (5) ημερολογιακά έτη

Άρθρο 6. Οικονομικά θέματα / Εγκύκλιος
Τα έξοδα μετακίνησης των ομάδων βαρύνουν τις ίδιες .
Τα έξοδα διαιτησίας βαρύνουν την Ε.Π.Ο.

Άρθρο 7. Εμπορικά και ράδιο/τηλεοπτικά δικαιώματα
Η Ε.Π.Ο. κατέχει τα αποκλειστικά εμπορικά δικαιώματα, τα δικαιώματα ράδιο / τηλεοπτικής κάλυψης και αυτά της τοποθέτησης διαφημιστικών πινακίδων στα γήπεδα τέλεσης των αγώνων Κυπέλλου Α΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας Ποδοσφαίρου Άμμου.
Τα σωματεία με την δήλωση συμμετοχής που καταθέτουν μεταφέρουν στην Ε.Π.Ο. την ιδιοκτησία των εμπορικών και ράδιο-τηλεοπτικών τους δικαιωμάτων καθώς και αυτά της τοποθέτησης διαφημιστικών πινακίδων στα γήπεδα τέλεσης των αγώνων και την εξουσιοδοτούν να διαπραγματεύεται για λογαριασμό τους κεντρικά  την  πιθανή παραχώρησή τους.

Άρθρο 9. Τελική Διάταξη
Για κάθε τι που δεν προβλέπεται από την Προκήρυξη αυτή και την Οικονομική εγκύκλιο και τα σχετικά άρθρα των Κανονισμών της Ε.Π.Ο. που ισχύουν ανάλογα
θα αποφασίζει η Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Ο. στο πλαίσιο του καταστατικού, των κανονισμών και του ορθού και του δίκαιου.

 

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΑΜΜΟΥ ΑΝΔΡΩΝ & ΓΥΝΑΙΚΩΝ  ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF 

   
 • ΟΠΑΠ
  ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 • VODAFONE
  ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
  ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 • Nike
  ΧΟΡΗΓΟΣ
 • Ζενίθ
  ΧΟΡΗΓΟΣ
 • AMSTEL
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • Orbit
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • AEGEAN
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • Prince Oliver
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • METROPOLITAN
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • AMISTIM
  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
 • Ostracon
  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
 • Human Tecar
  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
 • Αποστολή
  ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΚΕ