Αρχική > Πρωτάθλημα Γυναικών > Έγγραφα & δικαιολογητικά

Έγγραφα και δικαιολογητικά Γυναικείων Πρωταθλημάτων

Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2018 02:00

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
Α΄, Β΄ και Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-20

1. Δήλωση Συμμετοχής (Μία πρωτότυπη-να αποσταλεί ταχυδρομικά)
Πρωτότυπο έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο με συμπληρωμένα όλα τα στοιχεία, με courier υποχρεωτικά ( μία δεύτερη πρωτότυπη κρατάει το Σωματείο ).
Προθεσμία
Για την Α΄ Κατηγορία έως 21/08/2019 , για τη Β΄ Κατηγορία έως 21/08/2019 και για τη Γ΄ Κατηγορία έως 23/08/2019.
(Για τις πιθανές περιπτώσεις συμμετοχής των δευτεραθλητών, τριταθλητών κλπ, στις προθεσμίες όπως αναφέρονται στις Προκηρύξεις).

2. Δήλωση του Σωματείου/Συνυποσχετικό Διαιτησίας (Μια πρωτότυπη-να αποστολή ταχυδρομικά)
Το κάθε Σωματείο οφείλει να μας στείλει υπογεγραμμένη, σφραγισμένη με επικυρωμένη την υπογραφή, τη Δήλωση του Σωματείου/Συνυποσχετικό Διαιτησίας περί της αποδοχής του Καταστατικού, των Κανονισμών, των εγκυκλίων, των οδηγιών και των αποφάσεων της FIFA, της UEFA και της ΕΠΟ.
Προθεσμία
ΜαζΑί με τη Δήλωση Συμμετοχής για όλες τις Κατηγορίες (21-23/08/2019).

3. Παράβολο Συμμετοχής/Βεβαίωση μη οφειλής
α) Αντίγραφο της απόδειξης του παράβολου συμμετοχής, για την Α΄ Κατηγορία διακόσια (200) ευρώ / για την Β΄ Κατηγορία εκατόν πενήντα (150) ευρώ / για την Γ΄ Κατηγορία εκατό (100) ευρώ.
β) Βεβαίωση μη οφειλής από το Λογιστήριο της Ε.Π.Ο.
γ) Βεβαίωση μη οφειλής από την Ε.Π.Σ. που ανήκει
Προθεσμία
Μαζί με τη Δήλωση Συμμετοχής, για όλες τις Κατηγορίες (21-23/08/2019).

4. Σύνθεση Δ. Σ. του Σωματείου
Το κάθε Σωματείο οφείλει να μας στείλει εγγράφως τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του καθώς και οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει σε αυτό, κατά το διάστημα της αγωνιστικής περιόδου.
Προθεσμία
Μαζί με τη Δήλωση Συμμετοχής, για όλες τις Κατηγορίες (21-23/08/19).

5. Άδεια λειτουργίας και παραχωρητήριο γηπέδων
Αντίγραφο των αδειών λειτουργίας και τα παραχωρητήρια των γηπέδων (με φυσικό ή πλαστικό χλοοτάπητα) που θα δηλώσετε σαν έδρες, θεωρημένα από τον αρμόδιο φορέα, για την καταλληλότητα του αγωνιστικού χώρου.
Τα Σωματεία έχουν την αποκλειστική ευθύνη για τα γήπεδα που θα δηλώσουν ως έδρες τους, τα οποία θα πρέπει να έχουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για να λάβουν άδεια διεξαγωγής αγώνα από την Αρμόδια Περιφέρεια την οποία θα πρέπει να επιδεικνύουν υποχρεωτικά στο Διαιτητή (άρθρο 9 του Κ.Α.Π.) πριν την έναρξη του αγώνα.
Προθεσμία
Μαζί με τη Δήλωση Συμμετοχής, για όλες τις Κατηγορίες (21-23/08/2019)

6. Προπονητές και για τις τρεις Κατηγορίες (Α', Β' και Γ')
Αντίγραφο:
1..του Δελτίου Ταυτότητας προπονητή (τριετούς διάρκειας) σε ισχύ, σύμφωνα με τις διατάξεις που αναγράφονται στα οικεία άρθρα του Κανονισμού Προπονητών περιόδου 2019-2020 και
2..του Δελτίου Πιστοποίησης προπονητή, το οποίο θα εκδίδεται από το Μητρώο Προπονητών της ΕΠΟ.
Σε κάθε, τυχόν, αλλαγή Προπονητή τα ανωτέρω έγγραφα θα πρέπει να κατατίθενται στην Ε.Π.Ο. (Τμήμα Προπονητών), εντός δέκα πέντε (15) ημερών, διαφορετικά θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τους κανονισμούς κυρώσεις.
Προθεσμία
Έως δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη του πρωτ/τος, για όλες τις Κατηγορίες

7. Δηλώσεις συναίνεσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (Πρωτότυπες-να αποστολούν ταχυδρομικά)

Έγγραφα τα οποία αποστέλλονται στην Ομοσπονδία και υπογράφονται από αξιωματούχους των Σωματείων (μέλη του Δ.Σ, γιατρό, εκπρόσωπο Σωματείου κλπ) πρέπει να συνοδεύονται με πράξη συναίνεσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Το κάθε Σωματείο οφείλει να αποστείλει τις εν λόγω πράξεις συναίνεσης, συμπληρωμένες, υπογεγραμμένες και επικυρωμένες για το γνήσιο της υπογραφής.

Προθεσμία
Μαζί με τη Δήλωση Συμμετοχής, για όλες τις Κατηγορίες (21-23/08/2019

8. Βεβαίωση χορηγών

Το κάθε Σωματείο οφείλει να υποβάλλει αίτημα για την έγκριση οποιουδήποτε χορηγού στην διοργανώτρια και μόνο αν λάβει την απαραίτητη βεβαίωση θα μπορεί να χρησιμοποιεί την διαφήμιση στις στολές των ποδ/στών τους, (Άρθρο 14 του Κ.Α.Π.)
Προθεσμία
Έως την έναρξη του πρωταθλήματος αρχικά, εκτός εάν προκύψει αργότερα νέος χορηγός.

Όσα Σωματεία δεν αποστείλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά στις προθεσμίες που προαναφέρονται, δεν θα συμπεριληφθούν στις κληρώσεις ή δεν θα ορισθούν οι αγώνες τους για το πρωτάθλημα.

 

 • ΟΠΑΠ
  ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 • VODAFONE
  ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
  ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 • Nike
  ΧΟΡΗΓΟΣ
 • Ζενίθ
  ΧΟΡΗΓΟΣ
 • AMSTEL
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • Orbit
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • Prince Oliver
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • Metropolitan
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • Vdel
  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
 • AMISTIM
  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
 • Ostracon
  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
 • Human Tecar
  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
 • EthicSport
  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
 • Αποστολή
  ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΚΕ