Αρχική > Πρωτάθλημα Γυναικών > Έγγραφα & δικαιολογητικά

Έγγραφα και δικαιολογητικά Γυναικείων Πρωταθλημάτων

Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2014 02:00

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ, (Α΄, Β΄, και Γ΄)
ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2017-18


1. Δήλωση Συμμετοχής (Μία πρωτότυπη-να αποσταλεί ταχυδρομικά)
Πρωτότυπο έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο με συμπληρωμένα όλα τα στοιχεία, με courier υποχρεωτικά ( μία δεύτερη πρωτότυπη κρατάει το Σωματείο )
Για την Α΄ Κατηγορία έως 25/08/2017 / για τη Β΄ Κατηγορία έως 01/09/2017 και για τη Γ΄ Κατηγορία έως 08/09/2017

2. Δήλωση του Σωματείου/Συνυποσχετικό Διαιτησίας (Μια πρωτότυπη-να αποστολή ταχυδρομικά)
Το κάθε Σωματείο οφείλει να μας στείλει υπογεγραμμένη και σφραγισμένη τη Δήλωση του Σωματείου/Συνυποσχετικό Διαιτησίας περί της αποδοχής του Καταστατικού, των Κανονισμών, των εγκυκλίων, των οδηγιών και των αποφάσεων της FIFA, της UEFA και της ΕΠΟ.
Μαζί με τη Δήλωση Συμμετοχής, για όλες τις Κατηγορίες

3.  Παράβολο Συμμετοχής
Αντίγραφο της απόδειξης του παράβολου συμμετοχής και βεβαίωση μη οφειλής από το Λογιστήριο της ΕΠΟ
Α΄ Κατηγορία εκατόν πενήντα (150) ευρώ
Β΄ Κατηγορία  εκατό (100) ευρώ και
Γ΄ Κατηγορία  εκατό (100) ευρώ.
Μαζί με τη Δήλωση Συμμετοχής, για όλες τις Κατηγορίες

4.  Σύνθεση Δ. Σ. του Σωματείου
Το κάθε Σωματείο οφείλει να μας στείλει εγγράφως τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του καθώς και οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει σε αυτό, κατά το διάστημα της αγωνιστικής περιόδου.
Μαζί με τη Δήλωση Συμμετοχής, για όλες τις Κατηγορίες

5.  Άδεια λειτουργίας και παραχωρητήριο γηπέδου
Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας και το παραχωρητήριο του γηπέδου (με φυσικό ή πλαστικό χλοοτάπητα) που θα δηλώσετε σαν έδρα, θεωρημένο από τον αρμόδιο φορέα, για την καταλληλότητα του αγωνιστικού χώρου.
Έως πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία της Κλήρωσης, για όλες τις Κατηγορίες

6.  Προπονητές και για τις τρεις Κατηγορίες (Α΄, Β΄, και Γ΄)
Επικυρωμένο αντίγραφο του «Δελτίου ταυτότητας προπονητή ΕΠΟ», τριετούς διάρκειας  και σε ισχύ, (άρθρα 5 και 6 του Κανονισμού Προπονητών Ποδοσφαίρου) και φωτοτυπία του Δελτίου Πιστοποίησης προπονητή που εκδίδει η ΕΠΟ.
Για την Α΄ Κατηγορία επιπλέον αντίγραφο ταυτότητας προπονητή UEFA B΄.
Έως δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη του πρωτ/τος, για όλες τις Κατηγορίες

Σε κάθε, τυχόν, αλλαγή Προπονητή τα ανωτέρω έγγραφα θα πρέπει να κατατίθενται στην Ε.Π.Ο. (Τμήμα Προπονητών), εντός δέκα πέντε (15) ημερών, διαφορετικά θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τους κανονισμούς κυρώσεις.

7.  Κατάσταση Υγείας (Μία πρωτότυπη- να αποσταλεί ταχυδρομικά)
Πρωτότυπη Κατάσταση Υγείας, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη με συμπληρωμένα όλα τα στοιχεία, με courier υποχρεωτικά, (δεύτερη πρωτότυπη κρατάει το σωματείο)
Έως πέντε (5) ημέρες πριν την έναρξη του πρωτ/τος, για όλες τις Κατηγορίες., εκτός εάν προκύψει αργότερα και άλλη Συμπληρωματική Κατάσταση κατά τη διάρκεια του πρωτ/τος.

8.  Βεβαίωση χορηγών
Το κάθε Σωματείο οφείλει να υποβάλλει αίτημα για την έγκριση οποιουδήποτε χορηγού στην Επιτροπή Πρωταθλήματος και μόνο αν λάβει την απαραίτητη βεβαίωση θα μπορεί να χρησιμοποιεί τη διαφήμιση (Άρθρο 14 παρ 2 του ΚΑΠ)
Έως πέντε (5) μέρες πριν την έναρξη του πρωτ/τος, για όλες τις Κατηγορίες εκτός εάν προκύψει αργότερα και άλλος χορηγός, κατά τη διάρκεια του πρωτ/τος.


Όσα Σωματεία δεν αποστείλουν τα δικαιολογητικά στις προθεσμίες που αναφέρονται ανωτέρω, δεν θα συμπεριληφθούν στις Κληρώσεις ή δεν θα ορισθούν οι αγώνες τους για τα Γυναικεία Πρωταθλήματα 2017-2018.

 • ΟΠΑΠ
  ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 • VODAFONE
  ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
  ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 • Nike
  ΧΟΡΗΓΟΣ
 • Ζενίθ
  ΧΟΡΗΓΟΣ
 • AMSTEL
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • Orbit
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • AEGEAN
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • Prince Oliver
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • METROPOLITAN
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • AMISTIM
  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
 • Ostracon
  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
 • Human Tecar
  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
 • Αποστολή
  ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΚΕ