Αρχική > Πρωταθλήματα Γυναικών > Έγγραφα & δικαιολογητικά

Έγγραφα και δικαιολογητικά Γυναικείων Πρωταθλημάτων

Τρίτη, 13 Ιουλίου 2021 02:00

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
Α΄, Β΄ και Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2022

1. Δήλωση Συμμετοχής - Πρωτότυπη
Πρωτότυπο έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο με συμπληρωμένα όλα τα στοιχεία, με courier υποχρεωτικά (μία δεύτερη πρωτότυπη κρατάει το Σωματείο ).
Προθεσμία
Για την Α΄ Κατηγορία έως 06/08/2021 , για τη Β΄ Κατηγορία έως 13/08/2021 και για τη Γ΄ Κατηγορία έως 20/08/2021.

2. Δήλωση του Σωματείου/Συνυποσχετικό Διαιτησίας-Πρωτότυπη
Το κάθε Σωματείο οφείλει να μας στείλει υπογεγραμμένη, σφραγισμένη με επικυρωμένη την υπογραφή, πρωτότυπο έντυπο Δήλωση του Σωματείου/Συνυποσχετικό Διαιτησίας περί της αποδοχής του Καταστατικού, των Κανονισμών, των εγκυκλίων, των οδηγιών και των αποφάσεων της FIFA, της UEFA και της ΕΠΟ.
Προθεσμία
Μαζί με τη Δήλωση Συμμετοχής για όλες τις Κατηγορίες.

3. Παράβολο Συμμετοχής/Βεβαίωση μη οφειλής
α) Αντίγραφο της απόδειξης του παράβολου συμμετοχής, για την Α΄ Κατηγορία διακόσια (200) ευρώ / για την Β΄ Κατηγορία εκατόν πενήντα (150) ευρώ / για την Γ΄ Κατηγορία εκατό (100) ευρώ.
β) Βεβαίωση μη οφειλής από το Λογιστήριο της Ε.Π.Ο.
Προθεσμία
Μαζί με τη Δήλωση Συμμετοχής, για όλες τις Κατηγορίες.

4. Σύνθεση Δ. Σ. του Σωματείου
Το κάθε Σωματείο οφείλει να μας στείλει εγγράφως τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του καθώς και οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει σε αυτό, κατά το διάστημα της αγωνιστικής περιόδου.
Προθεσμία
Μαζί με τη Δήλωση Συμμετοχής, για όλες τις Κατηγορίες.

5. Άδεια λειτουργίας και παραχωρητήριο γηπέδων
Αντίγραφο των αδειών λειτουργίας και τα παραχωρητήρια των γηπέδων (με φυσικό ή πλαστικό χλοοτάπητα) που θα δηλώσετε σαν έδρες, θεωρημένα από τον αρμόδιο φορέα, για την καταλληλότητα του αγωνιστικού χώρου.
Τα Σωματεία έχουν την αποκλειστική ευθύνη για τα γήπεδα που θα δηλώσουν ως έδρες τους, τα οποία θα πρέπει να έχουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για να λάβουν άδεια διεξαγωγής αγώνα από την Αρμόδια Περιφέρεια την οποία θα πρέπει να επιδεικνύουν υποχρεωτικά στο Διαιτητή (άρθρο 9 του Κ.Α.Π.) πριν την έναρξη του αγώνα.
Προθεσμία
Μαζί με τη Δήλωση Συμμετοχής, για όλες τις Κατηγορίες.

6. Προπονητές και για τις τρεις Κατηγορίες (Α΄, Β΄ και Γ΄ )
Αντίγραφο:
1..του Δελτίου Ταυτότητας προπονητή (τριετούς διάρκειας) σε ισχύ, σύμφωνα με τις διατάξεις που αναγράφονται στα οικεία άρθρα του Κανονισμού Προπονητών περιόδου 2020-2021 και
2..του Δελτίου Πιστοποίησης προπονητή, το οποίο θα εκδίδεται από το Μητρώο Προπονητών της ΕΠΟ.
Σε κάθε, τυχόν, αλλαγή Προπονητή τα ανωτέρω έγγραφα θα πρέπει να κατατίθενται στην Ε.Π.Ο. (Τμήμα Προπονητών), εντός δέκα πέντε (15) ημερών, διαφορετικά θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τους κανονισμούς κυρώσεις.
Προθεσμία
Έως την ημερομηνία της Κλήρωσης, για όλες τις Κατηγορίες

7.Δηλώσεις συναίνεσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων Πρωτότυπες
Έγγραφα τα οποία αποστέλλονται στην Ομοσπονδία και υπογράφονται από αξιωματούχους των Σωματείων (μέλη του Δ.Σ, γιατρό, εκπρόσωπο Σωματείου κλπ) πρέπει να συνοδεύονται με πράξη συναίνεσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.
Το κάθε Σωματείο οφείλει να μας αποστείλει τις εν λόγω πράξεις συναίνεσης, συμπληρωμένες, υπογεγραμμένες και επικυρωμένες για το γνήσιο της υπογραφή.
Προθεσμία
Μαζί με τη Δήλωση Συμμετοχής, για όλες τις Κατηγορίες.

8.Βεβαίωση χορηγών:
Το κάθε Σωματείο οφείλει να υποβάλλει αίτημα για την έγκριση οποιουδήποτε χορηγού στην διοργανώτρια και μόνο αν λάβει την απαραίτητη βεβαίωση θα μπορεί να χρησιμοποιεί την διαφήμιση στις στολές των ποδ/στών τους.
Προθεσμία
Έως την έναρξη του πρωταθλήματος αρχικά, εκτός εάν προκύψει αργότερα νέος χορηγός.

Όσα Σωματεία δεν αποστείλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά στις προθεσμίες που προαναφέρονται, δεν θα συμπεριληφθούν στις κληρώσεις ή δεν θα ορισθούν οι αγώνες τους για το πρωτάθλημα.

 

 • ΟΠΑΠ
 • VODAFONE
 • Nike
 • Ζενίθ
 • Avance
 • Prince Oliver
 • Metropolitan
 • Coffe Berry
 • Vdel
 • Kosmoiatriki
 • AMISTIM
 • Ostracon
 • EthicSport
 • Medicin