Αρχική > Ε.Π.Ο. > Διαμεσολαβητές > Διαδικασία Εγγραφής Διαμεσολαβητών

Διαδικασία Εγγραφής Διαμεσολαβητών

Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2015 10:00

 

Κάθε φορά που ομάδα ή ποδοσφαιριστής χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες ενός διαμεσολαβητή σε συναλλαγές όπως σύμβαση εκπροσώπησης, σύμβαση εργασίας ή επαναδιαπραγμάτευση αυτής ή σύμβαση μετεγγραφής, στο πλαίσιο του Κανονισμού Συνεργασίας με Διαμεσολαβητές της Ε.Π.Ο. (Ιούλιος 2018) είναι υποχρεωτική η εγγραφή του διαμεσολαβητή αυτού στην Ε.Π.Ο., με την υποβολή των κατωτέρω δικαιολογητικών και σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

Αν ο διαμεσολαβητής είναι Φυσικό Πρόσωπο

1) Ενυπόγραφη Δήλωση Διαμεσολαβητή σε πρωτότυπη μορφή (βλ. Παράρτημα 1 του Κανονισμού) με συνημμένη φωτοτυπία διαβατηρίου ή αστυνομικής ταυτότητας.

2) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα ποινικά κωλύματα που αναφέρονται στο Παράρτημα Α΄ του Καταστατικού της ΕΠΟ.

3) Παράβολο εγγραφής ύψους 2.000 ευρώ (καταβλητέο μόνο κατά την πρώτη εγγραφή).

Αν ο διαμεσολαβητής είναι Νομικό Πρόσωπο

1) Ενυπόγραφη Δήλωση Διαμεσολαβητή σε πρωτότυπη μορφή (βλ. Παράρτημα 2 του Κανονισμού) που υποβάλλει ο νόμιμος εκπρόσωπος του Νομικού Προσώπου με συνημμένη φωτοτυπία διαβατηρίου ή αστυνομικής ταυτότητάς του.

(Σημείωση: Εάν πρόκειται για περισσότερους του ενός, τότε έκαστος οφείλει να συμπληρώσει μία ξεχωριστή Δήλωση Διαμεσολαβητή για Νομικά Πρόσωπα)

2) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του νομίμου εκπροσώπου τα ποινικά κωλύματα που αναφέρονται στο Παράρτημα Α΄ του Καταστατικού της ΕΠΟ.

3) Εν ισχύ Καταστατικό σύστασης - εκπροσώπησης.

4) Παράβολο εγγραφής ύψους 2.000 ευρώ (καταβλητέο μόνο κατά την πρώτη εγγραφή).

Η καταβολή του παράβολου εγγραφής θα πρέπει να πραγματοποιηθεί στον κάτωθι τραπεζικό λογαριασμό της Ε.Π.Ο. στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, με στοιχεία λογαριασμού:

i. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ii. IBAN: GR12 0172 0820 0050 8202 1433 637

iii. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ:

Εγγραφή Διαμεσολαβητή ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Στη συνέχεια οι ομάδες ή/και οι ποδοσφαιριστές που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του διαμεσολαβητή, υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Ε.Π.Ο. τα κάτωθι, μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής:

1) Ενυπόγραφη Δήλωση Διαμεσολαβητή σε πρωτότυπη μορφή, όπως προβλέπεται στα Παραρτήματα 1 και 2 του Κανονισμού.

2) Σύμβαση εκπροσώπησης.

3) Σύμβαση εργασίας ή επαναδιαπραγμάτευσης αυτής ή σύμβαση μετεγγραφής κατά περίπτωση.

4) Παράβολο εγγραφής συναλλαγής ύψους 200 ευρώ αν εκπροσωπείται ομάδα ή επαγγελματίας ποδοσφαιριστής ή 100 ευρώ αν εκπροσωπείται ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής.

Η καταβολή του παράβολου εγγραφής συναλλαγής θα πρέπει να πραγματοποιηθεί στον κάτωθι τραπεζικό λογαριασμό της Ε.Π.Ο. στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, με στοιχεία λογαριασμού:

i. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ii. IBAN: GR12 0172 0820 0050 8202 1433 637

iii. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ:

Εγγραφή συναλλαγής ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΕΛΑΤΗ/ΟΜΑΔΑΣ

Στην περίπτωση περισσοτέρων της μίας συναλλαγής, αυτές θα πρέπει να συνοδεύονται από τα αντίστοιχα παράβολα κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό της Ε.Π.Ο. (ήτοι ένα παράβολο ανά συναλλαγή).

Επιπλέον σημειώνεται ότι:

1. Σε κάθε περίπτωση η Ε.Π.Ο. δύναται να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες ή/και στοιχεία (Άρθρο 3, παράγραφος 2 του Κανονισμού Συνεργασίας με Διαμεσολαβητές της Ε.Π.Ο.)

2. Τα ανωτέρω απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο σύνολό τους α) με απευθείας κατάθεση στα γραφεία της Ε.Π.Ο. σε πρωτότυπη μορφή ή β) με email στην διεύθυνση intermediaries@epo.gr από κοινού με το σχετικό αποδεικτικό της αποστολής των πρωτοτύπων με courier στην Ε.Π.Ο.

3. Η διεύθυνση αλληλογραφίας των Γραφείων της Ε.Π.Ο. είναι η κάτωθι:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

(Υπόψη: Επιτροπής Διαμεσολαβητών)

Πάρκο Γουδή, Αθήνα, ΤΚ 11510

ΤΘ 14161

ΕΛΛΑΔΑ

Τηλ: 210 9306000

4. Τυχόν σχετικές απορίες - ερωτήματα θα πρέπει να υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας intermediaries@epo.gr

5. Τα ακόλουθα αρχεία παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή (pdf):

i. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - Δήλωση Διαμεσολαβητή για Φυσικά Πρόσωπα

ii. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - Δήλωση Διαμεσολαβητή για Νομικά Πρόσωπα

   
 • ΟΠΑΠ
  ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 • VODAFONE
  ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 • Ζενίθ
  ΧΟΡΗΓΟΣ
 • Avance
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • Prince Oliver
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • Metropolitan
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • Vdel
  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
 • AMISTIM
  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
 • Ostracon
  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
 • EthicSport
  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
 • Αποστολή
  ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΚΕ