Αρχική > Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Άμμου > Προκήρυξη

Προκήρυξη

Πέμπτη, 12 Μαΐου 2016 12:00

τελευταία ενημέρωση 12/5/2016Η  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  αφού έλαβε υπόψη :
1. Το Καταστατικό της Ε.Π.Ο.
2.Τους κανονισμούς της Ε.Π.Ο.
3.Τους κανόνες του Παιχνιδιού Ποδοσφαίρου Άμμου ( Beach Soccer Laws of the Game) 4.Την υπ' αριθμ. 75/25.04.2016 απόφαση της  Επιτροπής Εκτάκτων Θεμάτων της Ε.Π.Ο. περί διοργάνωσης του Εθνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου Άμμου περιόδου 2016

       ΠΡΟΚΗΡΥΣΣEI

Τη διεξαγωγή των παρακάτω διοργανώσεων περιόδου 2016
1)Το Πρωτάθλημα Α' Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών του Ποδοσφαίρου Άμμου.
2)Το Πρωτάθλημα Α' Εθνικής Γυναικών του Ποδοσφαίρου Άμμου
3) Το Κύπελλο ΕΛΛΑΔΟΣ (Ανδρών και γυναικών) με υποχρεωτική συμμετοχή.
 Στην παρούσα προκήρυξη θα αναφέρονται στο εξής  ως Πρωτάθλημα


Άρθρο 1: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ / ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
Η Προκήρυξη είναι πρόταση για την κατάρτιση σύμβασης μεταξύ της Ε.Π.Ο., ως διοργανώτριας, και των Ομάδων που μετέχουν στα Πρωταθλήματα του Ποδοσφαίρου Άμμου.
Η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε αυτόματα, χωρίς καμία επιφύλαξη, με την κατάθεση στην Ε.Π.Ο. της Δήλωσης Συμμετοχής της Ομάδας.
Αποδοχή της προκήρυξης με επιφύλαξη δεν γίνεται δεκτή και οδηγεί στην επιβολή των προβλεπόμενων πειθαρχικών ποινών.
 Η αρμοδιότητα διεξαγωγής των αγώνων του Πρωταθλημάτων Ποδοσφαίρου Άμμου κλπ διοργανώσεων  ανήκει στην Επιτροπή Ποδοσφαίρου Άμμου ( εφεξής « Ε.Π.Α.») της Ε.Π.Ο.

Άρθρο 2: ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ/ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Τα Εθνικά Πρωταθλήματα Ποδοσφαίρου ΑΜΜΟΥ (Beach Soccer) θα διεξαχθούν με τους όρους που προβλέπονται από τους κανονισμούς του Ποδοσφαίρου (ειδικούς και γενικούς) υπό την ευθύνη και αρμοδιότητα τηs ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΜΜΟΥ(Ε.Π.Α.) της Ε.Π.Ο., σε δύο φάσεις. Στην πρώτη θα μετάσχουν οι ομάδες  υπό μορφή τουρνουά. Στη δεύτερη, θα μετάσχουν οι πρώτες ομάδες στη βαθμολογία των τουρνουά για να προκύψει ο πρωταθλητής της περιόδου 2016.
2. Δικαίωμα συμμετοχής στα Πρωταθλήματα A' Εθνικής Κατηγορίας έχουν:
οι επίσημες ομάδες που διατηρούν τμήματα Ανδρών και Γυναικών ή και αμφότερα και είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο της ΕΠΟ και κατέθεσαν εντός της προθεσμίας που ορίζεται από την Ε.Π.Α. , Δήλωση Συμμετοχής.
Μαζί με τη  Δήλωση Συμμετοχής θα κατατίθεται στην Ε.Π.Ο. το Συνυποσχετικό Διαιτησίας / Δήλωση υπογεγραμμένη από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του Σωματείου/Ομάδας περί της αποδοχής του Καταστατικού, των Κανονισμών, των εγκυκλίων, των οδηγιών και των αποφάσεων F.I.F.A., U.E.F.A. και Ε.Π.Ο., νόμιμα επικυρωμένη.
Χωρίς την υποβολή του ως άνω Συνυποσχετικού Διαιτησίας καμία Δήλωση Συμμετοχής δεν γίνεται δεκτή
 Σε περίπτωση κατά την οποία Ομάδες, που δικαιούνται συμμετοχής στα Εθνικά Πρωταθλήματα, δεν λάβουν μέρος δύναται να  αναπληρώνονται και η Ε.Π.Ο., διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ανάλογα το σύστημα διεξαγωγής των αγώνων.
3.   Η κατάρτιση του προγράμματος, των ομίλων και των ημερομηνιών διεξαγωγής και λοιπών όλων των διοργανώσεων θα κοινοποιείται με επίσημη ανακοίνωση της
αρμόδιας επιτροπής 

Άρθρο 3: ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1)Για να συμμετάσχει κάθε σωματείο στο Κύπελλο και στο Πρωτάθλημα της Α' Εθνικής Κατηγορίας  Ανδρών, πρέπει να καταθέσει στην Ε.Π.Ο. μέχρι τις 25  ΜΑΪΟΥ  2016   τη σχετική Δήλωση Συμμετοχής καθώς επίσης και  ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ του ποσού των 100 ευρώ      με αιτιολόγηση «συμμετοχή    στο    Εθνικό    Πρωτάθλημα  Ανδρών ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ   ΑΜΜΟΥ  2016»   (Αριθμός Λογαριασμού ΕΠΟ 5082021433637 -Τράπεζα Πειραιώς ) Για το πρωτάθλημα Γυναικών και το Κύπελλο το ποσόν είναι 50 ευρώ
2) Κάθε ομάδα μπορεί να δηλώσει από οκτώ(8) έως τριάντα (30) αθλητές μέχρι και την ημέρα λήξης της προθεσμίας, αρκεί οι αθλητές να έχουν εγγραφεί στις προβλεπόμενες ημερομηνίες.
Εάν μια ομάδα δηλώσει πάνω από 20 αθλητές, τότε πέντε(5) επιπλέον αθλητές, μέχρι το όριο των εικοσιπέντε(25), θα πρέπει να είναι με ημερομηνία γεννήσεως τον Αύγουστο 1995 και νεότεροι, ενώ άλλοι πέντε(5) αθλητές μέχρι το όριο των τριάντα(30) θα πρέπει να είναι με ημερομηνία γεννήσεως τον Αύγουστο 1998 και νεότεροι. 
3) Οι ομάδες πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσουν στην Αρμόδια Επιτροπή τον αριθμό φαξ και το email του σωματείου. Δήλωση που δεν περιέχει τα πιο πάνω στοιχεία δε θα γίνεται δεκτή.

Άρθρο 4: ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε μορφή τουρνουά. Η πρώτη φάση  θα πραγματοποιηθεί  στα γήπεδα ποδοσφαίρου άμμου που θα ανακοινωθούν μαζί με τις μέρες και τις ώρες των αγώνων μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων.

Άρθρο 5: ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Οι πάσης φύσεως αθλητικές διαφορές, που ανακύπτουν από την εφαρμογή των κανονισμών και της προκήρυξης και αφορούν:
α. στις ομάδες που μετέχουν στους αγώνες των Πρωταθλημάτων Ποδοσφαίρου Άμμου και
β. σε κάθε πρόσωπο που συνδέεται με αυτές με οποιαδήποτε σχέση και ιδιότητα, επιλύονται μόνο από τα αρμόδια θεσμοθετημένα δικαιοδοτικά όργανα του ποδοσφαίρου.
Με τη δήλωση συμμετοχής στο πρωτάθλημα και την αποδοχή της παρούσας οι ομάδες συμφωνούν, αποδέχονται και καθιστούν αποκλειστικά αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα για την επίλυση των διαφορών τα προβλεπόμενα από τους κανονισμούς, όπως ισχύουν κάθε φορά.
Η εν λόγω δέσμευση αποκλείει τη δυνατότητα των ομάδων να προσφύγουν, σε κάθε περίπτωση, ενώπιον των τακτικών αστικών δικαστηρίων, με οποιαδήποτε διαδικασία, περιλαμβανομένης και της ειδικής διαδικασίας των άρθρων 682 επ. ΚΠολΔ. Σε περίπτωση παραβίασης των όσων ορίζονται στο παρόν άρθρο 5, τότε, με απόφαση της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο., η υπαίτια ομάδα θα αποβάλλεται από τα Πρωταθλήματα του Ποδοσφαίρου Άμμου και θα της απαγορεύεται η συμμετοχή σε οποιοδήποτε πρωτάθλημα για πέντε (5) ημερολογιακά έτη

Άρθρο 6: ΓΗΠΕΔΑ / ΏΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
Τα σωματεία θα δηλώσουν υποχρεωτικά γήπεδο-έδρα
Σωματείο που δεν διαθέτει γήπεδο με όλες τις προβλεπόμενες προδιαγραφές δεν θα γίνεται δεκτό στο Πρωτάθλημα.
Σε περίπτωση που το γήπεδο-έδρα Σωματείου καταστεί ακατάλληλο, προσωρινά ή μόνιμα, κατά την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, η Ε.Π.Α. θα μπορεί να ορίζει τους αγώνες του σε άλλο γήπεδο, το οποίο θα υποδεικνύεται από το σωματείο.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η Διοργανώτρια μπορεί να αλλάξει την ώρα έναρξης αγώνα ή και το γήπεδο τέλεσης αυτού, υποχρεούμενη να ειδοποιήσει όλους τους ενδιαφερόμενους τουλάχιστον 24 ώρες πριν την έναρξή του. Τα αιτήματα των ενδιαφερομένων Σωματείων για αλλαγή ώρας, ημέρας και γηπέδου, θα πρέπει να περιέρχονται στην Ομοσπονδία έως και πέντε (5) ημέρες πριν τον αγώνα, πλήρως αιτιολογημένα, προκειμένου η αρμόδια Επιτροπή να κρίνει το βάσιμο ή όχι.
Τα Σωματεία (με μέριμνα και ευθύνη τους) θα φροντίσουν για την γνωστοποίηση του προγράμματος στα κοινοτικά - δημοτικά και εθνικά γήπεδα τα οποία χρησιμοποιούν, καθώς και στις οικείες αστυνομικές αρχές, ώστε να διεξάγονται κανονικά οι αγώνες.

Άρθρο 7: ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ
Όλα τα σωματεία,  υποχρεούνται να συνάψουν σύμβαση με προπονητή - προπονητές διπλωματούχους U.E.F.A. / Ε.Π.Ο., σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του Κανονισμού Προπονητών.
Οι προπονητές θα φέρουν την Ειδική Ταυτότητα και το Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή που εκδίδει η Ε.Π.Ο..
Σε κάθε, τυχόν, αλλαγή προπονητή τα ανωτέρω έγγραφα θα πρέπει να κατατίθενται στην Ε.Π.Ο. εντός δέκα πέντε (15) ημερών, διαφορετικά θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τους κανονισμούς κυρώσεις.

Άρθρο 8: ΣΤΟΛΕΣ ΟΜΑΔΩΝ
1. Κάθε ομάδα υποχρεούται να διαθέτει τουλάχιστον δύο στολές (φανέλα και παντελονάκι) τα χρώματα των οποίων πρέπει να κοινοποιούνται εκ των προτέρων στο Τμήμα Ποδοσφαίρου Άμμου.
2. Ακόμη και οι τερματοφύλακες είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν δύο τουλάχιστον στολές με διαφορετικά χρώματα από την υπόλοιπη ομάδα.
3. Οι φανέλες πρέπει να φέρουν αρίθμηση που κυμαίνεται από τον αριθμό 1 (ένα) μέχρι, κατά το μέγιστο, τον αριθμό 25 (εικοσιπέντε) για τους παίκτες, με την υποσημείωση  ότι για τους τερματοφύλακες προτιμώνται οι αριθμοί 1, 12, και 22.
4. Όλες οι ομάδες θα πρέπει να φέρουν ομοιόμορφη αγωνιστική εμφάνιση με νούμερο στην πλάτη. Τα σωματεία που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα έχουν το δικαίωμα να έχουν τυπωμένους στις εμφανίσεις τους χορηγούς τους, αφού λάβουν σχετική άδεια από την Ε.Π.Α..Η άδεια θα δίνεται κατόπιν ελέγχου πριν από κάθε φάση του πρωταθλήματος. Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται κατόπιν αποστολής φωτογραφιών της εκάστοτε φανέλας αλλά και πριν από τους αγώνες στους τόπους διεξαγωγής.
5. Αν οι παίκτες φέρουν στολές με χρώματα που μπορούν να επιφέρουν σύγχυση, η τυπικά γηπεδούχος ομάδα οφείλει να αλλάξει στολή. Η αντίπαλη ομάδα διατηρεί τα χρώματά της.
6. Σε κάθε παιχνίδι, κάθε ομάδα οφείλει να εμφανίζεται στον χώρο τέλεσης του αγώνα με τις δυό  στολές στη διάθεσή της. Ο διαιτητής θα τηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει με ποια στολή θα αγωνιστούν οι παίκτες.

Άρθρο 9 : ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ
1. Την 25 Μαΐου κάθε συμμετέχουσα ομάδα θα καταθέσει στην Ε.Π.Α. κατάσταση ποδοσφαιριστών που θα ισχύει μέχρι την ημερομηνία εγγραφής νέων ποδοσφαιριστών στην κανονική μεταγραφική περίοδο .Για κάθε νέο  ποδοσφαιριστή, θα κατατίθεται δήλωση του και φωτοτυπία της ταυτότητας του καθώς και φωτογραφία του εντός της προβλεπόμενης μεταγραφικής περιόδου . Η Ε.Π.Α. θα εκδίδει βεβαίωση συμμετοχής του ποδοσφαιριστή που θα επέχει θέση δελτίου. Η βεβαίωση-δελτίο θα κατατίθεται σε κάθε αγώνα στον διαιτητή μαζί με την κατάσταση υγείας και θα είναι προϋπόθεση για να μετάσχει σε αυτόν.
2. Η κατάρτιση του προγράμματος των διοργανώσεων και θα κοινοποιείται με επίσημη ανακοίνωση της αρμόδιας επιτροπής.
3. Οι Σύλλογοι κατά τη διάρκεια των αγώνων, οφείλουν να προσκομίσουν μαζί με τις βεβαιώσεις συμμετοχής και κατάσταση υγείας θεωρημένη σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Κ.Α.Π.
4. Οι αθλητές που θα αγωνισθούν πρέπει να φέρουν την βεβαίωση-δελτίο συμμετοχής και να είναι γραμμένοι στην τελική λίστα της ομάδας τους.
5. Αθλητής που συμμετέχει σε οποιαδήποτε φάση του πρωταθλήματος με μία ομάδα δε δύναται να συμμετέχει με άλλη ομάδα στο ίδιο πρωτάθλημα.
6. Για κάθε αναμέτρηση θα συντάσσεται Φύλλο Αγώνα, από τους διαιτητές που θα ορίζονται από την ΚΕΔ/ΕΠΟ.
7. Τα έξοδα διαιτησίας των αγώνων θα καλύπτονται σε όλες τις αγωνιστικές  από τις ομάδες
8. Η  παρουσία του γιατρού θα είναι υποχρεωτική.
9. Τα έξοδα ιατρού θα καλύπτονται σε όλες τις αγωνιστικές εξ ήμισίας  από τις ομάδες
10. Τα τυχόν έξοδα μετακίνησης και διαμονής των ομάδων βαρύνουν τις ίδιες
11. Επιτρέπεται η αναγραφή στο φύλλο αγώνα και η χρησιμοποίηση έως δύο (2) ποδοσφαιριστών, που δεν δικαιούνται να αγωνίζονται στις ελληνικές εθνικές ομάδες με την προϋπόθεση ότι έχει νομίμως εκδοθεί βεβαίωση-δελτίο .
12. Οι πιστοποιήσεις διά των καταστάσεων υγείας είναι υποχρεωτικές για  τους συμμετέχοντες Συλλόγους και προϋποθέτουν την πραγματοποίηση ιατρικών εξετάσεων.

Άρθρο 10: ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ A' ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
1. Το Εθνικό Πρωτάθλημα A' Κατηγορίας 2016 διαρθρώνεται κανονικά από ομίλους σε φάσεις. Οι όροι διεξαγωγής του Πρωταθλήματος προβλέπουν Προκριματικές Φάσεις υπό μορφή τουρνουά και μία Τελική Φάση (Play-off), που θα ορίζονται από το Τμήμα Ποδοσφαίρου Άμμου με συμμετέχουσες ομάδες, οι οποίες ομαδοποιούνται με βάση το γεωγραφικό κριτήριο, εφόσον αυτό είναι εφικτό. Τα γήπεδα θα καθοριστούν από την Ε.Π.Α.
2. Κάθε Προκριματική Φάση θα απαρτίζεται από προκριματικό γύρο (σε όμιλο ή ομίλους ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχουσών ομάδων) και τελικό  γύρο ( play-off).
3. Οι πρώτες ομάδες όλων των Προκριματικών Φάσεων προκρίνονται στην Τελική Φάση. Ο νικητής της Τελικής Φάσης αναδεικνύεται Πρωταθλητής.
4. Κατά τα προβλεπόμενα οι ομάδες, στο πλαίσιο της εκάστοτε Προκριματικής Φάσης, αναμετρώνται σε μονούς αγώνες, και για την Τελική Φάση ισχύει το ίδιο. Το Τμήμα Ποδοσφαίρου Άμμου τηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε οποιεσδήποτε αλλαγές και να συντονίζει αγωνιστικές υποχρεώσεις σε εθνικό επίπεδο.
5. Σύμφωνα με τους Κανόνες του Παιχνιδιού (Beach soccer-Laws of the Game-FIFA) σε κάθε αγώνα  πρέπει να υπάρξει τελικός νικητής. Θα δίδονται 3 (τρεις) βαθμοί για επίτευξη  νίκης μετά τη λήξη της κανονικής διάρκειας των τριών δωδεκαλέπτων. 2 (δύο) βαθμοί για επίτευξη νίκης μετά τη λήξη της τρίλεπτης παράτασης και 1(έναν) βαθμό για επίτευξη νίκης μετά τη διαδικασία εκτέλεσης πέναλτι, 0 (μηδέν) βαθμοί για ήττα μετά τη λήξη της κανονικής διάρκειας των τριών δωδεκάλεπτων και/ή μετά τη λήξη παράτασης ή της διαδικασίας εκτέλεσης πέναλτι.
6. Σε κάθε προκριματικό γύρο θα καταρτιστεί η γενική κατάταξη των ομάδων του ομίλου ξεχωριστά, με βάση τη συλλογή βαθμών μετά το πέρας κάθε αγωνιστικής. Το άθροισμα των βαθμών κάθε ομάδας που προκύπτει από τις αγωνιστικές του εκάστοτε ομίλου στον προκριματικό γύρο απαρτίζει το σύνολο των βαθμών κάθε ομάδας.
7. Η κατάταξη του ομίλου ή των ομίλων ξεχωριστά στο τέλος του προκριματικού γύρου καθενός εκ των Προκριματικών Φάσεων, θα καθορίζεται με τα εξής κριτήρια και με την εξής σειρά :
Η  συλλογή του   μεγαλύτερου   αθροίσματος   των   βαθμών   που επετεύχθησαν  στις αναμετρήσεις μεταξύ όλων των ομάδων του εκάστοτε ομίλου.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ δύο ή περισσότερων ομάδων:

I. Η συλλογή του μεγαλύτερου αθροίσματος των βαθμών που επετεύχθησαν στις αναμετρήσεις μεταξύ και μόνο των ισοβαθμούντων ομάδων του εκάστοτε ομίλου.
II. Η   συλλογή   της   μεγαλύτερης   διαφοράς  τερμάτων  που επετεύχθησαν  στις αναμετρήσεις μεταξύ και μόνο των ισοβαθμούντων ομάδων του ομίλου.
III. Επίτευξη μεγαλύτερου αριθμού τερμάτων που σημειώθηκαν στις αναμετρήσεις μεταξύ και μόνο των ισοβαθμούντων ομάδων του ομίλου.
IV. Η συλλογή της μεγαλύτερης διαφοράς τερμάτων που επετεύχθησαν στις αναμετρήσεις μεταξύ όλων των ομάδων του ομίλου.
V. Επίτευξη μεγαλύτερου αριθμού τερμάτων που σημειώθηκαν στις αναμετρήσεις μεταξύ όλων των ομάδων του ομίλου.
VI. Η συλλογή του μικρότερου αριθμού κόκκινων καρτών που δέχτηκαν στις αναμετρήσεις μεταξύ όλων των ομάδων του ομίλου.
VII. Η συλλογή του μικρότερου αριθμού κίτρινων καρτών που δέχτηκαν στις αναμετρήσεις μεταξύ όλων των ομάδων του ομίλου.
VIII.Σε περίπτωση που ακόμα και μετά από τον έλεγχο των πιο πάνω κριτηρίων δεν προκύπτει νικήτρια ομάδα για την τελική κατάταξη τότε ακολουθεί κλήρωση από την αρμόδια Επιτροπή.
Μόνο τέρματα που σημειώθηκαν κατά την κανονική διάρκεια των τριών δωδεκαλέπτων και κατά την διάρκεια των ενδεχομένων παρατάσεων προσμετρούνται στα παραπάνω κριτήρια. Εξαιρούνται τα γκολ που θα σημειωθούν μέσω πέναλτι κατόπιν παράτασης.

Άρθρο 11:  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ (PLAY-OFF) ΤΗΣ Α' ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
1. Μετά την ολοκλήρωση των Προκριματικών Φάσεων ακολουθεί η Τελική Φάση που θα αναδείξει  την Πρωταθλήτρια ομάδα.
2. Σε περίπτωση ισοπαλίας στο τέλος κάθε αγώνα θα δίνεται επιπλέον παράταση. Σε περίπτωση περαιτέρω ισοπαλίας κατόπιν παράτασης, θα διεξάγεται η εκτέλεση πέναλτι. (Βάσει των κανόνων του παιχνιδιού της ΦΙΦΑ). Τα γήπεδα της Τελικής Φάσης θα καθοριστούν και αυτά από την Ε.Π.Α.

ΆΡΘΡΟ 12 : ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΟ
1. Στους Συλλόγους παρέχεται η δυνατότητα να παρουσιάσουν ονομαστικές καταστάσεις των παικτών τους κατά την υποβολή αιτήματος συμμετοχής (ελάχιστο οκτώ(8), μέγιστο τριάντα(30) παίκτες), συμπληρώνοντας τα επισυναπτόμενα έντυπα. Η καταληκτική προθεσμία  για την υποβολή της εν λόγω κατάστασης ορίζεται η 25 ΜΑΪΟΥ.
2. Η χρησιμοποίηση ενός ή περισσότερων παικτών που δεν έχουν την βεβαίωση-δελτίο συμμετοχής, συνιστά αντικανονική συμμετοχή (εφόσον υποβληθεί ένσταση ή σύμφωνα με τον ΚΑΠ ) και θα τιμωρείται με την απώλεια του αγώνα στην οποία ο/οι ίδιος/οι θα χρησιμοποιηθεί/ούν.
3. Για την πράξη συμμετοχής στο Πρωτάθλημα, οι Σύλλογοι υποχρεούνται να αναφέρουν, με το συνημμένο στην παρούσα έντυπο εγγραφής, τα ονόματα των παραγόντων και συνεργατών, προσδιορίζοντας τα προσόντα, τα καθήκοντα και τα ειδικότερα αιτούμενα στοιχεία (ταυτότητα, στοιχεία προσδιοριστικού εγγράφου ιθαγένειας, κ.λ.π.). Σε κάθε αγώνα μαζί με τις βεβαιώσεις συμμετοχής θα κατατίθεται στο Διαιτητή και μια συνταχθείσα σε δύο αντίτυπα κατάσταση, όπου θα αναγράφονται τα ονόματα των παικτών, του αρχηγού και του αναπληρωματικού αρχηγού, του υπεύθυνου της ομάδας (επίσημος συνοδός) και όλων των άλλων ατόμων που έχουν πρόσβαση στον αγωνιστικό χώρο, με επίδειξη των σχετικών καρτών. Όσοι από τα μέλη των ομάδων προτίθενται να έχουν     πρόσβαση     στο     γήπεδο      (παίκτες,     προπονητής, συνοδός,     γιατρός, φυσιοθεραπευτής) οφείλουν να είναι τακτικά εγγεγραμμένοι και να έχουν  τα συνοδευτικά έγγραφα, όπως απαιτείται από τους κανονισμούς που ισχύουν για τις δραστηριότητες  του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου.
4. Οι Σύλλογοι οφείλουν να υπακούουν στους κανονισμούς που προβλέπονται για την έκδοση βεβαίωσης συμμετοχής, η έκδοση της οποίας αποτελεί μέριμνα της αρμόδιας Επιτροπής, διά εντολών και κατευθύνσεων που θα δώσει στις συμμετέχουσες ομάδες.
5. Σωματείο που έλαβε μέρος σε διεθνή διοργάνωση υποχρεούται στην τήρηση της λίστας σύμφωνα με τα εκεί προβλεπόμενα.

ΑΡΘΡΟ 13: Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΑΙΚΤΩΝ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑ
1. Όλοι οι πολίτες, ηλικίας τουλάχιστον 14 ετών συμπληρωμένων, όντες υπήκοοι της Ελληνικής δημοκρατίας και έως δύο (2) ποδοσφαιριστές, που δεν δικαιούνται να αγωνίζονται στις ελληνικές εθνικές ομάδες μπορούν να μετάσχουν στα πρωταθλήματα, σύμφωνα με  κανόνες που ορίζονται στον Κ.Α.Π.
2. Προκειμένου για τη συμμετοχή στο Πρωτάθλημα, λαμβανομένων υπόψη των κανόνων του παιχνιδιού οι οποίοι προβλέπουν την «άμεση» και ελεύθερη αντικατάσταση των παικτών κατά την διάρκεια ενός αγώνα, οι Σύλλογοι πρέπει να παρουσιάζουν ομάδα στο γήπεδο, η οποία δεν θα υπερβαίνει αριθμητικά τους πέντε παίκτες εντός αγωνιστικού χώρου , ένας εκ των οποίων θα αγωνίζεται ως τερματοφύλακας. Κανένας αγώνας δεν θα ξεκινήσει, αν η μία από τις ομάδες διαθέτει λιγότερους από τέσσερις παίκτες. Στο φύλλο του αγώνα, μπορούν να καταχωρηθούν από τουλάχιστον τέσσερις ως δώδεκα παίκτες. Οι Σύλλογοι έχουν το δικαίωμα να συμπεριλαμβάνουν στην επίσημη κατάσταση που παρουσιάζεται στο διαιτητή πριν από την έναρξη κάθε αγώνα κατ' ανώτατο όριο δύο αλλοδαπούς παίκτες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα με τις διατάξεις του Κ.Α.Π.
3. Ο υπεύθυνος της ομάδας (ή ο αρχηγός) δικαιούται να ζητήσει από τους διαιτητές τον έλεγχο των βεβαιώσεων και των εγγράφων των παικτών και των παραγόντων της αντίπαλης ομάδας. Οι διαιτητές, κατόπιν επαλήθευσης των υποβληθέντων εγγράφων, θα προβούν στην αναγνώριση των καταχωρημένων παικτών και παραγόντων στη λίστα, κατά την εμφάνιση αμφότερων των ομάδων, αναγράφοντας το γεγονός στις παρατηρήσεις του Φ.Α.
4. Δεν μπορούν να εγγραφούν για δραστηριότητες του Ποδοσφαίρου Άμμου όσοι υπόκεινται σε αγωνιστικό αποκλεισμό, λόγω πειθαρχικών αδικημάτων που έχουν διαπράξει μετέχοντες σε αθλητικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της FIFA, Ε.Π.Ο. ή των Ενώσεων, αλλά επίσης όσοι εκτίουν σε ποινή άνω των πέντε αγωνιστικών.
5. Επίσης, παίκτης που συμμετέχει παράλληλα σε οποιοδήποτε άλλο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου άμμου που δεν είναι εγκεκριμένο από την Ε.Π.Ο. και την Ε.Π.Α. τιμωρείται με αποκλεισμό από το Εθνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Άμμου αλλά και με αποκλεισμό μέχρι και έξι μηνών από οποιοδήποτε πρωτάθλημα ποδοσφαίρου που διεξάγεται υπό την Ε.Π.Ο.

ΑΡΘΡΟ 14: ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
1. Οι ομάδες φέρουν την υποχρέωση να ολοκληρώσουν το πρωτάθλημα στο οποίο έχουν δηλώσει συμμετοχή και να ολοκληρώσουν τους αγώνες που ξεκίνησαν.
2. Η ομάδα που παραιτείται από τη διεξαγωγή ενός αγώνα ή αποχωρεί από αγώνα, που είναι ήδη σε εξέλιξη, υφίσταται την απώλεια του αγώνα καθώς και τις ποινές που προβλέπονται στον Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Ομάδων.
3. Αν μια ομάδα αποχωρήσει από το πρωτάθλημα ή αποκλειστεί για οποιονδήποτε λόγο κατά τη διάρκεια της προκριματικής φάσης, όλοι οι υπολειπόμενοι αγώνες θα θεωρούνται απολεσθέντες υπέρ της άλλης ομάδας, με την οποία όφειλε να παίξει βάσει προγράμματος, με σκορ 3-0.
4. Η ομάδα που παραιτείται για τρίτη φορά από τη διεκδίκηση ενός αγώνα αποκλείεται αυτομάτως από το πρωτάθλημα, υποκείμενη στις συνέπειες που αναφέρει ο  Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Ομάδων.
5. Εάν μια ομάδα δεν καταβάλει εντός τριάντα (30) ημερών τα ποσά από τις ποινές που της επιβλήθηκαν, με απόφαση της Επιτροπής Ποδοσφαίρου Άμμου δεν ορίζονται οι επόμενοι αγώνες της.

ΑΡΘΡΟ 15: ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ
1. Οι ομάδες έχουν την υποχρέωση να εμφανίζονται στον αγωνιστικό χώρο κατά την ορισθείσα ώρα για την έναρξη διεξαγωγής του αγώνα των αντίστοιχων Πρωταθλημάτων.
2. Οι ομάδες που δεν εμφανίζονται στον αγωνιστικό χώρο, θεωρούνται παραιτηθείσες από τον αγώνα, υποκείμενες στις συνέπειες που προβλέπουν τα σχετικά άρθρα του Κ.Α.Π., εκτός αν αποδείξουν την ύπαρξη ανωτέρας βίας, οπότε αποφασίζουν για την τύχη του αγώνα τα Αρμόδια όργανα της  Ε.Π.Ο.

ΑΡΘΡΟ 16: ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΓΩΝΩΝ
Οι αγώνες που ουδέποτε ξεκίνησαν  ή που δεν ολοκληρώθηκαν ή διεκόπησαν για οποιονδήποτε λόγο,  επαναλαμβάνονται εφόσον τούτο προβλέπεται από τις διατάξεις του ΚΑΠ ή επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τον Κ.Α.Π. ποινές, δι' αποφάσεων  των οργάνων  της ΕΠΟ.

ΑΡΘΡΟ 17: ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ - ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
1. Πριν από την έναρξη των Πρωταθλημάτων, η καταλληλότητα των γηπέδων θα ελεγχθεί από Επιτροπή που θα ορίσει η Ε.Π.Α.. Η απόφαση περί ακαταλληλόλητας του αγωνιστικού χώρου, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του πρώτου διαιτητή που έχει οριστεί για τη διεξαγωγή του αγώνα.
2. Ο έλεγχος, παρουσία των αρχηγών των ομάδων, πρέπει να διενεργηθεί την ορισθείσα ώρα έναρξης του αγώνα, μετά την εξακρίβωση της εμφάνισης των ομάδων και της ταυτοποίησης των παικτών που περιέχονται στις ονομαστικές καταστάσεις του αγώνα.
3. Ο πρώτος διαιτητής μπορεί να προβεί σε αξιολόγηση πριν από την ορισθείσα ώρα έναρξης του αγώνα όπου είναι παρόντες οι αρχηγοί των ομάδων. Αν η  ακαταλληλότητα δεν είναι επανορθώσιμη εντός της ορισθείσας ώρας για την έναρξη του παιχνιδιού, ο πρώτος διαιτητής μπορεί να ματαιώσει τον αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 18: ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
1. Προ της έναρξης κάθε αγώνα, ο επίσημος συνοδός, ή ο «Υπεύθυνος της ομάδας» οφείλει να παρουσιάσει στον 3ο διαιτητή του αγώνα την κατάσταση- λίστα των συμμετεχόντων παικτών με τα σχετικά έγγραφα ταυτότητας, κατάσταση υγείας και  τις βεβαιώσεις-δελτία συμμετοχής. Οι πίνακες των ομάδων οφείλουν απαραίτητα να αναγράφουν έναν αρχηγό και αναπληρωματικό αρχηγό, και τους υπευθύνους ομάδας. Ο υπεύθυνος έχοντας υποδειχθεί ως επίσημος συνοδός («υπεύθυνος ομάδας») εκπροσωπεί, σε κάθε περίπτωση, την ομάδα  του.
2. Ένα αντίγραφο του καταλόγου που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο  πρέπει να προσυπογράφεται από τους διαιτητές και να παραδίδεται στον αρχηγό ή  τον υπεύθυνο της άλλης ομάδας πριν από την έναρξη του αγώνα.
3. Οι εκπρόσωποι και ο αρχηγός φέρουν το δικαίωμα ελέγχου των δελτίων, της κατάστασης όπως και των εγγράφων ταυτότητας των μελών της αντίπαλης ομάδας  προ και κατά τη διεξαγωγή του αγώνα με την παρουσία και την ευθύνη του διαιτητή.

ΑΡΘΡΟ 19: ΠΑΡΟΥΣΙΑ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΝΤΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
1. Για τους αγώνες, η είσοδος εντός αγωνιστικού χώρου είναι επιτρεπτή για κάθε μία από τις ομάδες, αρκεί να είναι εφοδιασμένοι με βεβαίωση συμμετοχής ισχύουσα για την τρέχουσα περίοδο, πλέον των αγωνιζομένων και των ακολούθων προσώπων:
α.   οι αναπληρωματικοί παίκτες,
β.   ο επίσημος συνοδός της ομάδας («υπεύθυνος της ομάδας») γ.    ο προπονητής και ο φυσιοθεραπευτής
δ.   ο γιατρός.
2. Τα άτομα που εισέρχονται εντός αγωνιστικού χώρου, πρέπει να λαμβάνουν θέση στον πάγκο που παραχωρείται σε κάθε ομάδα και φέρουν την υποχρέωση να επιδεικνύουν ορθή συμπεριφορά. Οι διαιτητές ασκούν εντός των ορίων δικαιοδοσίας τους πειθαρχικές αρμοδιότητες.
3. Όλα τα πρόσωπα που γίνονται δεκτά εντός αγωνιστικού χώρου, εξαιρουμένων των αναπληρωματικών παικτών, μπορούν να εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο μόνο κατόπιν έγκρισης των διαιτητών, ακόμη και στο ενδεχόμενο παροχής βοηθείας ή απομάκρυνσης τραυματισμένου παίκτη.
4. Η είσοδος εντός του εξωτερικού χώρου που περιβάλλει τον αγωνιστικό χώρο είναι επίσης επιτρεπτή, εκτός των προαναφερθέντων και των δηλωθέντων παικτών, για τα παιδιά που μαζεύουν τη μπάλα, τους φωτογράφους, τους σχολιαστές ραδιοφώνου και τηλεόρασης που έχουν δεόντως  αδειοδοτηθεί από την Ε.Π.Α., η οποία αναλαμβάνει, ως εκ τούτου την ευθύνη για την Έκδοση  Δελτίων Εισόδου.

ΑΡΘΡΟ 20: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
1. Ο παίκτης ο οποίος κατά τη διάρκεια του αγώνα αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα ή δύο κίτρινες κάρτες απομακρύνεται από τον αγωνιστικό χώρο, και θεωρείται, ανεξάρτητα από το λόγο, αυτόματα αποβληθείς τουλάχιστον για την επόμενη αγωνιστική. Για το Πρωτάθλημα η αποβολή έχει ισχύ ακόμα και εκτός της Προκριματικής Φάσης, όταν η ομάδα του αποβληθέντος παίκτη προκρίνεται στον τελικό γύρο της Φάσης αυτής ή προκρίνεται στην Τελική Φάση. Η αποβολή έχει ισχύ  και για το επόμενο πρωτάθλημα της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.
2. Όλοι οι παίκτες που συμπληρώνουν κατά τη διάρκεια της Προκριματικής Φάσης δύο κίτρινες κάρτες επιβαρύνονται με αποκλεισμό μιας αγωνιστικής, ο οποίος επιβάλλεται από τα Όργανα της Αθλητικής Δικαιοσύνης.
3. Στο τέλος των Προκριματικών Φάσεων, όλες οι κίτρινες κάρτες, που  δε ν  ε π ι β α ρ ύ ν ο ν τ α ι  με  αποκλεισμό μιας αγωνιστικής ( 2η κίτρινη  κάρτα) , μηδενίζονται.
4. Σε περίπτωση σοβαρών πειθαρχικών παραβάσεων δύναται να επιβληθεί από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα της Ε.Π.Ο. Για τον υπαίτιο η ποινή αποκλεισμού από όλες τις δραστηριότητες όλων των τουρνουά ποδοσφαίρου άμμου που διοργανώνονται από την Ε.Π.Α. για ένα (1) ή περισσότερα έτη.
5. Αποκλεισμός μιας αγωνιστικής θεωρείται ότι έχει εκτιθεί μόνο όταν το επόμενο παιχνίδι διεξαχθεί κανονικά.

ΑΡΘΡΟ 21: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
1.  Ο  Π.Κ./ΕΠΟ Ισχύει απολύτως.
2. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται από τις Πειθαρχικές Επιτροπές θα πρέπει να καταβάλλονται σύμφωνα με τους όρους που αναγράφονται στο Κ.Α.Π.

ΑΡΘΡΟ 22: ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
Όλοι οι αγώνες θα διεξάγονται κατά τις ημέρες και ώρες που καθορίζονται από το πρόγραμμα, εκτός από τυχόν μεταβολές  που αποφασίζονται εκτάκτως από την Ε.Π.Α..

ΑΡΘΡΟ 23: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
1. Δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις τεχνικής φύσης. Για όλες τις λοιπές ενστάσεις που προτίθεται να υποβάλλει η ομάδα, θα πρέπει να συμμορφώνεται με την ακόλουθη διαδικασία:
- η προειδοποίηση ένστασης θα ανακοινώνεται εγγράφως στο διαιτητή μέχρι το τέλος του αγώνα,
- οι ενστάσεις που σχετίζονται με την κανονική διεξαγωγή του αγώνα ή την αντικανονική συμμετοχή των παικτών πρέπει να υποβληθούν εντός του προβλεπόμενου χρόνου από την ολοκλήρωση του αγώνα στην Πειθαρχική Επιτροπή.
- τα πειθαρχικά παραπτώματα των αγωνιζόμενων κρίνονται από τα πειθαρχικά όργανα της ΕΠΟ.
2. Δεδομένου ότι η διαδικασία χαρακτηρίζεται από διαρθρώσεις που προβλέπουν ταχεία διεξαγωγή, οι ειλημμένες αποφάσεις από την  την Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Ο., σχετικά με το αποτέλεσμα των τελικών αγώνων είναι αμετάκλητες.

ΑΡΘΡΟ 24: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
1) Για όλες τις αποφάσεις και αυτές που είναι σχετικές με την διεξαγωγή του πρωταθλήματος, η ενημέρωση των Σωματείων θα γίνεται ηλεκτρονικά απευθείας από την Ε.Π.Α. και θα δημοσιοποιούνται και με ανακοινώσεις στον Τύπο και στον διαδικτυακό τόπο της ΕΠΟ.
2) Τα Σωματεία είναι υποχρεωμένα επίσης να γνωρίσουν στην Γραμματεία της Ε.Π.Α. μαζί με τη δήλωση συμμετοχής και την ταχυδρομική τους διεύθυνση, το Ονοματεπώνυμο, τη Διεύθυνση και τα τηλέφωνα του υπευθύνου για την παραλαβή της αλληλογραφίας καθώς και αριθμό Fax για επείγουσα επικοινωνία.

ΑΡΘΡΟ 25: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ & ΕΥΘΥΝΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
1) Η συμμετοχή των ποδοσφαιριστών, όλων των σωματείων, στις  Εθνικές  ομάδες, όταν καλούνται για την σύνθεση των ομάδων αυτών ή για προπόνηση, είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ τόσο για τους ποδοσφαιριστές όσο και τις υπεύθυνες διοικήσεις των σωματείων που ανήκουν. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπει το άρθρο 31 του Κ.Α.Π.
2) Ποδοσφαιριστής ο οποίος αποκλείστηκε από τις Εθνικές Ομάδες λόγω τραυματισμού ή ασθένειάς του, δε δύναται να συμμετάσχει σε αγώνα της ομάδας στην οποία ανήκει πριν από την παρέλευση οκτώ ημερών από την ημέρα  του αγώνα της Εθνικής Ομάδας στον οποίο μετείχε για την πιο πάνω αιτία (η ημέρα του αγώνα δεν υπολογίζεται). Εξαιρούνται της διατάξεως αυτής, οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν αγωνίστηκαν με το σωματείο τους λόγω τραυματισμού ή ασθένειας σε αγώνα Πρωταθλήματος ή Κυπέλλου την αμέσως προηγούμενη αγωνιστική του αγώνα των Εθνικών Ομάδων.
3) Η διαπίστωση των λόγων άρνησης ή αδυναμίας συμμετοχής του Ποδοσφαιριστή ανήκει αποκλειστικά στην Ε.Π.Α./ Ε.Π.Ο.
4) Σωματείο που με οποιοδήποτε τρόπο απαγορεύει τη συμμετοχή ποδοσφαιριστή του σε προπόνηση ή αγώνα των Εθνικών Ομάδων αποκλείεται κάθε φορά από τον πρώτο επόμενο αγώνα Πρωταθλήματος ή Κυπέλλου με απόφαση της Ε.Π.Α. κατά τη διαδικασία της παραγράφου 2α του άρθρου 31 του Κ.Α.Π.
5) Οι  ποινές  της  παραγράφου  2α    του  άρθρου  31  του  Κ.Α.Π.  επιβάλλονται   εντός
αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών από την τέλεση του αδικήματος. Η δε  έκτιση των ποινών αρχίζει από την επόμενη αγωνιστική ημέρα της ημερομηνίας έκδοσης της απόφασης.

ΑΡΘΡΟ 26: ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Ο παρών Κανονισμός-Προκήρυξη θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στο σύνολό του και ως προς όλα τα μέρη του, κατά τη συμμετοχή στο Πρωτάθλημα, προϋπόθεση για την συμμετοχή μιας ομάδας στο πρωτάθλημα άμμου είναι η ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του.
Σε περίπτωση που ιδρυθεί η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Άμμου, και της διαβιβαστούν αρμοδιότητες σχετικές με τα πρωταθλήματα τότε η Ένωση υποχρεούται στην εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

ΑΡΘΡΟ 27: ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Η Ε.Π.Ο., ως αποκλειστικός φορέας διοργάνωσης του πρωταθλήματος, επιφυλάσσεται παντός δικαιώματός της, σύμφωνα με το Καταστατικό της και τον Κανονισμό Αγώνων Πρωταθλημάτων (Κ.Α.Π.) Ερασιτεχνικών Ομάδων, αναφορικά με την εμπορική και ραδιοτηλεοπτική εκμετάλλευση των αγώνων, καθώς και κάθε άλλου συναφούς δικαιώματος ήχου, εικόνας και περιεχομένου των αγώνων.

ΑΡΘΡΟ 28: ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ
Για ότι δεν προβλέπεται ρητά στην παρούσα προκήρυξη, εφαρμόζονται οι κανονισμοί της Ε.Π.Ο. που ισχύουν κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του Πρωταθλήματος και κάθε θέμα παραπέμπεται για την τελική του επίλυση στην Αρμόδια Επιτροπή και εν τέλει στο Δ.Σ. της Ε.Π.Ο.                                                                     Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF   
 • ΟΠΑΠ
  ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 • VODAFONE
  ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
  ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 • Nike
  ΧΟΡΗΓΟΣ
 • AMSTEL
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • AEGEAN
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • METROPOLITAN
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • Αποστολή
  ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΚΕ
 • AMISTIM
  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
 • Ostracon
  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
 • Human Tecar
  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ