Αρχική > Ε.Π.Ο. > Σχολές προπονητών

Λειτουργία σχολών προπονητών ποδοσφαίρου

Δευτέρα, 07 Σεπτεμβρίου 2015 12:00

τελευταία ενημέρωση 24/6/2016

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

Από τη στιγμή της ανακοίνωσης λειτουργίας μιας σχολής προπονητών στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας αρχίζει μια σειρά ενεργειών από μέρους του Τμήματος Μητρώου Προπονητών, της Διοίκησης της Σχολής και των υποψήφιων προπονητών με σκοπό την επιτυχή ολοκλήρωση όλης  της διαδικασίας με την απονομή των διπλωμάτων.

Ως πρώτο βήμα περιγράφεται η αποστολή της αίτησης συμμετοχής του υποψήφιου (απαραίτητη η αναγραφή του e-mail) προς την Ένωση που διοργανώνει τη σχολή (εκτός της σχολής PRO-UEFA).

Ακολούθως,  ο υποψήφιος συλλέγει και αποστέλλει όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπει ο Κανονισμός Λειτουργίας Σχολής Προπονητών Ποδοσφαίρου. Για να γίνουν αυτά δεκτά, είναι απαραίτητη προϋπόθεση η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης πρόσφατης εξέτασης (τουλάχιστον δεκαπέντε ημερών πριν από την έναρξη της πρακτικής εξάσκησης στην σχολή). 

Το Τμήμα Μητρώου Προπονητών σε συνεργασία με τη Διοίκηση της Σχολής έχει την υποχρέωση, τουλάχιστον τριάντα πέντε μέρες πριν από την έναρξη της σχολής, να αναρτήσει στην  επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας τα ονόματα των υποψήφιων προπονητών που επελέγησαν να φοιτήσουν.

Για την αξιολόγηση και την τελική επιλογή τους, θα λαμβάνονται υπόψη, εκτός των αναγραφομένων στη σύμβαση προπονητικής UEFA-ΕΠΟ (convention 2015), με σειρά προτεραιότητας, τα παρακάτω προσόντα:

1. Συμμετοχή στις εθνικές ομάδες

2. Επαγγελματική ιδιότητα  ως ποδοσφαιριστής σε ομάδες ανώτερων κατηγοριών

3. Προϋπηρεσία ως προπονητής κατά κύριο επάγγελμα σε ομάδες

4. Κατοχή τίτλου σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος

5. Επαρκής γνώση ξένης γλώσσας

6. Επαρκής γνώση/χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών  

Οι υποψήφιοι οφείλουν να καταθέσουν τα παράβολα συμμετοχής τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την έναρξη της σχολής  στο λογαριασμό της Ένωσης. Στη συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας Σχολής Προπονητών Ποδοσφαίρου.

Μέχρι έξι (6) μέρες πριν από την έναρξη της σχολής οι υποψήφιοι οφείλουν να γνωστοποιήσουν τα κωλύματά τους, προκειμένου η Διοίκηση της Σχολής να προβεί στην αντικατάστασή τους με επιλαχόντες και να μη χάσουν το δικαίωμά τους να φοιτήσουν σε άλλη σχολή εντός διετίας χωρίς την καταβολή νέου παραβόλου. 

Μέχρι πέντε (5) μέρες πριν από την έναρξη της σχολής η Διοίκηση της Σχολής οφείλει να αποστείλει τη διδακτέα ύλη ηλεκτρονικά στην διεύθυνση των υποψήφιων εφόσον είναι εφικτό (άλλως θα παραδίδεται στην έναρξη της σχολής με usb).

Σχετικά με τους κανόνες λειτουργίας της σχολής ισχύουν όσα αναγράφονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Σχολής Προπονητών Ποδοσφαίρου, όπως επίσης οι οδηγίες που θα δοθούν από τον υπεύθυνο της σχολής την πρώτη μέρα λειτουργίας της σχολής.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη σχολή UEFA Pro
1.Αίτηση του ενδιαφερόμενου στα γραφεία της ΕΠΟ ή με φαξ στο 210-9359666.
2.Επικυρωμένη φωτοτυπία διπλώματος προπονητή ΕΠΟ ή άλλης ευρωπαϊκής    ομοσπονδίας κατηγορίας UEFA Α΄ ή παλαιό δίπλωμα Α΄ κατηγορίας και ταυτότητα αναθεωρημένη σε ισχύ από σχολές που συνδιοργάνωσαν η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και η ΕΠΟ.
3.Ιατρική βεβαίωση περί υγείας από παθολόγο
4.Ταυτότητα UEFA A΄ σε ισχύ
5.Δήλωση παραίτησης από ενδεχόμενες αξιώσεις
6.Ποινικό Μητρώο γενικής χρήσης
7.Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής περί μη δίωξης για βία στα γήπεδα

Σε περίπτωση υποβολής υπεράριθμων αιτήσεων θα τηρηθούν τα εξής κριτήρια επιλογής για τη συμμετοχή στη σχολή:
1.Ποδοσφαιρική εμπειρία ως αθλητής (διεθνής, επαγγελματίας, κ.τ.λ.)
2.Προπονητική εμπειρία
3.Γραμματικές γνώσεις (γνώση ξένων γλωσσών, χρήση Η/Υ, απόφοιτοι σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, παρακολούθηση σχετικών σεμιναρίων, κ.τ.λ.).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη σχολή UEFA Α΄
1.Αίτηση του ενδιαφερόμενου στα γραφεία της Ένωσης που συνδιοργανώνει τη σχολή
2.Πιστοποιητικό Σπουδών θεωρημένο. Απολυτήριο Λυκείου τουλάχιστον
3.Ιατρική βεβαίωση περί υγείας από παθολόγο
4.Δίπλωμα προπονητή UEFA Β΄ ή δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας παλαιό (επικυρωμένο αντίγραφο) και ταυτότητα αναθεωρημένη σε ισχύ
5.Βεβαίωση προϋπηρεσίας ότι διετέλεσε για έναν τουλάχιστον χρόνο προπονητής σε αναγνωρισμένο σωματείο Ε.Π.Ο. ή σε ακαδημίες αναγνωρισμένου σωματείου
6.Ποινικό Μητρώο γενικής χρήσης
7.Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής περί μη δίωξης για βία στα γήπεδα
8.Ταυτότητα UEFA B΄ σε ισχύ
9.Δήλωση παραίτησης από ενδεχόμενες αξιώσεις


Απαιτούμενα δικαιολογητικά για σχολή UEFA B΄
1.Αίτηση του ενδιαφερόμενου στα γραφεία της ΕΠΣ
2.Βεβαίωση Ε.Π.Ο. ή Ε.Π. Σωματείων ότι υπήρξε ποδοσφαιριστής
3.Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών
4.Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής, ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος, όχι   παλαιότερο των τριών (3) μηνών
5.Ιατρική βεβαίωση περί υγείας από παθολόγο
6.Δίπλωμα προπονητή UEFA-C ή πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης
7.Ταυτότητα ΕΠΟ σε ισχύ
8.Δήλωση παραίτησης από ενδεχόμενες αξιώσεις


Απαιτούμενα δικαιολογητικά για σχολή UEFA C΄
1.Αίτηση του ενδιαφερόμενου στα γραφεία της Ένωσης που συνδιοργανώνει τη σχολή
2.Ιατρική βεβαίωση περί υγείας σπό παθολόγο
3.Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών
4.Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής, ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών
5.Πιστοποιητικό Σπουδών θεωρημένο. Απολυτήριο Γ΄ Γυμνασίου τουλάχιστον
6.Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους
7.Δήλωση παραίτησης από ενδεχόμενες αξιώσεις

 
Δομή Σχολών Προπονητών ΕΠΟ

Δίπλωμα UEFA-C
Διάρκεια σχολής 10 ημέρες το ελάχιστο
Διδακτικές ώρες (θεωρία -πρακτική) 76 ώρες το ελάχιστο
Εξετάσεις 2.0 ώρες

Δίπλωμα UEFA-B (νέα μορφή)
Διάρκεια σχολής 15 ημέρες το ελάχιστο
Διδακτικές ώρες (θεωρία - πρακτική) 120 ώρες το ελάχιστο
log -book
Εξετάσεις 2.0 ώρες

Δίπλωμα UEFA-A GOALKEEPING (7 φάσεις)
Διάρκεια 7 Μήνες (19 ημέρες)
Διδακτικές ώρες (θεωρία-πρακτική) 148 ώρες το ελάχιστο
1η φάση: 5 μέρες (32 ώρες) στην έδρα της σχολής.
2η φάση: 2 μέρες (18 ώρες) στην έδρα της ομάδας (πρακτική και εξέταση)
3η φάση: 2 μέρες (18 ώρες) στην έδρα της ομάδας (πρακτική και εξέταση)
4η φάση: 5 μέρες (32 ώρες) στην έδρα της σχολής (θεωρία και πρακτική)
5η φάση: 2 μέρες (18 ώρες) στην έδρα της ομάδας (πρακτική και εξέταση)
6η φάση: 2 μέρες (18 ώρες) στην έδρα της ομάδας (πρακτική και εξέταση)
7η φάση: 1 μέρα (12 ώρες) στην έδρα της σχολής (εξετάσεις)
Log Book
Καθοδήγηση ομάδος 

Δίπλωμα UEFA-A (2 φάσεις)
Διάρκεια 12 + 12 ημέρες το ελάχιστο
Διδακτικές ώρες (θεωρία-πρακτική) 180 ώρες το ελάχιστο
log -book
Καθοδήγηση ομάδος
Εξετάσεις 4.0 ώρες

Δίπλωμα Pro-UEFA (2 φάσεις)
Διάρκεια 2 χρόνια
Διδακτικές ώρες (θεωρία-πρακτική) 420 ώρες το ελάχιστο
Ανάλυση ομάδων κορυφαίων διοργανώσεων
log-book
Καθοδήγηση ομάδος
Διατριβή
Επίσκεψη σε ομάδα εξωτερικού 3-4 ημέρες
Συμμετοχή σε study group scheme 4 ημέρες
Επίσκεψη 2+2 ημέρες στα εργαστήρια των τμημάτων ΤΕΦΑΑ
Εξετάσεις 6.0 ώρες

Οι συμμετέχοντες με ανελλιπή παρακολούθηση αλλά και πλήρη επιτυχία σε όλες τις εξετάσεις της σχολής, για την λήψη του διπλώματος, δικαιούνται δίπλωμα UEFA αντίστοιχο της σχολής που φοίτησαν, βάσει της συνθήκης μεταξύ ΕΠΟ-UEFA 2010, και έχουν το δικαίωμα να εργάζονται σε όλες τις ομάδες των 53 ομοσπονδιών της UEFA, ισότιμα και ισοδύναμα.
Οι συμμετέχοντες με ανελλιπή παρακολούθηση και μετά από την επιτυχή εξέταση σε δύο μαθήματα της σχολής το ελάχιστο, δικαιούνται πιστοποιητικού παρακολούθησης τύπου ΕΠΟ-UEFA, αντίστοιχο της σχολής  φοίτησης τους και αποκτούν δικαίωμα να εργάζονται σε σωματεία και ΠΑΕ της Ελλάδας, όπως ο κανονισμός προπονητών ΕΠΟ προβλέπει.
Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε κανονισμό λειτουργιάς σχολής προπονητών ΕΠΟ.

Παράβολα

Παράβολο συμμετοχής σε σχολή UEFA-C 400,00 ευρώ πλέον του δικαιώματος υπέρ Ένωσης 100,00 ευρώ    
Παράβολο συμμετοχής σε σχολή UEFA-B 550,00 ευρώ πλέον του δικαιώματος υπέρ Ένωσης 100,00 ευρώ 
Παράβολο συμμετοχής σε σχολή UEFA-A (μια φάση) 650,00 ευρώ πλέον του δικαιώματος υπέρ Ένωσης 100,00 ευρώ
Παράβολο συμμετοχής σε σχολή PRO-UEFA (μια φάση) 1.500,00 ευρώ.    
Παράβολο 1ης επανεξέτασης για σχολή UEFA-C ορίζεται το ποσό των 150,00 € (100,00 € υπέρ Ε.Π.Ο. και 50,00 € υπέρ Ένωσης)  
Παράβολο 1ης επανεξέτασης για σχολή UEFA-Β ορίζεται το ποσό των 175,00 € (100,00 € υπέρ Ε.Π.Ο. και 75,00 € υπέρ Ένωσης)  
Παράβολο 1ης επανεξέτασης για σχολή UEFA-Α ορίζεται το ποσό των 250,00 € (125,00 € υπέρ Ε.Π.Ο. και 125,00 € υπέρ Ένωσης)  
Παράβολο 1ης επανεξέτασης για σχολή PRO-UEFA ορίζεται το ποσό των 500,00 € (250,00 € υπέρ Ε.Π.Ο. και 250,00 € υπέρ Ένωσης)
Παράβολο 2ης επανεξέτασης για σχολή UEFA-C ορίζεται το ποσό των 75,00 € (50,00 € υπέρ Ε.Π.Ο. και 25,00 € υπέρ Ένωσης)   
Παράβολο 2ης επανεξέτασης για σχολή UEFA-B ορίζεται το ποσό των 100,00 € (50,00 € υπέρ Ε.Π.Ο. και 50,00 € υπέρ Ένωσης)   
Παράβολο 2ης επανεξέτασης για σχολή UEFA-A ορίζεται το ποσό των 125,00 € (50,00 € υπέρ Ε.Π.Ο. και 75,00 € υπέρ Ένωσης)   
Παράβολο 2ης επανεξέτασης για σχολή PRO-UEFA ορίζεται το ποσό των 300,00 € (150,00 € υπέρ Ε.Π.Ο. και 150,00 € υπέρ Ένωσης)   

Όλα τα παράβολα θα καταβάλλονται στον λογαριασμό της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων, όπου θα διεξαχθεί η σχολή. 


ΣΧΟΛΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

Λειτουργία Σχολής Προπονητών UEFA C στην ΕΠΣ Δυτ. Αττικής 21-30/8/2016 (πληροφορίες ΕΠΣΔΑ, τηλ. 210-5565101, 6940 574033 κ. Ευθυμίου)

Λειτουργία Σχολής Προπονητών UEFA C στην ΕΠΣ Κεφαλληνίας-Ιθάκης 13-22/10/2016 (πληροφορίες ΕΠΣ Κεφαλληνίας-Ιθάκης, τηλ. 26710-23568)

Λειτουργία Σχολής Προπονητών UEFA Elite Youth στην ΕΠΣ Πειραιά 24-31/10/2016 (πληροφορίες ΕΠΣ Πειραιά, τηλ. 210-4823333)

Λειτουργία Σχολής Προπονητών UEFA C στην ΕΠΣ Πρέβεζας-Λευκάδας 9-18/11/2016 (πληροφορίες ΕΠΣ Πρέβεζας-Λευκάδας, τηλ. 26820-22719)

Λειτουργία Σχολής Προπονητών UEFA C στην ΕΠΣ Δωδεκανήσου 24/11-3/12/2016 (πληροφορίες ΕΠΣ Δωδεκανήσου, τηλ. 22410-26788, 75111)

Λειτουργία Σχολής Προπονητών UEFA C στην ΕΠΣ Αργολίδας 10-19/12/2016 (πληροφορίες ΕΠΣ Αργολίδας, τηλ. 27520- 28744)

Λειτουργία Σχολής Προπονητών UEFA C στην ΕΠΣ Ηρακλείου 6-15/1/2017 (πληροφορίες ΕΠΣ Ηρακλείου, τηλ. 2810-226219)

Λειτουργία Σχολής Προπονητών UEFA Α στην ΕΠΣ Ρεθύμνου 17-28/1/2017 (πληροφορίες ΕΠΣ Ρεθύμνου, τηλ. 28310-50865)

Λειτουργία Σχολής Προπονητών UEFA C στην ΕΠΣ Κέρκυρας 10-19/2/2017 (πληροφορίες ΕΠΣ Κέρκυρας, τηλ. 26610-39360)

Λειτουργία Σχολής Προπονητών UEFA C στην ΕΠΣ Αχαΐας 24/2-5/3/2017 (πληροφορίες ΕΠΣ Αχαΐας, τηλ. 2610-273634, 623586, 271912)

Λειτουργία Σχολής Προπονητών UEFA Β στην ΕΠΣ Πειραιά 12-26/3/2017 (πληροφορίες ΕΠΣ Πειραιά, τηλ. 210-4823333)


Ανακοινώσεις

1. Ανακοινώνονται τα ονόματα των υποψηφίων προπονητών που θα συμμετάσχουν στη σχολή επανεξέτασης UEFA A και UEFA B στον Πειραιά 12-12/8/2016. Σημειώνεται ότι οι επιλεγέντες οφείλουν να καταβάλουν το παράβολο που τους αντιστοιχεί στον λογαριασμό που τηρεί η ΕΠΣ Πειραιά στην Τράπεζα Πειραιώς (5068-021867-669) έως τις 5/7/2016. Καταβολή μετά την καταληκτική ημερομηνία δεν θα γίνει αποδεκτή και η Τεχνική & Αναπτυξιακή Επιτροπή θα προχωρήσει σε αντικατάσταση του προπονητή. Υπενθυμίζονται τα παράβολα για τους ενδιαφερομένους: Παράβολο 1ης επανεξέτασης για σχολή UEFA-Β: 175,00€.  Παράβολο 1ης επανεξέτασης για σχολή UEFA-Α: 250,00€. Παράβολο 2ης επανεξέτασης για σχολή UEFA-B: 100,00€. Παράβολο 2ης επανεξέτασης για σχολή UEFA-A: 125,00€.

ΘΕΩΡΙΑ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΑ
ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1η 
BARBULLUSHI ADRIAN 1η
HODJA ERMAL 1η 
ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1η 
ΑΝΤΩΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2η
ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1η 
ΒΕΝΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ 1η 
ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2η
ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1η 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 1η 
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1η 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 1η 
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 1η 
ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2η
ΚΑΡΑΤΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1η 
ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1η 
ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1η 
ΚΟΡΟΜΠΟΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1η 
ΚΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2η
ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1η 
ΛΑΜΠΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1η 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1η 
ΜΙΧΕΛΟΥΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1η 
ΜΙΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2η
ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1η 
ΝΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1η 
ΝΤΑΡΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1η 
ΝΤΟΒΟΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1η 
ΝΤΟΝΤΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1η 
ΞΑΝΘΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2η
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1η 
ΠΑΛΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1η 
ΠΑΣΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1η 
ΠΑΤΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1η 
ΡΑΜΜΟΣ ΗΛΙΑΣ 1η 
ΣΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1η 
ΣΑΠΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 1η 
ΣΙΑΡΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1η 
ΣΠΕΡΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2η
ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1η 
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ 1η 
ΣΤΕΦΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1η 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1η 
ΣΩΤΗΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1η 
ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1η 
ΤΖΩΤΖΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1η 
ΤΟΥΡΣΟΥΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1η 
ΤΣΑΜΠΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2η
ΦΟΥΣΕΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1η 
ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1η 
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 2η
ΨΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1η 


ΠΡΑΚΤΙΚΗ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΟΡΑ
ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1η 
ΓΚΑΝΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1η 
ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2η
ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1η 
ΚΑΡΑΟΥΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2η
ΚΑΡΑΤΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1η 
ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1η 
ΛΟΥΚΑΣ ΙΩΣΗΦ 1η 
ΜΑΝΙΑΤΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1η 
ΜΙΧΕΛΟΥΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1η 
ΜΠΑΛΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2η
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2η
ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1η 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1η 
ΠΑΣΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1η 
ΠΑΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2η
ΡΑΜΜΟΣ ΗΛΙΑΣ 1η 
ΣΑΒΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1η 
ΣΓΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2η
ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ 2η
ΣΠΑΘΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1η 

2. Παρακαλούνται όσοι υποψήφιοι προπονητές Σχολής UEFA A (α΄ φάση) της Ρόδου (8-19/7/2016) αδυνατούν λόγω εκτάκτων προβλημάτων να παρακολουθήσουν τα μαθήματα, να το δηλώσουν έως τις 23 Ιουνίου στο Τμήμα Μητρώου Προπονητών (τηλ.: 2109306023-016).

3. Παρακαλούνται όσοι επιλεγέντες υποψήφιοι προπονητές UEFA Pro (Ρόδος, 18/6-7/7/2016) δεν έχουν καταβάλει τη 2η δόση των 750 ευρώ προκειμένου να φοιτήσουν στην εν λόγω Σχολή, να το πράξουν έως τις 12 Ιουνίου 2016 στο λογαριασμό που τηρεί η Ε.Π.Ο. στην Τράπεζα Πειραιώς (5082-021433-637), αποστέλλοντας το αποδεικτικό στο Τμήμα Μητρώου Προπονητών (υποχρεωτική αναγραφή του ονόματος και της αιτιολογίας). Υπενθυμίζεται ότι μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας καμία πληρωμή δεν θα γίνει δεκτή και θα ακολουθηθεί άμεσα η διαδικασία αντικατάστασης του υποψηφίου.

4. Για την ολοκλήρωση της 1ης Σχολής Φυσικής Κατάστασης που πραγματοποιείται στην Κομοτηνή απαιτείται από πλευράς των υποψηφίων προπονητών η εξόφληση της τελευταίας δόσης των παραβόλων έως τις 12 Ιουνίου 2016 (Πληροφορίες ΕΠΣ Θράκης, τηλ. 25310-33755).

5. Υπενθυμίζεται ότι θα λειτουργήσει σχολή ανανέωσης ταυτοτήτων ειδικά για προπονητές PRO UEFA στη Ρόδο από τις  28 Ιουνίου έως τις 30 Ιουνίου 2016, στην οποία δικαίωμα και υποχρέωση έχουν μόνο οι φοιτήσαντες στην 2η σχολή PRO UEFA: Bandovic Bozitar, Pavlovic Milan, Αγοραστός Αθανάσιος, Βουτσακέλης Ευστράτιος, Γεωργούλης Ευθύμιος, Γκουλής Νικόλαος, Δερμιτζάκης Παύλος, Ζελενίτσας Χαράλαμπος, Ιορδανίδης Μιχαήλ, Καραγεωργίου Νικόλαος, Κόλα Μπλένταρ, Κολιτσιδάκης Αθανάσιος, Μούτας Δημήτριος, Μπατσίλας Δημήτριος, Νταλακούρας Ιωάννης, Ουζουνίδης Μαρίνος, Παπακώστας Ιωάννης, Παπαματθαιάκης Εμμανουήλ, Στράντζαλης Γεώργιος, Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος, Τζαναβάρας Παναγιώτης, Χάβος Ιωακείμ, Χατζηνικολάου Ιωάννης, Χοσάδας Ευάγγελος, Χριστόπουλος Ιωάννης. Το παράβολο συμμετοχής είναι 300 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται η έκδοση ταυτότητας τριετίας) και θα καταβληθεί επί τόπου σύμφωνα με τις οδηγίες της Διοίκησης της Σχολής.

6. Υπενθυμίζεται ότι θα λειτουργήσει σχολή ανανέωσης ταυτοτήτων ειδικά για προπονητές PRO UEFA στη Ρόδο από τις 30 Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου 2016, στην οποία δικαίωμα και υποχρέωση έχουν μόνο οι φοιτήσαντες στην 3η σχολή PRO UEFA: Αγγελίνας Σεραφείμ, Αλεξανδρής Αλέξιος, Αμανατίδης Περικλής, Βασιλακάκης Κωνσταντίνος, Βλάχος Ευάγγελος, Βόκολος Λεωνίδας, Βονόρτας Ιωάννης, Βούζας Βασίλειος, Γεωργιάδης Γεώργιος, Γρηγορίου Μιχαήλ, Ελευθεριάδης Θεόδωρος, Θωμαΐδης Ιωάννης, Κάβουρας Δήμος, Καραμπιμπέρης Νικόλαος, Κατσίμπρας Μιχαήλ, Κεχαγιάς Νικόλαος, Κυρανούδης Άγγελος, Λεμονάκης Αντώνιος, Μάντζιος Απόστολος, Μαυρομμάτης Μάρκος, Μπένος Γεώργιος, Παπαδόπουλος Νικόλαος, Πετράκης Ιωάννης, Ταουσιάνης Ιωάννης, Τοπολιάτης Νικόλαος, Φράγκος Χρήστος. Το παράβολο συμμετοχής είναι 300 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται η έκδοση ταυτότητας τριετίας) και θα καταβληθεί επί τόπου σύμφωνα με τις οδηγίες της Διοίκησης της Σχολής.

Διαδικασία Επανεξέτασης 

Το  Δ.Σ. Ε.Π.Ο. στις  27.05.2013 αποφάσισε την ίδρυση και λειτουργία Σχολών επανεξέτασης, UEFA  A  &  UEFA B με την νέα μορφή  Οι συγκεκριμένες Σχολές απευθύνονται σε προπονητές , οι οποίοι δεν έχουν εξαντλήσει την δυνατότητα των επανεξετάσεων που δικαιούνται (εντός της τετραετίας) και έχουν λάβει προβιβάσιμο βαθμό σε ένα τουλάχιστον μάθημα..Η επανεξέταση των προπονητών θα πραγματοποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα στις έδρες των Ενώσεων 4 φορές μέσα σε ένα  χρόνο. 
Η ανακοίνωση λειτουργίας κάθε σχολής επανεξέτασης θα ανακοινώνεται από το site της Ε.Π.Ο. ένα τουλάχιστον μήνα πριν. Οι υποψήφιοι προπονητές υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτηση επανεξέτασης (κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση). 
Μετά την ανακοίνωση της σχόλης επανεξέτασης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει εντός είκοσι (20) ημερολογιακών  ημερών να έχουν αποστείλει την αίτηση τους  στο Μητρώο Προπονητών της ΕΠΟ στο fax 210 9346733. Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων τα ονόματα  των επιλεγέντων προπονητών θα αναρτώνται  στο site της ΕΠΟ.
Οι  επιλεγέντες προπονητές θα πρέπει εντός  πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση των ονομάτων να καταθέσουν το παράβολο  επανεξέτασης στο λογαριασμό της  Ένωσης άλλως θα αντικαθίστανται  από τυχόν επιλαχόντες υποψηφίους. Οι λεπτομέρειες για τη θεωρητική και πρακτική εξέταση κάθε σχολής θα περιγράφονται μετά την ανακοίνωση των ονομάτων.
Οι Ενώσεις είναι υπεύθυνες για την εύρεση ικανών ομάδων επίδειξης,  όσον αφορά την επανεξέταση στο μάθημα της πρακτικής 
Σε περίπτωση κατά την οποία οι υποψήφιοι που καλούνται να επανεξεταστούν δεν παρευρεθούν θα θεωρείται ότι συμμετείχαν σε αυτή χάνοντας τη μια από τις δυο επανεξετάσεις που έχουν δικαίωμα να πραγματοποιήσουν.
Υπενθυμίζεται  ότι βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας Σχολών Προπονητών και της απόφασης του ΔΣ της ΕΠΟ Νο 18 της 09.12.2013 ο μέγιστος αριθμός επανεξέτασης είναι δυο (2) φορές ή δυο (2) μαθήματα.
Το αίτημα επανεξέτασης από τον υποψήφιο  θα πρέπει να αποστέλλεται εντος 2 ετών από την ημερομηνία  αποφοίτησης της σχολής

Σχολές Αναθεώρησης

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών 21 σχολών αναθεώρησης παλιών διπλωμάτων προπονητών ΓΓΑ - ΕΠΟ (πριν από το 1998), που πραγματοποιήθηκαν σε όλη την Ελλάδα, με την τελευταία να γίνεται στην Κέρκυρα 1 με 4/10/2012, όσοι δεν παρακολούθησαν το συγκεκριμένο πρόγραμμα για διάφορους λόγους, πλέον θα ακολουθούν τη διαδικασία των υπόλοιπων υποψηφίων προπονητών και θα εντάσσονται με προτεραιότητα για την παρακολούθηση των προγραμματισμένων σχολών UEFA.
Με την πραγματοποίηση αυτών των σχολών ολοκληρώθηκε το  πρόγραμμα αναθεώρησης παλιών διπλωμάτων ΓΓΑ - ΕΠΟ και μάλιστα με καθυστέρηση δύο (2) ετών κατόπιν αιτήματος της ΟΠΠΕ που έγινε αποδεκτό από το ΔΣ της ΕΠΟ. Οι κάτοχοι τέτοιων διπλωμάτων, που είχαν την υποχρέωση αλλά δεν παρακολούθησαν καμία σχολή, δε θα έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν ταυτότητα προπονητή και δελτίο πιστοποίησης και κατά συνέπεια τα ονόματά τους δε θα αναρτηθούν στο epo.gr  Από την 1η Αυγούστου 2012 εφαρμόζεται απαρέγκλιτα ο προσφάτως εγκριθείς και αναρτηθείς στο site της ΕΠΟ Κανονισμός Προπονητών.

Σχολές εξομοίωσης

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος λειτουργίας των 28 σχολών εξομοίωσης Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα το ποδόσφαιρο, που η τελευταία έγινε στη Χίο τον Ιούνιο του 2011, οι πτυχιούχοι των σχολών ΤΕΦΑΑ των Ελληνικών Πανεπιστημίων προκειμένου να αποκτήσουν δίπλωμα ΟΥΕΦΑ  (εκτός των τμημάτων των Πανεπιστημίων που έχουν υπογράψει την ειδική σύμβαση ΕΠΟ-ΤΕΦΑΑ και αφορά την απονομή διπλώματος ΟΥΕΦΑ-B στους αποφοιτήσαντες επιτυχώς) θα ακολουθούν την διαδικασία των υπολοίπων υποψηφίων προπονητών και θα εντάσσονται ΜΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ για την παρακολούθηση της σχολής.

Σχολή UEFA-C

Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της συμφωνίας UEFA-ΕΠΟ, σχετικά με το σχέδιο συμφωνίας των οχτώ βημάτων, και έχοντας ολοκληρώσει τα εφτά εξ αυτών το ΔΣ της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας αποφάσισε την υλοποίηση του τελευταίου βήματος, μέσω της λειτουργίας σχολών για αναπτυξιακές ηλικίες (UEFA-C), στις έδρες των Ενώσεων. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχουν δικαίωμα να παρακολουθήσουν, εάν το θελήσουν, και οι προπονητές κάτοχοι διπλωμάτων και ταυτοτήτων, που τα ονόματά τους αναγράφονται στο site της ΕΠΟ.
Διαδικασία Επαναβαθμολόγησης

Βάσει του νέου κανονισμού προπονητικής της UEFA (Coaching Convention edit 2015), η ΕΠΟ συγκροτεί τριμελή Επιτροπή αναθεώρησης-αναβαθμολογησης προπονητών. Σκοπός της Επιτροπής είναι η αναβαθμολόγηση των  μαθημάτων θεωρίας και διαιτησίας, κατόπιν σχετικού αιτήματος του υποψήφιου προπονητή.
Η διαδικασία αναβαθμολόγησης έχει  ως εξής:
Ο υποψήφιος προπονητής έχει το δικαίωμα, πέντε ημέρες ύστερα από την γνωστοποίηση της βαθμολογίας  του,  να υποβάλει αίτημα αναβαθμολόγησης προς την Επιτροπή, με την ταυτόχρονη κατάθεση παραβόλου 100 ευρώ. Εντός τριών μηνών η Επιτροπή θα εξετάζει το αίτημα,  παρουσία του αιτούντα προπονητή, στην έδρα που διεξάγεται η σχολή προπονητών.


Χορήγηση πιστοποιητικού παρακολούθησης σχολών (coaching convention 2015)

Το Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. (30/7/2014) αποφάσισε για τους προπονητές που έχουν εξαντλήσει την δυνατότητα των επανεξετάσεων που δικαιούνται,  μετά την παρέλευση της τετραετίας , από την αποφοίτηση τους από την Σχολή και δεν κατορθώνουν να πετύχουν την λήψη  του διπλώματος της Σχολής , να τους παρέχεται το δικαίωμα και η δυνατότητα να λαμβάνουν εφόσον το επιθυμούν το Πιστοποιητικό παρακολούθησης της Σχολής. Το Πιστοποιητικό θα εκδίδεται από το τμήμα της διοίκησης  της σχολής ύστερα από καταβολή παραβόλου (περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα πιστοποιητικά) και μετά από αίτηση του Προπονητή προς την Τοπική Ε.Π.Σ., η οποία θα διαβιβάζεται  στο Τμήμα της διοίκησης της σχολής.

 

   
ΟΠΑΠ
ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
VODAFONE
ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
Nike
ΧΟΡΗΓΟΣ
AMSTEL
ΧΟΡΗΓΟΣ
TRAVEL PLAN
ΧΟΡΗΓΟΣ
AEGEAN
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
Real News
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
24 Media
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
METROPOLITAN
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
Hellasod
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
Αποστολή
ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΚΕ